Algemene Voorwaarden

Deze Serviceovereenkomst (“Overeenkomst”) wordt hierbij aangegaan tussen Hella Good Marketing (hierna aangeduid als “het Bureau”) en de partij vermeld in het bijbehorende bestelformulier (“de Cliënt” of “jij”), hierbij opgenomen door verwijzing (samen met eventuele daaropvolgende ingediende formulieren door de Cliënt, het “Bestelformulier”) en is van toepassing op de aankoop van alle Marketing- en Verkoopdiensten en Rapportagediensten (hierna gezamenlijk aangeduid als “SEO-diensten”) besteld door de Cliënt.

Definities

 • SEO – Zoekmachineoptimalisatie: Het proces van het verbeteren van de ranking in de zoekresultaten van zoekmachines.
 • OSO – Organische Zoekdiensten: Het proces van het maximaliseren van de organische inhoud van uw site(s) om mogelijk een hogere ranking in zoekmachines te bereiken.
 • FTP – Bestandsoverdrachtsprotocol: Bestandsoverdrachtsprotocol (FTP) is een standaard netwerkprotocol dat wordt gebruikt om een bestand van de ene host naar de andere te kopiëren via een op TCP/IP gebaseerd netwerk, zoals het internet. Uw website kan worden aangepast via deze methode.
 • PSM – Betaalde Zoekmarketing: Optimalisatie van advertenties die tegen betaling worden aangeschaft bij de advertentiehost.
 • SMS – Sociale Media Diensten: Het proces van het verbeteren van de “merk” waarde op sociale media om de zichtbaarheid van uw sociale mediaprofielen en merkbekendheid te vergroten.
 1. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ Tato smlouva bude účinná od časového rámce uvedeného ve formuláři objednávky. Každá strana má právo tuto smlouvu ukončit písemným oznámením druhé straně do třiceti (30) dnů od obdržení oznámení. Tuto smlouvu může Agentura ukončit (i) okamžitě, pokud Klient nesplatí žádné poplatky dle této smlouvy; nebo (ii) pokud Klient nespolupracuje s Agenturou nebo brání schopnosti Agentury poskytovat SEO služby podle této smlouvy. Klient zaplatí všechny nezaplacené faktury a všechny ostatní částky splatné Agentuře podle této smlouvy (nebo ve vztahu k příslušným službám). Kromě svých povinností provádět platby podle výslovných podmínek této smlouvy, pokud Klient zařídí, aby třetí strana poskytovala služby během oznámení o výpovědi, zaplatí Agentuře částku odpovídající odměně, kterou by Agentura obdržela, pokud by Agentura poskytovala služby během tohoto období.
 2. SEO SLUŽBY (a) Při poskytování služeb organického vyhledávání (OSO) Agentura vypracuje plán zaměřený na zvýšení viditelnosti webových stránek klienta a zlepšení jejich pozice ve vyhledávačích ve vztahu k klíčovým slovům relevantním pro podnikání klienta a poskytne související strategii programu a taktická doporučení. (b) Klient uznává, že služby OSO budou vyžadovat úpravy webových stránek, které mohou zahrnovat změny v názvech stránek, metadatech, obsahu, struktuře, odkazech a dalších faktorech ovlivňujících vyšší viditelnost indexu a pořadí klíčových slov. (c) Klient bude zodpovědný za poskytnutí vhodného personálu k spolupráci s Agenturou při implementaci doporučení poskytnutých v rámci služeb OSO. (d) Klient bude výhradně zodpovědný za provozování, udržování a správu všech aspektů webových stránek. (e) Agentura bude vlastnit právo na optimalizaci vyhledávačů, kterou implementuje na webových stránkách, platformách nebo aplikacích, dokud nebude veškerá práce dokončena a zaplacena.
