Villkor och Bestämmelser

Denna tjänsteavtal (“Avtal”) ingås härmed mellan Hella Good Marketing (nedan kallat “Byrån”) och den part som anges i den relaterade beställningsformuläret (“Klienten” eller “du”), som inkorporeras här genom denna hänvisning (tillsammans med eventuella efterföljande bifogade formulär som lämnats in av klienten, “Orderformuläret”) och gäller för köp av alla marknadsförings- och försäljningstjänster samt rapporttjänster (hädanefter gemensamt benämnda “SEO-tjänster”) som beställts av klienten.

Definitioner

 • SEO – Sökmotoroptimering: Processen att förbättra rankingen i sökmotorresultat.
 • OSO – Organiska söktjänster: Processen att maximera webbplatsens organiska innehåll för att potentiellt öka rankingen på sökmotorer.
 • FTP – Filöverföringsprotokoll: Standardnätverksprotokoll som används för att kopiera en fil från en värd till en annan över ett TCP/IP-baserat nätverk, såsom internet. Din webbplats kan anpassas genom denna metod.
 • PSM – Betald sökmarknadsföring: Optimering av annonser köpta mot en avgift som tas ut av annonsvärden.
 • SMS – Sociala mediatjänster: Processen att förbättra ditt sociala medie-“varumärkesvärde” för att öka synligheten och varumärkesmedvetenheten på dina sociala medieprofiler.
 1. TERMIN OCH UPPLÖSNING Detta avtal ska vara giltigt från den tidsram som anges i orderformuläret. Detta avtal kan sägas upp av antingen part genom skriftlig underrättelse till den andra inom trettio (30) dagar efter mottagandet av underrättelsen. Avtalet kan sägas upp av Byrån (i) omedelbart om Klienten underlåter att betala några avgifter enligt detta avtal, eller (ii) om Klienten underlåter att samarbeta med Byrån eller förhindrar Byråns förmåga att utföra SEO-tjänsterna här. Klienten ska betala alla utestående fakturor och alla andra belopp som förfaller till Byrån enligt detta avtal (eller avseende de relevanta tjänsterna). Förutom sina förpliktelser att betala enligt uttryckliga villkor i detta avtal, om Klienten ordnar för en tredje part att tillhandahålla tjänsterna under meddelandeperioden ska Klienten betala Byrån en summa motsvarande ersättningen som Byrån skulle ha fått om Byrån hade tillhandahållit tjänsterna under den perioden.
 2. SEO-TJÄNSTER (a) Vid utförandet av organiska söktjänster (OSO) ska Byrån utveckla en plan avsedd att öka synligheten för Klientens webbplatser och förbättra sökresultatrangordningen för webbplatserna i förhållande till söktermer relevanta för Klientens verksamhet, samt tillhandahålla relaterad programstrategi och taktiska rekommendationer. (b) Klienten erkänner att OSO-tjänsterna kommer att kräva ändringar av webbplatserna som kan inkludera ändringar av sidotitlar, metadata, kopior, strukturer, länkar och andra faktorer som påverkar högre synlighet och nyckelordrangordning. (c) Klienten ansvarar för att tillhandahålla lämplig personal för att arbeta med Byrån för att genomföra de rekommendationer som tillhandahålls som en del av OSO-tjänsterna. (d) Klienten ska vara ensamt ansvarig för att driva, underhålla och hantera alla aspekter av webbplatsen. (e) Byrån kommer att äga rätten till sökmotoroptimering som vi implementerar på webbplatser, plattformar eller applikationer tills allt arbete har slutförts och betalats för.
 3. WEBBUTVECKLING (a) Upphovsrätt. Klienten behåller rätten till data, filer och grafik som tillhandahålls av klienten. Klienten intygar att de har alla rättigheter, tillstånd och upphovsrätt till all information som tillhandahålls och fullt ut friskriver byrån från alla krav, kostnader eller åtgärder avseende användningen av information, filer och grafik som tillhandahålls av klienten för byrån att använda med avseende på kontrakterade webbutvecklingstjänster som tillhandahålls klienten. (b) Lag. Det är klientens ansvar att följa lagar, skatter och tullar som rör webbplatser, och byrån erbjuder ingen juridisk rådgivning i dessa frågor (c) Proprietär kod. Om byrån skriver anpassad kod för en webbplats eller applikation som krävs av klienten kommer upphovsrätten för en sådan kod att förbli hos byrån. I sådana fall ska byrån ge klienten rätt att fullt ut använda sådan kod inom ramen för deras egen verksamhet endast, om inte annat överenskommet skriftligen. (d) Byrån kommer att äga rätten till IP för alla online-webbplatser, plattformar eller applikationer (inklusive modifieringar/specialanpassad kodning gjord för öppna källkodslösningar) som byggs eller redigeras, tills allt arbete på dem har slutförts och betalats för. (e) Kontakta 8-digital för mer information om webbplatsförvaltningspaket där säkerhet för webbhotell och säkerhetskopiering av webbplatser ingår.
