Điều khoản và Điều kiện

Hiệp định Dịch vụ này (“Hiệp định”) được ký kết giữa Hella Good Marketing (sau đây gọi là “Công ty”) và bên được nêu trong biểu mẫu đặt hàng liên quan (“Khách hàng” hoặc “bạn”) được nhập vào đây thông qua tham chiếu này (kèm theo bất kỳ biểu mẫu đặt hàng liên quan nào được nộp bởi Khách hàng sau đó, “Biểu mẫu Đặt hàng”) và áp dụng cho việc mua tất cả các Dịch vụ Tiếp thị và Báo cáo (sau đây gọi chung là “Dịch vụ SEO”) được đặt hàng bởi Khách hàng.

Định nghĩa

 • SEO – Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm: Quá trình cải thiện thứ hạng trong kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm
 • OSO – Dịch vụ Tìm kiếm Tự nhiên: Quá trình tối đa hóa nội dung Tự nhiên của trang web để có thể tăng cường thứ hạng cao hơn trên các công cụ tìm kiếm.
 • FTP – Giao thức Truyền tệp: Giao thức Truyền tệp (FTP) là một giao thức mạng tiêu chuẩn được sử dụng để sao chép một tệp từ một máy chủ sang một máy chủ khác qua mạng dựa trên TCP/IP, chẳng hạn như Internet. Trang web của bạn có thể được điều chỉnh thông qua phương pháp này.
 • PSM – Tiếp thị Tìm kiếm Trả phí: Tối ưu hóa Quảng cáo mà bạn mua với chi phí được tính bởi máy chủ quảng cáo.
 • SMS – Dịch vụ Mạng xã hội: Quá trình cải thiện giá trị “thương hiệu” trên các phương tiện truyền thông xã hội để cải thiện khả năng nhìn thấy và nhận thức thương hiệu của bạn trên các hồ sơ truyền thông xã hội.
 1. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT Hiệp định này có hiệu lực từ thời gian được quy định trong Biểu mẫu Đặt hàng. Hiệp định này có thể chấm dứt bởi bất kỳ bên nào thông báo bằng văn bản cho bên kia trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận thông báo. Hiệp định này có thể chấm dứt bởi Công ty (i) ngay lập tức nếu Khách hàng không thanh toán bất kỳ phí nào theo đây; hoặc (ii) nếu Khách hàng không hợp tác với Công ty hoặc làm trở ngại khả năng của Công ty thực hiện Dịch vụ SEO theo đây. Khách hàng sẽ thanh toán tất cả các hóa đơn chưa thanh toán và tất cả các số còn nợ khác phải thanh toán cho Công ty theo Hiệp định này (hoặc liên quan đến Dịch vụ tương ứng). Ngoài các nghĩa vụ thanh toán theo các điều khoản rõ ràng của Hiệp định này, nếu Khách hàng sắp xếp cho một bên thứ ba cung cấp Dịch vụ trong Kỳ thông báo, Khách hàng sẽ thanh toán cho Công ty một số tiền tương đương với tiền thù lao mà Công ty đã nhận nếu Công ty đã cung cấp Dịch vụ trong khoảng thời gian đó.
 2. DỊCH VỤ SEO (a) Trong quá trình thực hiện Dịch vụ Tìm kiếm Tự nhiên (OSO), Công ty sẽ phát triển một kế hoạch nhằm tăng cường khả năng nhìn thấy của Trang web(s) của Khách hàng và cải thiện thứ hạng tìm kiếm của Trang web(s) liên quan đến các từ khóa phù hợp với kinh doanh của Khách hàng, và cung cấp chiến lược chương trình liên quan và đề xuất chiến lược chiến thuật. (b) Khách hàng nhận thức rằng Dịch vụ OSO sẽ đòi hỏi sự điều chỉnh cho Trang web(s), có thể bao gồm các thay đổi đối với tiêu đề trang, siêu dữ liệu, bản sao, cấu trúc, liên kết và các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng nhìn thấy và thứ hạng từ khóa cao. (c) Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cung cấp nhân sự phù hợp để làm việc cùng Công ty để triển khai các đề xuất làm phần của Dịch vụ OSO. (d) Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm duy nhất cho việc vận hành, duy trì và quản lý tất cả các khía cạnh của Trang web. (e) Công ty sẽ sở hữu quyền tối ưu hóa công cụ tìm kiếm mà chúng tôi thực hiện trên trang web, nền tảng hoặc ứng dụng cho đến khi tất cả công việc đã được hoàn thành và thanh toán.
 3. PHÁT TRIỂN WEB (a) Bản quyền. Khách hàng giữ quyền đối với dữ liệu, tệp tin và đồ họa do Khách hàng cung cấp. Khách hàng bảo đảm rằng họ sở hữu tất cả các quyền, sự cho phép và bản quyền đối với tất cả thông tin được cung cấp và đền bù đầy đủ Công ty trước mọi khiếu nại, chi phí hoặc hành động liên quan đến việc sử dụng thông tin, tệp tin và đồ họa được cung cấp bởi Khách hàng để Công ty sử dụng trong dịch vụ phát triển web theo hợp đồng cung cấp cho Khách hàng. (b) Pháp luật. Việc tuân thủ các luật, thuế và thuế quan liên quan đến các trang web là trách nhiệm của Khách hàng và Công ty không cung cấp tư vấn pháp lý trong những vấn đề này. (c) Mã nguồn độc quyền. Nếu Công ty viết mã nguồn tùy chỉnh cho một trang web hoặc ứng dụng được yêu cầu bởi Khách hàng, thì bản quyền cho mã nguồn đó sẽ thuộc về Công ty. Trong trường hợp như vậy, Công ty sẽ ủy quyền cho Khách hàng sử dụng đầy đủ mã nguồn đó trong phạm vi kinh doanh của họ chỉ, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản. (d) Công ty sẽ sở hữu quyền về Sở hữu Trí tuệ (IP) của tất cả các trang web trực tuyến, nền tảng hoặc ứng dụng (bao gồm cả sửa đổi/mã hóa tùy chỉnh được thực hiện trên các giải pháp mã nguồn mở) mà đang được xây dựng hoặc chỉnh sửa cho đến khi tất cả công việc trên chúng đã được hoàn thành và thanh toán.