 3. WEB VÝVOJ (a) Autorská práva. Klient si ponechává právo na data, soubory a grafiku poskytnutou klientem. Klient zaručuje, že vlastní všechna práva, povolení a autorská práva ke všem poskytnutým informacím, a plně uvolní Agenturu od všech nároků, nákladů nebo žalob týkajících se používání informací, souborů a grafiky poskytnutých klientem pro použití Agenturou v souvislosti se smluvenými webovými vývojovými službami poskytovanými klientovi. (b) Právo. Je odpovědností klienta dodržovat zákony, daně a cla týkající se webových stránek, a Agentura v těchto záležitostech neposkytujeprávní rady (c) Vlastní kód. Má-li Agentura napsat vlastní kód pro webové stránky nebo aplikaci vyžadovanou klientem, autorská práva k takovému kódu zůstanou u Agentury. V takových případech Agentura povolí klientovi plné využívání tohoto kódu pouze v rámci jeho vlastního podnikání, pokud není písemně dohodnuto jinak. (d) Agentura bude vlastnit právo na duševní vlastnictví všech online webových stránek, platforem nebo aplikací (včetně úprav/přizpůsobení kódu k otevřeným zdrojovým řešením), které jsou vytvářeny nebo upravovány, dokud nebude veškerá práce na nich dokončena a zaplacena. (e) Kontaktujte 8-digital pro více informací o balíčcích správy webových stránek, kde je zahrnuta bezpečnost hostingu a zálohování webových stránek.
 4. POPLATKY; OMEZENÍ VRÁCENÍ PENĚZ A STORNOPOPLATKY (a) Klient souhlasí s tím, že zaplatí Agentuře všechny poplatky uvedené ve formuláři objednávky. (b) Odměny a úkoly budou pravidelně přezkoumávány každoročně nebo v případě podstatných změn požadavků klienta. Jakékoli dohodnuté přezkoumání musí být písemně potvrzeno oběma stranami. Pokud je odměna Agentury poplatkem založeným na odhadovaném čase potřebném k poskytování služeb, Agentura si vyhrazuje právo pravidelně prověřovat a upravovat poplatek každých šest měsíců tak, aby odrážel skutečně strávený čas. (c) Pokud se Klient a Agentura nedohodnou na odměně před datem splatnosti každoročního přezkoumání, do té doby bude platit dříve používanou odměnu, dokud nedojde k dohodě nebo do doby ukončení smlouvy. (d) Agentura bude fakturovat měsíčně a platební podmínky jsou 30 dní od data každé faktury. Pokud Klient nesplatí žádnou fakturu do 10 dnů od termínu splatnosti, má Agentura právo pozastavit poskytované služby. (e) Pokud není písemně dohodnuto jinak, veškeré platby za poplatky nebo provize budou fakturovány a placeny v měně, v níž Agentura tyto náklady ponese. (f) V případě, že Klient požaduje jakékoli další služby mimo původně dohodnutý rozsah, strany se zavazují jednat v dobré víře ohledně podmínek, podmínek a odměny za tyto dodatečné služby. (g) Cestovní a s tím související náklady a všechny ostatní náklady mimo běžné povinnosti Agentury vzniklé na písemnou žádost Klienta nebo mimo rámec běžných povinností Agentury budou klientovi fakturovány za náklady. (h) Existence dotazu na jednotlivou položku v účtu nebude mít vliv na termín splatnosti zůstatku účtu. (i) Chybějící číslo objednávky Klienta nebo jiné číslo zakázky nebo jiný identifikátor nebude považováno za platný důvod pro nezaplacení. (j) Všechny poplatky, náklady a všechny další částky, které mají být klientovi fakturovány, jsou výlučně bez daně z přidané hodnoty nebo jiných místních prodejních nebo jiných daní nebo cla, které budou přidány ke všem fakturám za platbu aktuální sazbou, pokud to vyžaduje zákon. (k) Agentura si vyhrazuje právo naúčtovat úroky za všechny nezaplacené částky ve výši vyšší z místně platné úrokové sazby nebo základní sazby Bank of England + 2%.
 5. ODPOVĚDNOST KLIENTA Za účelem poskytování těchto služeb souhlasí Klient:
  1. Poskytnout Agentuře přístup k FTP na svých webových stránkách pro nahrávání nových stránek a provedení změn za účelem optimalizace SEO služeb nebo souhlasit s projednáním prostřednictvím třetí strany.
  2. Schválit použití všech log, ochranných známek, obrázků webových stránek atd. Klienta Agenturou pro vytváření informačních stránek a dalších účelů, které jsou považovány za nezbytné pro pozicování a optimalizaci pro vyhledávače.
  3. Pokud jsou webové stránky klienta chudé na textový obsah, Klient poskytne dodatečný relevantní textový obsah v elektronické podobě pro vytváření dalších webových stránek. Klient souhlasí s poskytnutím obsahu, například “článků” o každém z klíčových frází o délce 200 až 500 slov.