 4. AVGIFTER; BEGRÄNSNINGAR FÖR ÅTERBETALNING OCH UPPLÖSNINGSGEBYRER (a) Klienten åtar sig att betala byrån alla och eventuella avgifter som anges i orderformuläret. (b) Ersättning och uppdrag ska granskas årligen eller när som helst vid väsentliga förändringar av klientens krav. Eventuell överenskommen översyn ska bekräftas skriftligen av båda parter. När byråns ersättning är en avgift baserad på den förväntade tiden som kommer att åsamkas för att tillhandahålla tjänsterna förbehåller sig byrån rätten att avstämma och justera avgiften var sjätte månad för att återspegla den faktiska tiden som spenderats. (c) Om klienten och byrån inte kan komma överens om ersättning i förväg för förfallodagen för den årliga översynen ska den tidigare tillämpade ersättningen fortsätta att vara betalbar tills överenskommelse nås, varvid eventuell nödvändig utjämningsbetalning ska göras, eller tills avtalsutnämningen avslutas. (d) Byrån kommer att fakturera månatligen och betalningsvillkoren är 30 dagar från datumet för varje faktura. Om klienten underlåter att betala någon faktura inom 10 dagar från förfallodagen har byrån rätt att avstänga tjänsterna. (e) Om inte annat överenskommet skriftligen kommer alla avgifts- eller provisionsbetalningar att faktureras och betalas i den valuta där byrån ska bära dessa kostnader. (f) Om klienten kräver några ytterligare tjänster utanför det ursprungligen överenskomna omfånget ska parterna komma överens i god tro om villkoren, förutsättningarna och ersättningen för dessa ytterligare tjänster. (g) Rese- och tillhörande kostnader och alla andra utlägg som byrån eller dess anställda på klientens skriftliga begäran eller utanför byråns normala uppdrag kommer att debiteras klienten till självkostnadspris. (h) Existensen av en förfrågan om en enskild post på en faktura påverkar inte förfallodagen för betalningen för saldot på kontot. (i) Frånvaro av något klientinköpsordernummer eller annan jobbnummer utgör inte en giltig anledning till icketillämpning. (j) Alla avgifter, kostnader och alla andra belopp som ska faktureras till klienten är exklusiva moms eller andra lokala försäljningsskatter eller avgifter, som kommer att läggas till alla fakturor till det gällande priset om det krävs enligt lag. (k) Byrån förbehåller sig rätten att ta ut ränta på alla förfallna belopp till den högre av den lokalt gällande räntesatsen eller Bank of England basränta + 2%.
 5. KLIENTANSVAR För att tillhandahålla dessa tjänster, samtycker klienten till följande:
  1. Att tillhandahålla byrån FTP-åtkomst till sina webbplatser för att ladda upp nya sidor och göra ändringar i syfte att optimera SEO-tjänster eller godkännande att gå igenom en tredje part.
  2. Att ge byrån behörighet att använda alla klientens logotyper, varumärken, webbplatsbilder osv., för användning i skapandet av informationsidor och andra användningsområden som anses nödvändiga av byrån för positionering och optimering av sökmotorer.
  3. Om klientens webbplats(er) har lite textinnehåll, kommer klienten att tillhandahålla ytterligare relevant textinnehåll i elektroniskt format för att skapa ytterligare webbsidor. Klienten samtycker till att tillhandahålla innehåll, till exempel 200 till 500 ord “artiklar” om varje av deras nyckelordfraser.
 • SÖKMOTORER (a) Om inte annat överenskommet skriftligen och i enlighet med branschpraxis, ingås Byråns kontrakt med sökmotorer och andra leverantörer för Klientens betalda sökmarknadsföring enligt sökmotorns/leverantörens aktuella standardvillkor, villkor och kontrakt. Byrån kommer att agera som huvudman vid alla förhandlingar med alla sökmotorer/leverantörer och alla andra leverantörer om inte annat föreskrivs enligt lokala lagar. När det gäller placering av alla annonser kommer rättigheterna och skyldigheterna mellan Klienten och Byrån att motsvara dem mellan Byrån och olika sökmotorer/leverantörer under sådana villkor och kontrakt. Följaktligen erkänner och accepterar Klienten: (i) att villkor och priser kan revideras i enlighet med de avtal som ingås av de olika sökmotorerna/leverantörerna i fråga och (ii) att alla standardhandelsvillkor för sökmotorer och andra leverantörer kommer att följas av Klienten. (b) Klienten ska ersätta Byrån och den berörda sökmotorn/leverantören för eventuella brott mot några sökmotor-/leverantörsavtal som inträffar som ett resultat av någon handling eller försummelse från Klientens sida.