 4. PHÍ; HẠN CHẾ VỀ HOÀN TIỀN VÀ PHÍ HỦY HỢP ĐỒNG (a) Khách hàng đồng ý thanh toán cho Công ty bất kỳ và tất cả các khoản phí như được quy định trong Biểu mẫu Đặt hàng. (b) Thù lao và nhiệm vụ sẽ được xem xét hàng năm hoặc bất cứ lúc nào nếu có các thay đổi đáng kể đối với yêu cầu của Khách hàng. Mọi đánh giá đồng thuận sẽ được xác nhận bằng văn bản từ cả hai bên. Trong trường hợp Thù lao của Công ty được tính dựa trên thời gian dự kiến cho việc cung cấp Dịch vụ, Công ty giữ quyền kiểm tra và điều chỉnh thù lao mỗi sáu tháng để phản ánh thời gian thực sự đã dành. (c) Nếu Khách hàng và Công ty không thể đồng ý về thù lao trước ngày đáo hạn cho việc xem xét hàng năm, thì thù lao trước đó sẽ tiếp tục phải thanh toán cho đến khi thỏa thuận được đạt được, tại đó sẽ thực hiện thanh toán cân bằng cần thiết hoặc cho đến khi cuộc hẹn bổ nhiệm Hiệp định được chấm dứt. (d) Công ty sẽ lập hóa đơn hàng tháng và điều khoản thanh toán là 30 ngày từ ngày của mỗi hóa đơn. Nếu Khách hàng không thanh toán bất kỳ hóa đơn nào trong vòng 10 ngày kể từ ngày đáo hạn, Công ty sẽ có quyền đình chỉ Dịch vụ. (e) Trừ khi có thoả thuận bằng văn bản khác, tất cả các khoản thanh toán phí hoặc hoa hồng sẽ được lập hóa đơn và thanh toán bằng loại tiền mà Công ty sẽ chịu chi phí. (f) Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu bất kỳ dịch vụ bổ sung ngoài phạm vi được thỏa thuận ban đầu, cả hai bên đều đồng ý đàm phán một cách tích cực về các điều khoản, điều kiện và bồi thường cho những dịch vụ bổ sung đó. (g) Chi phí đi lại và các chi phí liên quan khác cùng mọi chi phí ngoại tuyến khác do Công ty hoặc nhân viên của Công ty chịu chi trước yêu cầu bằng văn bản của Khách hàng hoặc nằm ngoài phạm vi của các nhiệm vụ bình thường của Công ty sẽ được tính phí cho Khách hàng theo giá thành. (h) Việc có một truy vấn về một mục cụ thể trong tài khoản sẽ không ảnh hưởng đến ngày đáo hạn thanh toán cho số dư còn lại của tài khoản. (i) Sự thiếu một số mục đặt hàng mua của Khách hàng hoặc số công việc khác sẽ không làm nên lý do hợp lệ cho việc không thanh toán. (j) Tất cả các phí, chi phí và tất cả các số tiền khác được lập hóa đơn cho Khách hàng sẽ không bao gồm Thuế Giá trị gia tăng hoặc bất kỳ thuế hoặc phí khác nào khác, sẽ được thêm vào tất cả các hóa đơn theo tỷ lệ hiện hành nếu yêu cầu theo luật pháp. (k) Công ty giữ quyền tính lãi suất cho tất cả các số tiền quá hạn với tỷ lệ cao hơn giá lãi suất cục bộ hoặc tỷ lệ lãi suất cơ sở của Ngân hàng Anh + 2%.
 5. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG Để đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ này, Khách hàng đồng ý:
  1. Cung cấp quyền truy cập FTP cho Công ty vào các trang web của mình để tải lên trang web mới và thực hiện các thay đổi với mục đích tối ưu hóa Dịch vụ SEO hoặc sự chấp thuận để thông qua bên thứ ba.
  2. Ủy quyền cho Công ty sử dụng tất cả các biểu tượng, nhãn hiệu, hình ảnh trang web, vv., của Khách hàng để tạo các trang thông tin và bất kỳ ứng dụng khác theo quyết định cần thiết của Công ty để tối ưu hóa và xếp hạng trang web trên các công cụ tìm kiếm.
  3. Nếu trang web của Khách hàng có nội dung văn bản ít, Khách hàng sẽ cung cấp thêm nội dung văn bản liên quan dưới định dạng điện tử để tạo thêm các trang web. Khách hàng đồng ý cung cấp nội dung, ví dụ như “bài viết” từ 200 đến 500 từ về mỗi cụm từ khóa của họ.
 6. CÔNG CỤ TÌM KIẾM (a) Trừ khi có thoả thuận bằng văn bản khác của cả hai bên, theo quy định của thực hành tiêu chuẩn trong ngành, các hợp đồng của Công ty với các công cụ tìm kiếm và các nhà cung cấp khác cho Tiếp thị Tìm kiếm Trả phí của Khách hàng được thực hiện theo các điều khoản, điều kiện và hợp đồng tiêu chuẩn hiện tại của công cụ tìm kiếm/nhà cung cấp đó. Công ty sẽ đóng vai trò làm chủ thể trong việc giao dịch với tất cả các công cụ tìm kiếm/nhà cung cấp và tất cả các nhà cung cấp khác trừ khi có quy định khác theo luật lệ địa phương. Đối với việc đặt quảng cáo, quyền lợi và trách nhiệm giữa Khách hàng và Công ty sẽ tương ứng với những giữa Công ty và các công cụ tìm kiếm/nhà cung cấp khác dưới các điều kiện và hợp đồng đó. Do đó, Khách hàng nhận thức và chấp nhận: (i) rằng các điều khoản và tỷ lệ có thể được điều chỉnh theo các thỏa thuận của các công cụ tìm kiếm/nhà cung cấp liên quan và (ii) rằng tất cả các điều khoản giao dịch tiêu chuẩn của công cụ tìm kiếm và các nhà cung cấp khác sẽ được Khách hàng tuân theo. (b) Khách hàng sẽ bảo hiểm cho Công ty và công cụ tìm kiếm/nhà cung cấp liên quan đối với mọi vi phạm bất kỳ điều khoản của công cụ tìm kiếm/nhà cung cấp nào xảy ra do hành động hoặc bỏ sót của Khách hàng.