 6. VYHLEDÁVAČE (a) Pokud není mezi stranami písemně dohodnuto jinak a v souladu se standardní praxí průmyslu, smlouvy Agentury se vyhledávači a dalšími dodavateli pro placený vyhledávací marketing klienta jsou uzavírány v souladu se současnými standardními podmínkami, smlouvami a smlouvami daných vyhledávačů/dodavatelů. Agentura bude jednat jako zástupce ve vztahu ke všem vyhledávačům/dodavatelům a všem ostatním dodavatelům, pokud to nepřikazuje místní právo. V souvislosti s umístěním všech reklam budou práva a povinnosti mezi klientem a agenturou odpovídat právům a povinnostem mezi agenturou a různými vyhledávači/dodavateli podle těchto podmínek a smluv. Klient proto uznává a přijímá: (i) že podmínky a sazby jsou předmětem revize v souladu s dohodami uzavřenými s různými vyhledávači/dodavateli, které se dotýkají a (ii) že všechny standardní obchodní podmínky vyhledávačů a dalších dodavatelů budou klientem dodržovány. (b) Klient bude zodpovědný za náhradu škody Agentuře a příslušnému vyhledávači/dodavateli za jakékoliv porušení jakýchkoliv podmínek vyhledávače/dodavatele, ke kterému dojde v důsledku činnosti nebo opomenutí klienta.
 7. UZNÁNÍ KLIENTEM Klient chápe, uznává a souhlasí s tím, že:
  1. Agentura nemá žádnou kontrolu nad politikou vyhledávačů nebo adresářů ve vztahu k typu stránek a/nebo obsahu, který nyní nebo v budoucnosti přijímají. Webové stránky klienta mohou být kdykoliv vyloučeny z jakéhokoli vyhledávače nebo adresáře z výhradního uvážení vyhledávače nebo adresářové entity. Agentura opětovně zařadí ty stránky, které byly vyloučeny z indexu.
  2. Některé vyhledávače a adresáře mohou trvat až dva (2) až čtyři (4) měsíce a v některých případech déle, než po podání zařadí webové stránky klienta.
  3. Občas mohou některé vyhledávače a adresáře přestat přijímat přihlášky na neurčitou dobu.
  4. Občas mohou některé vyhledávače a adresáře odstranit záznamy bez zjevného nebo předvídatelného důvodu. Často se záznamy “objeví” znovu bez dalších přihlášek. Pokud záznam neobjeví, agentura znovu přihlásí webové stránky na základě aktuálních politik příslušného vyhledávače nebo adresáře.
  5. Některé vyhledávače a adresáře nabízejí placené služby urychleného zařazení. Agentura klienta vyzývá, aby využil tyto služby urychleného zařazení. Klient je odpovědný za všechny poplatky za urychlené služby, pokud není v Order Form uvedeno jinak.
 8. ZMĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH Agentura není zodpovědná za změny provedené na webových stránkách klienta třetími stranami, které negativně ovlivňují hodnocení klientových webových stránek ve vyhledávačích nebo adresářích.
 9. DODATEČNÉ SLUŽBYDodatečné služby, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu nebo v objednávkovém formuláři, budou poskytovány za účast až do £65 za hodinu. Agentura není zodpovědná za přepsání práce na optimalizaci SEO na webových stránkách klienta. Klienta bude účtována další poplatek za znovu vytvoření meta-tagů, klíčových slov, obsahu atd. na základě hodinové sazby až do £65 za hodinu.
 10. ODŠKODNĚNÍ Klient bude odškodňovat a zprošťovat agenturu (a její dceřiné společnosti, partnery, úředníky, zástupce, spoluvlastníky nebo jiné partnery a zaměstnance) od všech nároků, škod, závazků, nákladů a výdajů (včetně, ale ne omezeně na, rozumné právní poplatky a všechny související náklady a výdaje), které agentura utrpí v důsledku jakéhokoli nároku, rozsudku nebo rozhodnutí proti agentuře souvisejícího nebo vyplývajícího z (a) jakýchkoli fotografií, ilustrací, grafiky, zvukových klipů, video klipů, textu, dat nebo jakýchkoli jiných informací, obsahu, zobrazení nebo materiálu (ať už písemného, grafického, zvukového nebo jinak), které klient poskytl agentuře (dále jen „obsah klienta“) nebo (b) nároku, že použití obsahu klienta agenturou porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany. Aby se kvalifikovala pro takovou obranu a platbu, musí agentura: (i) poskytnout klientovi okamžitou písemnou výstrahu z nároku a (ii) umožnit klientovi řídit a plně spolupracovat s klientem při obraně a veškerých souvisejících jednáních.