 • KLIENTENS MEDGIVANDEN Klienten förstår, erkänner och godkänner att:
  1. Byrån har ingen kontroll över sökmotorers eller katalogers riktlinjer när det gäller typen av webbplatser och/eller innehåll de accepterar nu eller i framtiden. Klientens webbplatser kan uteslutas från en sökmotor eller katalog när som helst efter sökmotor- eller katalogentitetens enskilda bedömning. Byrån kommer att återsända de sidor som har tagits bort från indexet.
  2. Vissa sökmotorer och kataloger kan ta så lång tid som två (2) till fyra (4) månader, och i vissa fall längre, efter inlämning för att lista Klientens webbplatser.
  3. Ibland kommer sökmotorer och kataloger att sluta acceptera inlämningar under en obestämd tid.
  4. Ibland kommer sökmotorer och kataloger att ta bort listor av ingen uppenbar eller förutsägbar anledning. Ofta kommer listan att “återkomma” utan några ytterligare inlämningar. Om listan inte återkommer kommer Byrån att återsända webbplatserna baserat på den aktuella policyn för den berörda sökmotorn eller katalogen.
  5. Vissa sökmotorer och kataloger erbjuder snabbinläggningstjänster mot en avgift. Byrån uppmanar Klienten att dra nytta av dessa snabbinläggningstjänster. Klienten ansvarar för alla avgifter för snabbinläggning om inte annat anges i orderformuläret.
 • ÄNDRINGAR PÅ WEBBPLATSEN Byrån ansvarar inte för ändringar som görs på Klientens webbplatser av andra parter som negativt påverkar sökmotor- eller katalogrankning för Klientens webbplatser.
 • YTTERLIGARE TJÄNSTER Ytterligare tjänster som inte anges här eller i orderformuläret kommer att tillhandahållas för upp till £65 per timme. Byrån ansvarar inte för att Klienten skriver över SEO-tjänstarbetet till Klientens webbplatser. Klienten kommer att debiteras en extra avgift för återuppbyggnad av metataggar, nyckelord, innehåll osv. baserat på timpriset upp till £65 per timme.
 • ERSÄTTNINGSPLIKT Klienten ska ersätta och hålla Byrån (och dess dotterbolag, filialer, tjänstemän, agenter, samarbetspartners eller andra partners och anställda) skadeslösa från alla krav, skador, skyldigheter, kostnader och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, skäliga juridiska avgifter och alla relaterade kostnader och utgifter) som Byrån åsamkas som ett resultat av något krav, dom eller utslag mot Byrån relaterat till eller som härrör från (a) några fotografier, illustrationer, grafik, ljudklipp, videoklipp, text, data eller annan information, innehåll, display eller material (oavsett om det är skrivet, grafiskt, ljud eller på annat sätt) som tillhandahålls av Klienten till Byrån (”Klientens innehåll”), eller (b) ett påstående att Byråns användning av Klientens innehåll kränker tredje parts immateriella rättigheter. För att kvalificera sig för ett sådant försvar och betalning måste Byrån: (i) ge Klienten snabb skriftlig avisering om ett krav; och (ii) låta Klienten kontrollera och fullt samarbeta med Klienten i försvaret och alla relaterade förhandlingar.
 • FRISKRIVNING AV ALLA ANDRA GARANTIER Byrån kan inte garantera att SEO-tjänsterna kommer att uppfylla Klientens förväntningar eller krav. Hela risken för kvalitet och prestanda åligger Klienten. Om inte annat anges i detta avtal tillhandahåller Byrån sina tjänster “som de är” och utan någon form av garanti. Parterna är överens om att (a) de begränsade garantier som anges i detta avsnitt är de enda och exklusiva garantier som tillhandahålls av varje part. Tillhandahålls av varje part, och (b) varje part förnekar alla andra garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, relaterade till detta avtal, prestanda eller oförmåga att utföra enligt detta avtal, innehållet och varje parts dator- och distributionsystem. Om någon bestämmelse i detta avtal anses olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte genomförbar, ska den bestämmelsen anses vara självständig från avtalet och påverkar inte giltigheten och genomförbarheten av några kvarvarande bestämmelser.