 7. KHẲNG ĐỊNH CỦA KHÁCH HÀNG Khách hàng hiểu, nhận thức và đồng ý rằng:
  1. Công ty không kiểm soát được chính sách của các công cụ tìm kiếm hoặc thư mục đối với loại trang web và/hoặc nội dung mà chúng chấp nhận hiện tại hoặc trong tương lai. Trang web(s) của Khách hàng có thể bị loại trừ khỏi bất kỳ công cụ tìm kiếm hoặc thư mục nào bất cứ lúc nào theo quyền quyết định một mình của thực thể công cụ tìm kiếm hoặc thư mục. Công ty sẽ gửi lại những trang đó đã bị loại khỏi chỉ mục.
  2. Một số công cụ tìm kiếm và thư mục có thể mất từ hai (2) đến bốn (4) tháng, và trong một số trường hợp là lâu hơn, sau khi được nộp để liệt kê trang web(s) của Khách hàng.
  3. Đôi khi, các công cụ tìm kiếm và thư mục sẽ ngừng chấp nhận các đơn đăng ký trong một khoảng thời gian không xác định.
  4. Đôi khi, các công cụ tìm kiếm và thư mục sẽ loại bỏ các liệt kê mà không có lý do rõ ràng hoặc dự đoán được. Thường xuyên, liệt kê sẽ “xuất hiện lại” mà không cần nộp thêm bất kỳ thông tin nào. Nếu liệt kê không xuất hiện lại, Công ty sẽ nộp lại trang web(s) dựa trên chính sách hiện tại của công cụ tìm kiếm hoặc thư mục đó.
  5. Một số công cụ tìm kiếm và thư mục cung cấp dịch vụ liệt kê ưu tiên với một chi phí. Công ty khuyến khích Khách hàng tận dụng những dịch vụ ưu tiên này. Khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả các phí dịch vụ ưu tiên trừ khi có ghi chú khác trong Biểu mẫu Đặt hàng.
 8. THAY ĐỔI TRANG WEB Công ty không chịu trách nhiệm về những thay đổi được thực hiện trên trang web(s) của Khách hàng bởi các bên khác có tác động tiêu cực đối với thứ hạng của trang web(s) trên công cụ tìm kiếm hoặc thư mục.
 9. DỊCH VỤ BỔ SUNG Các dịch vụ không được liệt kê trong đây hoặc trong Biểu mẫu Đặt hàng sẽ được cung cấp với giá lên đến £65 mỗi giờ. Công ty không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng ghi đè lên công việc Dịch vụ SEO trên trang web(s) của mình. Khách hàng sẽ bị tính phí thêm cho việc xây dựng lại các meta-tag, từ khóa, nội dung, vv dựa trên tỷ lệ giờ lên đến £65 mỗi giờ.
 10. BẢO VỆ PHÁP LÝ Khách hàng sẽ bảo vệ và không đổ lỗi cho Công ty (và các chi nhánh, liên kết, quan chức, đại lý, đối tác hoặc nhân viên khác của nó) khỏi mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm, chi phí và các khoản chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí pháp lý hợp lý và tất cả các chi phí và khoản chi phí liên quan) phát sinh do Công ty do khiếu nại, quyết định của toà án hoặc tuyên án liên quan đến (a) bất kỳ hình ảnh, minh họa, đồ họa, đoạn âm thanh, đoạn video, văn bản, dữ liệu hoặc bất kỳ thông tin, nội dung, hiển thị hoặc tư liệu nào khác (có hoặc không cung cấp bởi Khách hàng cho Công ty) (“Nội dung của Khách hàng”), hoặc (b) khiếu nại rằng việc sử dụng Nội dung của Khách hàng của Công ty là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba. Để đủ điều kiện để được bảo vệ và thanh toán như vậy, Công ty phải: (i) thông báo cho Khách hàng ngay lập tức bằng văn bản về một khiếu nại; và (ii) để cho Khách hàng kiểm soát, và hợp tác đầy đủ với Khách hàng trong việc bảo vệ và tất cả các đàm phán liên quan.
 11. MIỄN TRÁCH NHIỆM VỀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM KHÁC Công ty không thể đảm bảo rằng các dịch vụ SEO sẽ đáp ứng mong đợi hoặc yêu cầu của Khách hàng. Toàn bộ rủi ro về chất lượng và hiệu suất nằm ở phía Khách hàng. Trừ khi có quy định khác trong Hiệp định này, Công ty cung cấp dịch vụ của mình “như đã có” và không có bảo hành nào cả. Các bên đồng ý rằng (a) các bảo hành hạn chế quy định trong phần này là duy nhất và độc quyền, được cung cấp bởi mỗi bên. Cung cấp bởi mỗi bên, và (b) mỗi bên từ chối tất cả các bảo hành khác, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo hành ngụ ý về tính hàng hóa và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, liên quan đến Hiệp định này, hiệu suất hoặc không thể thực hiện dưới Hiệp định này, nội dung và hệ thống tính toán và phân phối của mỗi bên. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Hiệp định này bị trái pháp luật, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi Hiệp định và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực hiện của bất kỳ điều khoản nào còn lại.