 11. ODSTOUPENÍ OD VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUKAgentura nemůže zaručit, že služby SEO budou splňovat očekávání nebo požadavky klienta. Celkové riziko ohledně kvality a výkonu nese klient. Kromě jiného stanoveného v tomto ujednání agentura poskytuje své služby “jak jsou” a bez jakékoli záruky. Strany souhlasí, že (a) omezené záruky stanovené v této části jsou jedinými a výhradními zárukami, poskytovanými každou stranou a (b) každá strana odmítá všechny ostatní záruky, vyjádřené nebo předpokládané, včetně, ale ne omezeně na předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, týkající se tohoto ujednání, plnění nebo neschopnosti plnit podle tohoto ujednání, obsahu a výpočetního a distribučního systému každé strany. Pokud některéustanovení tohoto ujednání bude nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, pak toto ustanovení bude považováno za odstranitelné z ujednání a nebude ovlivňovat platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.
 12. OMEZENÁ ODPOVĚDNOST V žádném případě nebudou mít agentura a klient odpovědnost za nepřímé, speciální, exemplární nebo následné škody, včetně jakékoli předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel a zejména jakýchkoli nároků na selhání jakéhokoli softwaru obsaženého na serverech klienta nebo vlastněných klientem nebo předpokládaných záruk vyplývajících ze smluvních vztahů nebo postupu jednání nebo postupu výkonu, ztráty zisku, ať už je předvídatelná nebo údajně založená na porušení záruky, smlouvy, nedbalosti nebo přísné odpovědnosti, vznikající na základě tohoto ujednání, ztráty dat nebo jakékoli plnění podle tohoto ujednání, i kdyby bylo o možnosti takových škodách informováno a bez ohledu na selhání základního účelu jakéhokoli omezeného opravného prostředku stanoveného v tomto ujednání. Žádné vrácení peněz nebude. Agentura nedává žádnou záruku jakéhokoli druhu, ať už vyjádřenou nebo předpokládanou, týkající se jakýchkoli produktů třetích stran, obsahu třetích stran nebo jakéhokoli softwaru, zařízení nebo hardware získaného od třetích stran. Klient je zodpovědný za zálohování celého systému a znovu instalaci v případě selhání softwaru.
 13. Kde agentura provádí designovou práci nebo zakázkový kód, všechna práva duševního vlastnictví zůstanou u 8 Digital, dokud nebude veškerá práce zaplacena v plné výši.
 14. REPREZENTACE KLIENTA Klient poskytuje agentuře následující záruky a prohlášení ve prospěch agentury:
  1. Klient zastupuje agenturu a bezpodmínečně zaručuje, že jakékoliv prvky textu, grafiky, fotografií, návrhů, ochranných známek nebo jiných uměleckých děl poskytnutých agentuře vlastní Klient, nebo že Klient má povolení od oprávněného vlastníka k používání každého z těchto prvků, a bude agenturu a její subdodavatele ochraňovat a hájit před jakýmkoli nárokem nebo žalobou vzniklou v důsledku používání takových prvků poskytnutých Klientem.
  2. Klient zaručuje, že jakékoliv prvky textu, grafiky, fotografií, návrhů, ochranných známek nebo jiných uměleckých děl poskytnutých agentuře k začlenění na webovou stránku patří Klientovi, nebo že Klient obdržel povolení od oprávněného vlastníka(y) k používání každého z těchto prvků, a bude agenturu a její subdodavatele ochraňovat a hájit před jakoukoli odpovědností nebo žalobou vzniklou v důsledku používání takových prvků.
  3. Občas mohou vlády přijmout zákony a ukládat daně a cla ovlivňující internetový elektronický obchod. Klient souhlasí s tím, že je výlučně zodpovědný za dodržování těchto zákonů, daní a cel, a bude agenturu a její subdodavatele ochraňovat a hájit před jakýmkoli nárokem, žalobou, pokutou, daní nebo celní sazbou vzniklou v důsledku používání internetového elektronického obchodu Klienta.