 • BEGRÄNSAT ANSVAR I inget fall ska Byrån vara ansvarig gentemot Klienten för några indirekta, särskilda, exemplariska eller följdskador, inklusive någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål och särskilt någon påstådd misslyckande hos någon programvara som finns på Klientens eller hyrd eller ägd servers eller underförstådda garantier som härrör från kurs eller affärsmetod eller prestanda, förlorade vinster, oavsett om det är förutsebart eller påstås vara baserat på brott mot garanti, kontrakt, försummelse eller strikt ansvar, som uppstår under detta avtal, förlust av data eller någon prestation under detta avtal, även om sådan part har underrättats om möjligheten till sådana skador och oavsett att något begränsat medel inte har uppnått sitt syfte. Det kommer inte att vara några återbetalningar. Byrån lämnar ingen garanti av något slag, vare sig uttrycklig eller underförstådd, med avseende på några produkter från tredje part, innehåll från tredje part eller någon programvara, utrustning eller maskinvara som erhållits från tredje parter. Klienten är ansvarig för att säkerhetskopiera hela systemet och ominstallation vid programvarufel.
 • Där vi byrån utför designarbete eller specialkodning kommer alla immateriella rättigheter att förbli hos 8 Digital tills allt arbete har betalats i sin helhet.
 • KLIENTENS REPRESENTATIONER Klienten gör följande företrädanden och garantier till förmån för Byrån:
  1. Klienten företräder för Byrån och garanterar villkorslöst att alla delar av text, grafik, foton, design, varumärken eller annat konstverk som tillhandahålls Byrån ägs av Klienten eller att Klienten har tillstånd från rättmätig ägare att använda var och en av dessa element och kommer att friköpa, skydda och försvara Byrån och dess underleverantörer från alla krav eller stämningar som härrör från användningen av sådana element som tillhandahålls av Klienten.
  2. Klienten garanterar att alla delar av text, grafik, foton, design, varumärken eller annat konstverk som tillhandahålls Byrån för inkludering på webbplatsen ovan ägs av Klienten eller att Klienten har erhållit tillstånd från rättmätig ägare(r) att använda var och en av elementen och kommer att friköpa, skydda och försvara Byrån och dess underleverantörer från allt ansvar eller stämningar som härrör från användningen av sådana element.
  3. Från tid till annan kan regeringar införa lagar och beskatta och tariffa elektronisk handel på internet. Klienten godkänner att klienten är ensam ansvarig för att följa sådana lagar, skatter och tullar och kommer att friköpa, skydda och försvara Byrån och dess underleverantörer från alla krav, stämningar, straff, skatter eller tullar som härrör från Klientens utövande av elektronisk handel på internet.
 • KONFIDENTIALITET Parterna är överens om att hålla varandras äganderätt eller konfidentiell information i sträng förtroende. “Äganderätt eller konfidentiell information” ska inkludera, men är inte begränsat till, skriftliga eller muntliga kontrakt, företagshemligheter, know-how, affärsmetoder, affärspolicyer, minnesanteckningar, rapporter, register, datorlagrad information, anteckningar eller finansiell information. Äganderätt eller konfidentiell information ska inte inkludera någon information som: (i) är eller blir allmänt känd för allmänheten genom något annat medel än en överträdelse av mottagarens förpliktelser; (ii) var tidigare känt av mottagaren eller på rätt sätt mottagen av mottagaren från en tredje part; (iii) utvecklas oberoende av mottagaren; eller (iv) är föremål för offentliggörande enligt domstolsbeslut eller annat lagligt förfarande. Parterna är överens om att inte göra varandras äganderätt eller konfidentiell information tillgänglig i någon form för någon tredje part eller använda varandras äganderätt eller konfidentiell information för något annat ändamål än vad som anges i detta avtal. Varje parts äganderätt eller konfidentiell information ska förbli den enskilda och exklusiva egendomen för den parten. Parterna är överens om att om användning eller avslöjande av den andra parten sker på annat sätt än vad som särskilt anges i detta avtal, kan den icke-offentliggörande parten ha rätt till rättsligt skydd. Utan hinder av uppsägning eller upphörande av detta avtal erkänner och godkänner Byrån och Klienten att deras konfidentialitetsförpliktelser avseende äganderätt eller konfidentiell information ska fortsätta gälla under en total period av tre (3) år från det effektiva datumet.