 12. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty đều không chịu trách nhiệm trước Khách hàng về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, mẫu mực hoặc do dự đoán nào, bao gồm bất kỳ bảo hành ngụ ý hoặc tính hợp lý cho một mục đích cụ thể và đặc biệt là bất kỳ khiếu nại nào về việc hỏng hóc bất kỳ phần mềm nào có trong máy chủ thuê hoặc sở hữu của Khách hàng hoặc các bảo hành ngụ ý phát sinh từ quá trình giao dịch hoặc quá trình thực hiện, lợi nhuận bị mất, có thể dự đoán hoặc được cho là dựa trên vi phạm bảo đảm, hợp đồng, lỗi hoặc trách nhiệm nghiêm túc, phát sinh dưới Hiệp định này, mất dữ liệu hoặc bất kỳ hiệu suất nào dưới Hiệp định này, thậm chí khi bên có thể đã được thông báo về khả năng có hại của các thiệt hại đó và mặc dù có sự thất bại của mục đích quan trọng của bất kỳ biện pháp đền bù hạn chế nào được cung cấp trong đây. Không có hoàn trả. Công ty không đảm bảo bất kỳ loại nào, có hoặc ngụ ý đối với bất kỳ sản phẩm của bên thứ ba, nội dung của bên thứ ba hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có được từ bên thứ ba. Khách hàng chịu trách nhiệm cho việc sao lưu toàn bộ hệ thống và cài đặt lại trong trường hợp phần mềm gặp sự cố.
 13. Khi chúng tôi, Công ty, thực hiện công việc thiết kế hoặc mã nguồn tùy chỉnh, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ sẽ thuộc về 8 Digital cho đến khi tất cả công việc đã được thanh toán đầy đủ.
 14. ĐẠI DIỆN CỦA KHÁCH HÀNG Khách hàng đưa ra các tuyên bố và bảo đảm sau đây nhằm mang lại lợi ích cho Công ty:
  1. Khách hàng đại diện cho Công ty và cam đoan một cách không điều kiện rằng bất kỳ yếu tố văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, nhãn hiệu hoặc bất kỳ tác phẩm nghệ thuật khác nào được cung cấp cho Công ty đều thuộc sở hữu của Khách hàng, hoặc Khách hàng có sự cho phép từ chủ sở hữu đúng đắn để sử dụng mỗi yếu tố này, và sẽ bảo vệ, bảo vệ và bảo vệ Công ty và các nhà thầu phụ của nó khỏi mọi khiếu nại hoặc kiện tụng phát sinh từ việc sử dụng các yếu tố đó do Khách hàng cung cấp.
  2. Khách hàng đảm bảo rằng bất kỳ yếu tố văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, nhãn hiệu hoặc bất kỳ tác phẩm nghệ thuật khác nào được cung cấp cho Công ty để bao gồm vào trang web là sở hữu của Khách hàng, hoặc Khách hàng đã nhận được sự cho phép từ chủ sở hữu đúng đắn để sử dụng mỗi yếu tố này, và sẽ bảo vệ, bảo vệ và bảo vệ Công ty và các nhà thầu phụ của nó khỏi mọi trách nhiệm hoặc kiện tụng phát sinh từ việc sử dụng các yếu tố đó.
  3. Đôi khi, chính phủ có thể ban hành luật lệ và đánh thuế và tarif ảnh hưởng đến thương mại điện tử trên Internet. Khách hàng đồng ý rằng Khách hàng chịu trách nhiệm duy nhất về việc tuân thủ các luật, thuế và tarif đó, và sẽ bảo vệ, bảo vệ và bảo vệ Công ty và các nhà thầu phụ của nó khỏi mọi khiếu nại, kiện tụng, hình phạt, thuế hoặc tarif phát sinh từ việc Khách hàng thực hiện thương mại điện tử trên Internet.
 15. Bảo mật thông tin: Các bên đồng ý giữ thông tin Sở hữu hoặc Bí mật của nhau một cách nghiêm túc. “Thông tin Sở hữu hoặc Bí mật” sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, các hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng miệng, bí mật thương mại, know-how, phương pháp kinh doanh, chính sách kinh doanh, bản ghi, báo cáo, tư liệu, thông tin tài chính hoặc thông tin máy tính được lưu giữ, ghi chú hoặc thông tin tài chính. Thông tin Sở hữu hoặc Bí mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào: (i) trở nên chung quyền biết đến của công chúng bằng mọi phương tiện khác ngoài việc vi phạm nghĩa vụ của bên nhận; (ii) đã biết trước đó bởi bên nhận hoặc được bên nhận đúng đắn từ bên thứ ba; (iii) được phát triển độc lập bởi bên nhận; hoặc (iv) phải tiết lộ theo lệnh tòa án hoặc quy trình pháp lý khác. Các bên đồng ý không làm thông tin Sở hữu hoặc Bí mật của nhau có sẵn dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng thông tin Sở hữu hoặc Bí mật của nhau cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những cái được chỉ định trong Hiệp định này. Thông tin Sở hữu hoặc Bí mật của mỗi bên sẽ tiếp tục là tài sản độc quyền của bên đó. Các bên đồng ý rằng trong trường hợp sử dụng hoặc tiết lộ bởi bên kia ngoài những điều cụ thể được cung cấp trong Hiệp định này, bên không tiết lộ có thể được đền bù theo quy định công bằng. Bất chấp việc chấm dứt hoặc hết hiệu lực của Hiệp định này, Công ty và Khách hàng công nhận và đồng ý rằng các nghĩa vụ bảo mật đối với Thông tin Sở hữu hoặc Bí mật sẽ tiếp tục có hiệu lực trong một khoảng thời gian tổng cộng là ba (3) năm kể từ ngày có hiệu lực.