 15. MLČENLIVOSTStrany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně Vlastní nebo Důvěrné informace druhé strany. “Vlastní nebo Důvěrná informace” zahrnuje, ale není omezena na písemné nebo ústní smlouvy, obchodní tajemství, know-how, obchodní metody, obchodní politiky, záznamy, poznámky nebo finanční informace. Vlastní nebo Důvěrná informace nezahrnuje žádné informace, které: (i) jsou nebo stanou se obecně známé veřejností jiným způsobem než porušením závazků přijímací strany; (ii) byly předtím známy přijímající straně nebo jim byla řádně poskytnuta třetí stranou; (iii) jsou nezávisle vyvinuty přijímající stranou; nebo (iv) jsou předmětem zveřejnění podle soudního příkazu nebo jiného zákonného procesu. Strany souhlasí, že nebudou dělat Vlastní nebo Důvěrnou informaci dostupnou ve formě třetí straně nebo používat Vlastní nebo Důvěrnou informaci druhé strany pro jakýkoli jiný účel než je uvedeno v této Smlouvě. Vlastní nebo důvěrná informace každé strany zůstane výlučným vlastnictvím této strany. Strany souhlasí s tím, že v případě použití nebo zveřejnění druhou stranou mimo to, co je výslovně stanoveno v této Smlouvě, může mít nerušený nárok na nápravu. Bez ohledu na ukončení nebo zrušení této Smlouvy agentura a Klient uznávají a souhlasí s tím, že jejich závazky mlčenlivosti ohledně Vlastní nebo Důvěrné informace budou i nadále platit po dobu tří (3) let ode dne účinnosti.
 16. OCHRANA ÚDAJŮ: Veškeré informace získané od nebo pro klienta budou drženy v souladu s podmínkami mlčenlivosti této smlouvy a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů. Takové informace budou uchovávány agenturou 8-Digital po dobu trvání této smlouvy. Klient bude plně odpovědný za dodržování zákona o ochraně údajů pro všechny informace, které 8-Digital shromažďuje a dodává klientovi v rámci plnění smlouvy.
 17. NEPLNĚNÍŽádná ze stran nebude odpovědná za zpoždění nebo nesplnění svých povinností, pokud je toto zpoždění nebo nesplnění způsobeno okolnostmi mimo kontrolu strany, včetně, ale neomezeně, přírodních katastrof, průmyslových sporů, občanských nepokojů, stávek (kromě stávek zaměstnanců této strany nebo zaměstnanců jejího subdodavatele) nebo uzávěrek nebo nemožnosti získat základní materiál. Taková strana má nárok na rozumné prodloužení lhůty pro plnění těchto povinností.
 18. VZTAH STRANAgentura, při plnění podle této smlouvy, bude považována za nezávislého dodavatele a nic zde obsaženého nebude tvořit zaměstnání, společné podnikání nebo partnerství. Klient tímto neslíbí žádnou povinnost agentury, ať už na základě předpisu nebo smlouvy. Agentura nemá být v žádném případě vykládána jako zástupce nebo jednající jménem Klienta, bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení této smlouvy.
 19. OZNÁMENÍ A PLATBAJakékoli oznámení, které je třeba poskytnout podle této smlouvy, musí být písemné a doručeno osobně druhé označené straně na adresy uvedené v objednávkovém formuláři. Každá strana může změnit svou adresu, na kterou je třeba zasílat oznámení nebo platby, písemným oznámením druhé straně podle jakéhokoli ustanovení tohoto odstavce.
 20. PRÁVOVÁ JURISDIKCETato smlouva bude podléhat a vykládat se v souladu s právem Anglie a Walesu, které bude mít nevýhradní pravomoc nad soudy Anglie a Walesu.
 21. SMLUVA VÁZANÁ NA NÁSTUPCEUstanovení této smlouvy budou závazná pro strany, jejich dědice, správce, nástupce a příjemce.
 22. PŘENOSITELNOST Klient nemůže převést tuto smlouvu nebo s ní související práva a povinnosti na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu agentury. Agentura si vyhrazuje právo přiřazovat subdodavatele podle potřeby k tomuto projektu, aby zajistila včasné dokončení.
 23. ODPŮRCENÍ Žádný odpuštění žádným z účastníků žádného porušení nebude považováno za odpuštění předchozího nebo následného porušení této smlouvy.
 24. INTEGRACE Tato smlouva představuje celkové porozumění stran a zrušuje a nahrazuje všechny předchozí dohody mezi stranami a je zamýšlena jako konečné vyjádření jejich dohody. Nebude měněna nebo upravena, pokud není písemně podepsána stranami a specificky se odkazuje na tuto smlouvu. Tato smlouva má přednost před jakýmikoli jinými dokumenty, které by mohly být v rozporu s touto smlouvou.