 • DATASKYDD: All information som samlas in från eller för klienten kommer att omfattas av konfidentialitetsvillkoren i detta avtal och i enlighet med dataskyddslagarna. Sådan information kommer endast att behållas av 8-Digital under avtalstiden. Klienten kommer att ha fullt ansvar för att följa Dataskyddslagen för all information som 8-Digital samlar in och tillhandahåller till klienten i samband med utförandet av det kontrakterade arbetet.
 • UNDERLÅTENHET ATT UTFÖRA Ingen av parterna kommer att vara ansvarig för försening eller för att inte uppfylla sina förpliktelser om den förseningen eller oförmågan beror på omständigheter utanför den berörda partens kontroll, inklusive men inte begränsat till, guds ingripande, industriell tvist, civil oro, strejker (utom strejker av den partens anställda eller dess underleverantörers anställda) eller lockout eller omöjlighet att erhålla källmaterial. Sådan part ska ha rätt till en rimlig förlängning av tid för utförandet av sådana förpliktelser.
 • FÖRHÅLLANDE MELLAN PARTERNA Byrån, när den utför prestationer enligt detta avtal, ska anses vara en oberoende entreprenör och inget här ska utgöra att detta arrangemang är anställning, ett joint venture eller ett partnerskap. Klienten åtar sig inte genom detta avtal, orderformuläret eller på annat sätt att utföra någon förpliktelse för Byrån, vare sig genom reglering eller kontrakt. På inget sätt ska Byrån tolkas som agent eller agera som agent för Klienten i något avseende, oavsett andra bestämmelser i detta avtal.
 • NOTIS OCH BETALNING Eventuell notis som krävs enligt detta avtal ska vara skriftlig och levereras personligen till den andra utsedda parten på adresserna som anges i orderformuläret. Antingen part kan ändra sin adress dit notis eller betalning ska skickas genom skriftlig notis till den andra enligt något avsnitt i detta stycke.
 • JURISDIKTION Detta avtal ska vara föremål för och tolkas i enlighet med lagstiftningen i England och Wales, vars domstolar i England och Wales ska ha icke-exklusiv jurisdiktion.
 • AVTAL SOM BINDER EFTERFÖLJARE Bestämmelserna i avtalet ska vara bindande och gynna parterna härav, deras arvingar, administratörer, efterträdare och rättighetsinnehavare.
 • ÖVERLÅTBARHET Klienten får inte överlåta detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta till tredje part utan Byråns förhandsuttryckta skriftliga godkännande. Byrån förbehåller sig rätten att överlåta underleverantörer vid behov för att säkerställa att projektet slutförs i rätt tid.
 • AVSTÅENDE Ingen avståelse från någon parts sida av något standardbrott ska anses som ett avstående från tidigare eller senare standard av samma eller andra bestämmelser i detta avtal.
 • INTEGRATION Detta avtal utgör parternas fullständiga förståelse och upphäver och ersätter alla tidigare avtal mellan parterna och är avsett som en slutgiltig uttryck för deras avtal. Det får inte ändras eller ändras utom skriftligen undertecknad av parterna här och som specifikt hänvisar till detta avtal. Detta avtal ska gå före alla andra dokument som kan vara i konflikt med detta avtal.
 • INGEN SLUTSATS MOT UPPHOVSMANNEN Ingen bestämmelse i detta avtal ska tolkas mot någon part därför att sådan part eller dess juridiska ombud utarbetade en sådan bestämmelse.
 • TVISTER Vid tvist som uppstår av avtalet kommer parterna att försöka lösa den genom förhandlingar. För detta ändamål ska de använda sina bästa ansträngningar att rådgöra eller förhandla med varandra, i god tro och med erkännande av sina ömsesidiga intressen, försöka nå en rättvis och rättvis överenskommelse som är tillfredsställande för båda parter. Förhandlingarna ska genomföras mellan parternas respektive höga chefer som gav auktoritet att lösa tvister.
 • LÄST OCH FÖRSTÅTT Varje part erkänner att den har läst och förstått detta avtal och samtycker till att vara bunden av dess villkor och bestämmelser.