 16. Bảo vệ Dữ liệu: Tất cả thông tin thu thập từ hoặc cho khách hàng sẽ được giữ theo các điều khoản bảo mật của Hiệp định này và theo đúng luật bảo vệ dữ liệu. Thông tin đó sẽ chỉ được giữ bởi 8-Digital trong thời gian hiệu lực của hợp đồng này. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ về việc tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu đối với tất cả thông tin mà 8-Digital thu thập và cung cấp cho khách hàng trong quá trình thực hiện công việc theo hợp đồng.
 17. THẤT BẠI TRONG VIỆC THỰC HIỆN Không bên nào sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự trì hoãn hoặc thất bại nào trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình nếu sự trì hoãn hoặc thất bại đó là do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn, các hành động của Chúa, tranh cãi công nghiệp, xung đột dân sự, đình công (trừ đình công của nhân viên của bên đó hoặc nhân viên của nhà thầu phụ của bên đó) hoặc đình công hoặc không thể có được nguồn nguyên liệu. Bên đó sẽ có quyền được gia hạn thời gian thực hiện các nghĩa vụ đó một cách hợp lý.
 18. QUAN HỆ GIỮA CÁC BÊN Trong quá trình thực hiện hiệu suất dưới Hiệp định này, Công ty sẽ được coi là một bên độc lập và không có gì trong đây sẽ tạo thành sự sắp đặt này thành một mối quan hệ lao động, liên doanh hoặc đối tác. Khách hàng không cam kết thông qua Hiệp định này, Biểu mẫu Đặt hàng hoặc bất kỳ phương tiện nào khác để thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Công ty, dù là theo quy định hoặc hợp đồng. Bằng bất kỳ cách nào, Công ty không được hiểu là đại lý hoặc đang hành động như đại lý của Khách hàng trong bất kỳ mặt nào, bất kỳ quy định nào khác trong Hiệp định này không có giá trị.
 19. THÔNG BÁO VÀ THANH TOÁN Mọi thông báo được yêu cầu phải được thực hiện bằng văn bản và được gửi cá nhân đến bên được chỉ định khác tại các địa chỉ được liệt kê trong Biểu mẫu Đặt hàng. Bất kỳ bên nào cũng có thể thay đổi địa chỉ để gửi thông báo hoặc thanh toán bằng thông báo bằng văn bản cho bên kia theo bất kỳ quy định nào trong đoạn này.
 20. THẨM QUYỀN Hiệp định này sẽ tuân theo và được diễn giải theo luật pháp của Anh và Wales, tòa án của Anh và Wales sẽ có thẩm quyền không độc quyền.
 21. HIỆP ĐỊNH RÀNG BUỘC CÁC NGƯỜI KỲ NỘP Các quy định của Hiệp định này sẽ ràng buộc và mang lại lợi ích cho các Bên ký kết, người thừa kế, người quản trị, người kế nhiệm và người được chuyển quyền.
 22. CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG Khách hàng không thể chuyển giao Hiệp định này hoặc các quyền và nghĩa vụ theo đó cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty. Công ty giữ quyền được chuyển giao những nhà thầu phụ cần thiết cho dự án này để đảm bảo hoàn thành đúng hạn.
 23. MIỄN TRÁCH NHIỆM Không có bên nào từ chối bất kỳ vi phạm nào của bên kia sẽ được coi là việc từ chối các vi phạm trước hoặc sau đó của cùng hoặc các điều khoản khác của Hiệp định này.
 24. KẾT HỢP Hiệp định này tạo thành thỏa thuận toàn bộ giữa các Bên và hủy bỏ và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó giữa các Bên và được thiết kế như là một biểu hiện cuối cùng của Thỏa thuận của họ. Nó sẽ không được sửa đổi hoặc sửa đổi trừ khi bằng văn bản được ký bởi các Bên ký kết và chỉ đề cập đến Hiệp định này. Hiệp định này sẽ được ưu tiên hơn bất kỳ tài liệu nào khác có thể xung đột với Hiệp định này.
 25. NO INFERENCE AGAINST AUTHOR Không một quy định nào của Hiệp định này sẽ được diễn giải chống lại bất kỳ Bên nào vì Bên đó hoặc đại diện pháp lý của Bên đó soạn thảo quy định đó.
 26. TRANH CHẤP Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tranh chấp nào từ Hiệp định, các bên sẽ cố gắng giải quyết nó thông qua đàm phán. Để làm được điều này, họ sẽ sử dụng tất cả sức mạnh tốt nhất của họ để tham khảo hoặc đàm phán với nhau, một cách trung thực và, nhận thức các lợi ích chung, cố gắng đạt được một thoả thuận công bằng và công bằng được cả hai bên đều hài lòng. Cuộc đàm phán sẽ được thực hiện giữa các quan chức cấp cao tương ứng của các bên, người đã có quyền ủy quyền để giải quyết tranh chấp.
 27. ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU Mỗi Bên thừa nhận rằng họ đã đọc và hiểu Hiệp định này và đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện của nó.