Sociala Medier

 • a) Vid utförande av Sociala medier-tjänster (SMS) ska byrån utveckla en plan avsedd att förbättra synligheten för klientens affärsprofil på de valda sociala medieplattformarna.
 • b) Klienten erkänner att Sociala medier-tjänsterna kommer att kräva att klienten gör det möjligt för byrån att göra inlägg på klientens vägnar på de sociala medieplattformarna som ingår i tjänsten för att påverka synligheten och rankningen av klientens profil.
 • c) Klienten ansvarar för att tillhandahålla byrån nödvändiga inloggningsuppgifter för att göra inlägg och även för att tillhandahålla kopia och/eller information som är nödvändig för att säkerställa att inläggen är fullt effektiva.
 • d) Klienten behåller fullt ansvar för att underhålla sin sociala medieprofil och alla länkar och innehåll som finns där.

TILLÄGGSVILLKOR OCH BESTÄMMELSER SOM GÄLLER BETALDA SÖKMOTORMARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER

När klienten utser byrån att tillhandahålla betalda sökmotormarknadsföringstjänster (“PSM-tjänster“), ska villkoren i detta Hella Good Marketing gälla.

 1. Tjänsterna Vid utförande av PSM-tjänsterna ska byrån:
  1. proaktivt hantera, övervaka, spåra och mäta sökmotormarknadsföringsprogram och främja marknadsföringen av klientens produkter och/eller tjänster (“Produkter“) på webbplatserna (och alla efterföljande eller ersättande platser därtill);
  2. hantera relationerna med och betalningarna till ägarna, operatörerna och/eller administratörerna av relevanta sökmotorer eller kataloger (“Sökpartners“);
  3. hantera budpris, listningsvillkor, månatlig kostnad, lägga till och ta bort listningar, skapa nya listningar och ändra budbelopp;
  4. tillhandahålla, övervaka och underhålla de nödvändiga teknikapplikationer som krävs för att länka webbplatserna till sökpartners; och
  5. spåra och rapportera vissa mätvärden inklusive antalet klick, konverteringsdata för försäljning och ROI-mätningar och, om det är tillämpligt för byråns avgifter, spåra och rapportera arten och volymen av alla relevanta åtgärder enligt MSA av kvalificerade kunder (enligt definitionen nedan).
 2. Betalning för PSM-tjänster (a) Avgifterna som anges i tjänsteavtalet är exklusiva eventuella avgifter för applikationsprogramgränssnitt (“API“) eller liknande avgifter som en sökpartner kan ta ut av byrån i samband med klientens sökmotormarknadsföringsprogram. Byrån förbehåller sig rätten att ta ut avgiften från klienten (och klienten samtycker att betala) det beloppet för sådana avgifter. Där sökpartners bedömer en specifik kostnad per klick kommer den kostnaden att faktureras klienten av byrån. I de fall där en sökpartner tar ut en fast avgift för API-åtkomst kommer byrån att vidarebefordra alla sådana API-avgifter till sina PSM-kunder på pro-rata-basis. För att klargöra, i sådana fall kommer byrån att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att fastställa den ungefärliga effektiva API-kostnaden per klick för alla tillämpliga klienter. Varje sådan klient kommer sedan att debiteras sin proportionella del av API-kostnaden. (b) En “Kvalificerad kund” ska betyda en fysisk person eller juridisk enhet som (i) lägger en beställning av Produkter från webbplatserna inom sextio (60) dagar efter att ha klickat sig till webbplatserna via hyperlänkar som ingår i klientens nyckelord, titlar och beskrivningar, listor, innehåll, data och dataflöden som rör klientens Produkter nyckelord, titlar och beskrivningar, listor, innehåll, data och dataflöden som rör klientens Produkter (“Erbjudanden“) som visas med någon sökpartner eller via annan marknadsföringsplacering som tillhandahålls av byrån eller (ii) slutför och lämnar in klientens registreringsformulär inom sextio (60) dagar efter att ha klickat sig till webbplatserna via hyperlänkar som ingår i klientens erbjudande som visas med någon sökpartner eller via annan marknadsföringsplacering som tillhandahålls av byrån. “Månadssälj” ska betyda den nettoeurosumma av Produkter som beställts av kvalificerade kunder under en kalendermånad. Månadssälj ska beräknas exklusive bedrägligt placerade beställningar identifierade skriftligen av klienten inom fem (5) dagar efter datumet för den bedrägligt placerade beställningen, transport- och förpackningskostnader, försäkring och skatter.
 3. Klients ansvarigheter
  1. Klienten ska ensam vara ansvarig för övervakning, drift, underhåll och hantering av innehållet på webbplatserna. Klienten ska se till att navigering tillbaka till den ursprungliga sökpartners webbsida, antingen genom en specifik markör eller länk, “tillbaka”-knappen i en webbläsare, stängning av ett aktivt fönster eller något annat returmekanism, inte avbryts av Klienten genom användning av någon mellanskärm eller annan enhet som inte specifikt begärts av användaren, inklusive, men inte begränsat till, användning av något html-popupfönster eller annan liknande enhet.
  2. Klienten ska ensam vara ansvarig för att tillhandahålla och/eller godkänna relevanta och lämpliga erbjudanden så att Byrån kan försöka hantera och optimera placeringen av erbjudanden på sökmotorer. Klienten samtycker och erkänner att en sökpartner kan, i sin egen bedömning, vägra att visa eller fortsätta att visa något av Klientens erbjudanden, och varken Byrån eller någon sökpartner ska vara ansvarig för sådan vägran.
  3. Klienten ska ensam vara ansvarig för alla aspekter av förhållandet med alla personer och/eller enheter som köper produkter eller lämnar in en registrering, beroende på fallet, inklusive, men inte begränsat till:
   1. fastställa alla priser för produkter;
   2. acceptera, behandla och uppfylla beställningar för produkter;
   3. samla in betalning, inklusive alla skatter eller andra avgifter som förfaller, från kvalificerade kunder;
   4. hantera returnerade produkter och avbokningar;
   5. säkerställa att försäljningen av alla produkter sker i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar (inklusive exportkontrollagar);
   6. fastställa alla kundtjänst-, garanti- och/eller driftspolicys;
   7. acceptera och behandla registreringar;
   8. uppfylla alla åtaganden eller förpliktelser som härrör från varje slutförd registrering;
   9. säkerställa att varje registrering, och den information som samlas in vid behandlingen av varje registrering, erhålls och används i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar.
  4. Klienten ska tillhandahålla Byrån försäljnings- och marknadsföringsinformation som är tillämplig på produkterna från tid till annan för att hjälpa Byrån att etablera relationer med sökpartners.
  5. Klienten ska ge sitt rimliga samarbete med avseende på ansträngningar som görs av Byrån för att: (i) förbättra spårningen och rapporteringen av relevant information, inklusive men inte begränsat till antalet klick och konverteringsdata och/eller inköp gjorda eller registreringar inlämnade av kvalificerade kunder och (ii) implementera och testa de teknikapplikationer som används för att länka webbplatserna till sökpartners. Byrån ska tillhandahålla Klienten en en-vid-en (1×1) tydlig pixel (“Bildtagg“) för att möjliggöra spårning av Byrån. Klienten får inte vidta några åtgärder med avseende på denna Bildtagg som skulle störa Byråns förmåga att utföra sina aktiviteter enligt detta Avtal och ska ge rimlig förhandsavisering till Byrån om någon åtgärd som rimligen förväntas ha en sådan effekt. Om Byråns ersättning baseras på åtgärder av kvalificerade kunder, om Klienten ändrar, ändrar, tar bort, inaktiverar, underlåter att tjäna eller vidtar någon annan åtgärd avseende Bildtaggar som tillhandahålls Klienten av Byrån, samtycker Klienten att betala Byrån för varje dag eller pro-rata-andel av någon dag under vilken Byråns förmåga att spåra sådana data hindras, det genomsnittliga Eurobeloppet av ersättning som tjänats av Byrån och sökpartners per dag under de sju (7) dagarna omedelbart föregående den tidsperiod under vilken Byråns spårningsförmåga hindrades.
  6. Klienten ska skydda alla lösenord, åtkomstkoder, användar-ID eller annan inloggningsinformation (gemensamt kallat “Lösenord“) som tillhandahålls Klienten och som används för att få åtkomst till Byråns online-programhanterings- och rapporteringsverktyg. Om Klienten gör sådana lösenord tillgängliga för tredje part, ska Klienten (i) förplikta varje sådan tredje part att underteckna en skriftlig sekretessöverenskommelse som binder den tredje parten till sekretessförpliktelser som är förenliga med dem som åläggs Klienten enligt detta Avtal och (ii) vara ansvarig för alla åtgärder som vidtas av en sådan tredje part i samband med eller relaterade till den tredje partens åtkomst till Byråns online-programhanterings- och rapporteringsverktyg. Utom i den mån som särskilt anges i detta Avtal får Klienten inte avslöja eller göra tillgängliga Klientens lösenord annat än för Klientens auktoriserade anställda.