Mạng xã hội

 • a) Trong quá trình thực hiện Dịch vụ Mạng xã hội (SMS), công ty sẽ phát triển một kế hoạch nhằm cải thiện khả năng nhìn thấy của hồ sơ doanh nghiệp của khách hàng trên các trang mạng xã hội đã chọn.
 • b) Khách hàng nhận thức rằng Dịch vụ Mạng xã hội sẽ đòi hỏi khách hàng kích hoạt cho công ty quyền đăng bài viết thay mặt khách hàng trên các trang mạng xã hội được bao gồm trong dịch vụ để ảnh hưởng đến khả năng nhìn thấy và xếp hạng của hồ sơ khách hàng.
 • c) Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp cho công ty các chi tiết đăng nhập cần thiết để đăng bài viết và cũng cung cấp bản sao và/hoặc thông tin cần thiết để đảm bảo rằng các bài viết đạt hiệu suất tối đa.
 • d) Khách hàng giữ trách nhiệm đầy đủ về việc duy trì hồ sơ mạng xã hội của họ và tất cả các liên kết và nội dung được chứa trong đó.

CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ TIẾP THỊ TRẢ TIỀN TRÊN CÔNG CỤ TÌM KIẾM

Khi Khách hàng ủy quyền cho Công ty cung cấp dịch vụ tiếp thị trả tiền (“Dịch vụ PSM“), các điều khoản của Hợp đồng Dịch vụ này sẽ áp dụng.