Slut. Denna webbplats ägs och drivs av Andriy Nikitiuk
E-post: andriy.nykytyuk@gmail.com

Table of Content

  HellaGood.Marketing
  Article by author:

  HellaGood.Marketing står som en dynamisk kraft i det digitala landskapet, och erbjuder skräddarsydda lösningar för att katapultera dina försäljnings- och marknadsföringssträvanden till oöverträffad framgång. Vår byrå är specialiserad på en trifekta av branscher: spel, krypto och eSport, där vi tillför en mängd kunskap och en stor förståelse för nyanserna som definierar dessa snabba sektorer.

  Med många års erfarenhet under vårt bälte har vi finslipat vår expertis för att tillhandahålla omfattande konsult- och implementeringstjänster som tillgodoser varje kunds unika behov. Oavsett om du är en spirande spelstartup som vill skapa din nisch i branschen eller en etablerad kryptoplattform som vill utöka din räckvidd, har vi verktygen, insikterna och strategierna för att hjälpa dig att nå dina mål.

  Det som skiljer oss är vårt orubbliga engagemang för spetskompetens och innovation. Vi följer inte bara trender; vi ställer in dem. Genom att ligga före kurvan och kontinuerligt anpassa oss till det föränderliga landskapet i våra branscher säkerställer vi att våra kunder alltid ligger i framkanten inom sina respektive områden.

  På HellaGood.Marketing förstår vi att framgång inte bara handlar om att ha en vinnande strategi; det handlar också om utförande. Det är därför vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster utformade för att ta din vision från idé till verklighet. Från marknadsundersökningar och konkurrentanalyser till kampanjplanering och genomförande, vi är med dig varje steg på vägen och ser till att ditt varumärke sticker ut på en fullsatt marknad.

  Men vårt engagemang för excellens slutar inte där. Vi tror på att främja långsiktiga partnerskap som bygger på förtroende, transparens och ömsesidig respekt. När du väljer HellaGood.Marketing anlitar du inte bara en byrå; du får ett dedikerat team av proffs som är lika investerade i din framgång som du.

  Så oavsett om du funderar på att lansera en banbrytande ny produkt, utöka din marknadsnärvaro eller helt enkelt ta dina marknadsföringsinsatser till nästa nivå, har HellaGood.Marketing expertis och passion för att hjälpa dig att nå dina mål. Låt oss ge oss ut på denna resa tillsammans och omdefiniera hur framgång ser ut i den digitala tidsåldern.

  Uppdaterad på 4 April 2024