 1. Các Dịch vụ Trong quá trình thực hiện dịch vụ PSM, Công ty sẽ:
  1. quản lý một cách tích cực, theo dõi, theo dõi và đo lường các chương trình tiếp thị trên công cụ tìm kiếm và khuyến khích tiếp thị các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Khách hàng (“Sản phẩm“) trên Trang web (và tất cả các trang web kế nhiệm hoặc thay thế cho chúng);
  2. quản lý mối quan hệ với và thanh toán cho chủ sở hữu, người điều hành và/hoặc quản trị viên của các công cụ tìm kiếm hoặc thư mục liên quan (“Đối tác Tìm kiếm“);
  3. quản lý giá đấu thầu, điều kiện liệt kê, chi phí hàng tháng, thêm và xóa các liệt kê, tạo liệt kê mới và thay đổi giá đấu thầu;
  4. cung cấp, theo dõi và duy trì các ứng dụng công nghệ cần thiết để liên kết Trang web với Đối tác Tìm kiếm; và
  5. theo dõi và báo cáo một số chỉ số nhất định bao gồm số lượt nhấp, dữ liệu chuyển đổi bán hàng và các đo lường ROI và, nếu áp dụng đối với phí của Công ty, theo dõi và báo cáo tính chất và số lượng tất cả các hành động liên quan như được xác định trong MSA bởi Khách hàng Đủ Điều kiện (như được xác định dưới đây).
 2. Thanh toán cho Dịch vụ PSM(a) Các chi phí được quy định trong Hợp đồng Dịch vụ không bao gồm bất kỳ chi phí truy cập giao diện chương trình ứng dụng (“API”) hoặc các chi phí tương tự mà Đối tác Tìm kiếm có thể tính cho Công ty liên quan đến chương trình tiếp thị trả tiền của Khách hàng. Công ty giữ quyền tính phí cho Khách hàng (và Khách hàng đồng ý thanh toán) số tiền chi phí đó. Trong trường hợp Đối tác Tìm kiếm đánh giá một chi phí cụ thể cho mỗi lượt nhấp, chi phí đó sẽ được Công ty lập hóa đơn cho Khách hàng. Trong những trường hợp Đối tác Tìm kiếm tính Công ty một chi phí cố định cho quyền truy cập API, Công ty sẽ chuyển gửi toàn bộ các chi phí API đó đến các khách hàng PSM của mình theo tỷ lệ cổ phần. Để làm rõ, trong những trường hợp như vậy, Công ty sẽ nỗ lực hợp lý thương mại để xác định chi phí API hiệu quả xấp xỉ trên cơ sở mỗi lượt nhấp cho tất cả các khách hàng áp dụng. Sau đó, từng khách hàng sẽ được tính phí một khoản chi phí API tương ứng của mình. (b) “Khách hàng Đủ Điều kiện” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (i) đặt đơn hàng cho Sản phẩm từ Trang web(s) trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ khi nhấp vào Trang web(s) qua siêu liên kết chứa trong các từ khóa, tiêu đề và mô tả của Khách hàng, các danh sách, nội dung, dữ liệu và nguồn cấp dữ liệu liên quan đến từ khóa, tiêu đề và mô tả, danh sách, nội dung, dữ liệu và nguồn cấp dữ liệu của Khách hàng liên quan đến Sản phẩm của Khách hàng (“Ưu đãi”) như hiển thị với bất kỳ Đối tác Tìm kiếm nào hoặc qua bất kỳ vị trí quảng cáo khác nào do Công ty cung cấp hoặc (ii) hoàn thành và gửi biểu mẫu đăng ký của Khách hàng trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ khi nhấp vào Trang web(s) qua siêu liên kết chứa trong Ưu đãi của Khách hàng như hiển thị với bất kỳ Đối tác Tìm kiếm nào hoặc qua bất kỳ vị trí quảng cáo khác nào do Công ty cung cấp. “Doanh số bán hàng hàng tháng” có nghĩa là số tiền Euro ròng của Sản phẩm được đặt hàng bởi Khách hàng Đủ Điều kiện trong một tháng lịch. Doanh số bán hàng hàng tháng sẽ được tính riêng biệt cho các đơn hàng được đặt hàng bởi Khách hàng theo văn bản của Khách hàng trong vòng năm (5) ngày sau ngày của đơn hàng được đặt một cách gian lận, chi phí vận chuyển và đóng gói, bảo hiểm và thuế.
 3. Trách nhiệm của Khách hàng
  1. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc theo dõi, vận hành, bảo dưỡng và quản lý nội dung của Trang web(s). Khách hàng sẽ đảm bảo rằng quá trình điều hướng trở lại trang web nguồn của Đối tác Tìm kiếm, có thể thông qua một con trỏ hoặc liên kết cụ thể, nút “trở lại” trên trình duyệt Internet, đóng một cửa sổ đang hoạt động hoặc bất kỳ cơ chế trả về nào khác, không bị gián đoạn bởi Khách hàng thông qua việc sử dụng bất kỳ màn hình trung gian hoặc thiết bị nào khác không được yêu cầu cụ thể bởi người dùng, bao gồm mà không giới hạn qua việc sử dụng bất kỳ cửa sổ popup html hoặc bất kỳ thiết bị tương tự nào khác.
  2. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp và/hoặc phê duyệt các ưu đãi liên quan và thích hợp để Công ty có thể tìm cách quản lý và tối ưu hóa vị trí trên công cụ tìm kiếm của ưu đãi. Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng một Đối tác Tìm kiếm có thể, theo quyết định duy nhất của nó, từ chối hiển thị hoặc tiếp tục hiển thị bất kỳ ưu đãi nào của Khách hàng và cả Công ty và bất kỳ Đối tác Tìm kiếm nào cũng sẽ không chịu trách nhiệm về sự từ chối đó.
  3. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các khía cạnh của mối quan hệ với tất cả các cá nhân và/hoặc tổ chức mua Sản phẩm hoặc đăng ký, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn vào:
   1. thiết lập giá cho Sản phẩm;
   2. nhận, xử lý và thực hiện đơn đặt hàng cho Sản phẩm;
   3. thu tiền, bao gồm tất cả thuế hoặc các khoản phí khác phải trả từ Khách hàng Đủ Điều kiện;
   4. quản lý sản phẩm được trả lại và hủy bỏ;
   5. đảm bảo rằng bán tất cả các Sản phẩm đều tuân thủ tất cả các luật lệ áp dụng (bao gồm cả các luật quản lý xuất khẩu);
   6. xác định tất cả các chính sách dịch vụ khách hàng, bảo hành và/hoặc vận hành;
   7. nhận và xử lý đăng ký;
   8. đáp ứng tất cả các cam kết hoặc nghĩa vụ phát sinh từ mỗi đăng ký đã hoàn thành;
   9. đảm bảo rằng mỗi đăng ký, và thông tin được thu thập khi xử lý mỗi đăng ký, được thu được và sử dụng tuân thủ tất cả các luật lệ áp dụng.
  4. Khách hàng sẽ cung cấp cho Công ty thông tin về bán hàng và tiếp thị áp dụng cho Sản phẩm nếu có, từ thời điểm này sang thời điểm khác để hỗ trợ Công ty trong việc thiết lập mối quan hệ với Đối tác Tìm kiếm.
  5. Khách hàng sẽ hợp tác hợp lý với những nỗ lực của Công ty để: (i) cải thiện việc theo dõi và báo cáo thông tin liên quan bao gồm nhưng không giới hạn số lượt nhấp và dữ liệu chuyển đổi bán hàng và/hoặc mua sắm hoặc đăng ký được thực hiện bởi Khách hàng Đủ Điều kiện và (ii) triển khai và kiểm tra các ứng dụng công nghệ cần thiết để liên kết Trang web(s) với Đối tác Tìm kiếm. Công ty sẽ cung cấp cho Khách hàng một pixel rõ ràng một-cấp-một (1×1) (còn được gọi là “Thẻ Hình Ảnh”) để cho phép theo dõi của Công ty. Khách hàng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Thẻ Hình Ảnh này có thể gây trở ngại cho khả năng của Công ty thực hiện các hoạt động theo thỏa thuận này và sẽ thông báo trước một cách hợp lý cho Công ty về bất kỳ hành động nào có thể ảnh hưởng đến việc theo dõi đó. Nếu việc tính cước của Công ty dựa trên hành động của Khách hàng Đủ Điều kiện, trong trường hợp Khách hàng sửa đổi, thay đổi, xóa, tắt hoặc không phục vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác đối với Thẻ Hình Ảnh được Công ty cung cấp cho Khách hàng, Khách hàng đồng ý thanh toán cho Công ty cho mỗi ngày, hoặc phần nửa chia sẻ của bất kỳ ngày nào đó, trong thời gian mà khả năng theo dõi của Công ty bị trở ngại, mức giá trung bình của Công ty và Đối tác Tìm kiếm kiếm được trên mỗi ngày trong giai đoạn bảy (7) ngày ngay trước giai đoạn thời gian trong đó khả năng theo dõi của Công ty bị trở ngại.
  6. Khách hàng sẽ bảo vệ mật khẩu, mã truy cập, ID người dùng hoặc thông tin đăng nhập khác (tổng hợp là “Mật khẩu”) được cung cấp cho Khách hàng để sử dụng trong công cụ quản lý chương trình trực tuyến và các công cụ báo cáo của Công ty. Trong trường hợp Khách hàng làm cho Mật khẩu này có sẵn cho bất kỳ bên thứ ba nào, Khách hàng sẽ (i) bắt buộc mỗi bên thứ ba đó ký một thỏa thuận bảo mật bằng văn bản mà buộc bên thứ ba đó phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật tương tự như những nghĩa vụ được đặt ra cho Khách hàng tại đây; và (ii) chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động được thực hiện bởi bên thứ ba đó liên quan đến hoặc liên quan đến quyền truy cập của bên thứ ba đó vào công cụ quản lý chương trình trực tuyến và công cụ báo cáo của Công ty. Trừ khi có quy định cụ thể trong Thỏa thuận này, Khách hàng sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp Mật khẩu của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài nhân viên có quyền được ủy quyền của Khách hàng.

Kết thúc. Trang web này do Andriy Nikitiuk sở hữu và điều hành
Email: andriy.nykytyuk@gmail.com

Table of Content

  HellaGood.Marketing
  Article by author:

  HellaGood.Marketing là một thế lực năng động trong bối cảnh kỹ thuật số, cung cấp các giải pháp phù hợp để thúc đẩy nỗ lực tiếp thị và bán hàng của bạn đạt được thành công chưa từng có. Cơ quan của chúng tôi chuyên về ba ngành: trò chơi, tiền điện tử và thể thao điện tử, nơi chúng tôi mang đến kiến thức phong phú và sự hiểu biết sâu sắc về các sắc thái xác định các lĩnh vực có nhịp độ phát triển nhanh này.

  Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi đã trau dồi chuyên môn của mình để cung cấp các dịch vụ tư vấn và triển khai toàn diện đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng. Cho dù bạn là một công ty khởi nghiệp trò chơi đang phát triển đang tìm cách tạo dựng vị trí thích hợp trong ngành hay một nền tảng tiền điện tử đã có uy tín đang tìm cách mở rộng phạm vi tiếp cận của mình, chúng tôi đều có các công cụ, thông tin chuyên sâu và chiến lược để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

  Điều khiến chúng tôi khác biệt là cam kết vững chắc của chúng tôi về sự xuất sắc và đổi mới. Chúng tôi không chỉ chạy theo xu hướng; chúng tôi đặt chúng. Bằng cách đón đầu xu hướng và liên tục thích ứng với bối cảnh đang phát triển của các ngành, chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng của mình luôn dẫn đầu trong các lĩnh vực tương ứng của họ.

  Tại HellaGood.Marketing, chúng tôi hiểu rằng thành công không chỉ là có chiến lược chiến thắng; nó cũng là về việc thực thi. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp một bộ dịch vụ đầy đủ được thiết kế để biến tầm nhìn của bạn từ ý tưởng thành hiện thực. Từ nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh đến lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch, chúng tôi luôn sát cánh cùng bạn, đảm bảo rằng thương hiệu của bạn nổi bật trong một thị trường đông đúc.

  Nhưng cam kết của chúng tôi về sự xuất sắc không chỉ dừng lại ở đó. Chúng tôi tin vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác lâu dài được xây dựng trên sự tin cậy, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau. Khi bạn chọn HellaGood.Marketing, bạn không chỉ thuê một đại lý; bạn đang có được một đội ngũ chuyên gia tận tâm, những người luôn đầu tư vào thành công của bạn như bạn.

  Vì vậy, cho dù bạn đang muốn tung ra một sản phẩm mới mang tính đột phá, mở rộng sự hiện diện trên thị trường hay chỉ đơn giản là đưa nỗ lực tiếp thị của mình lên một tầm cao mới, HellaGood.Marketing có chuyên môn và niềm đam mê để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình này và xác định lại thành công sẽ như thế nào trong thời đại kỹ thuật số.

  Сập nhật vào 4 Tháng Tư 2024