 25. ŽÁDNÉ DOPADY PROTI AUTOROVI Žádné ustanovení této smlouvy nebude vykládáno proti žádné straně proto, že tato strana nebo její zástupce vypracovala toto ustanovení.
 26. SPORY V případě jakéhokoli sporu vyplývajícího ze smlouvy se strany pokusí vyřešit jednáním. K tomu účelu budou v dobré víře používat své nejlepší úsilí o konzultace nebo vyjednávání mezi sebou a s ohledem na vzájemné zájmy se snažit dosáhnout spravedlivého a vyváženého usnesení, které bude oběma stranám uspokojivé. Jednání budou probíhat mezi příslušnými výkonnými pracovníky stran, kteří obdrželi pravomoc řešit spory.
 27. PŘEČTENO A POCHOPENO Každá strana potvrzuje, že tuto smlouvu přečetla, porozuměla jí a souhlasí s jejími podmínkami.

Sociální Média

 • a) Při poskytování služeb sociálních médií (SMS) agentura vypracuje plán s cílem zlepšit viditelnost firemního profilu klienta na vybraných sociálních mediálních platformách.
 • b) Klient uznává, že služby sociálních médií budou vyžadovat, aby klient umožnil agentuře publikovat příspěvky jménem klienta na sociálních mediálních platformách zahrnutých ve službě, aby ovlivnil viditelnost a hodnocení profilu klienta.
 • c) Klient je odpovědný za poskytnutí agentuře potřebných přihlašovacích údajů pro publikaci příspěvků a také za poskytnutí textu a/nebo informací nezbytných pro to, aby agentura mohla zajistit plnou účinnost příspěvků.
 • d) Klient zůstává plně zodpovědný za správu svého sociálního mediálního profilu a veškerých odkazů a obsahu v něm obsažených.

DODATKOVÉ PODMÍNKY A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB PLACENÉHO VYHLEDÁVÁNÍ

Pokud klient pověří agenturu poskytováním služeb placeného vyhledávání (“PSM Services“), budou se uplatňovat podmínky této smlouvy s Hella Good Marketing.

 1. Služby Při poskytování služeb PSM bude agentura:
  1. proaktivně spravovat, monitorovat, sledovat a měřit programy vyhledávacího marketingu a podporovat marketing klientových produktů a/nebo služeb (“Produkty“) na webových stránkách (a veškerých následných nebo náhradních stránkách);
  2. spravovat vztahy a platby vlastníkům, provozovatelům a/nebo správcům příslušných vyhledávačů nebo adresářů (“Search Partners“);
  3. spravovat cenu nabídky, podmínky uvedení do seznamu, měsíční výdaje, přidávání a mazání záznamů, vytváření nových záznamů a změnu nabídkových částek;
  4. poskytovat, monitorovat a udržovat potřebné technologické aplikace potřebné k propojení webových stránek se Search Partnery; a
  5. sledovat a hlásit určité metriky, včetně počtu kliknutí, dat o konverzi prodeje a měření ROI a v případě uplatnění poplatků agentury sledovat a hlásit povahu a objem všech relevantních akcí, jak je stanoveno ve Smlouvě o poskytování služeb (MSA) kvalifikovanými zákazníky (jak je níže definováno).
 2. Platba za služby PSM (a) Poplatky uvedené ve Smlouvě o poskytování služeb jsou výlučné z aplikace programového rozhraní (API) nebo podobných poplatků, které může Search Partner agentuře účtovat v souvislosti s vyhledávacím marketingovým programem klienta. Agentura si vyhrazuje právo účtovat klientovi (a klient souhlasí s platbou) částku těchto poplatků. Kde Search Partneři účtují agentuře konkrétní poplatek za každé kliknutí, tato částka bude agenturou klientovi fakturována. V případech, kdy Search Partner účtuje agentuře pevný poplatek za přístup k API, agentura předá všechny takové poplatky za API svým klientům PSM na pro-rata základě. Pro účely objasnění v takových případech agentura vynaloží obchodně rozumné úsilí na stanovení přibližné efektivní náklady na API na každé kliknutí pro všechny příslušné klienty. Každý takový klient bude pak účtován jeho proporcionální částí nákladů na API. (b) „Kvalifikovaný zákazník“ znamená jakoukoli fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která (i) provede objednávku produktů na webových stránkách do šedesáti (60) dnů od kliknutí na webové stránky prostřednictvím hypertextových odkazů obsažených v klíčových slovech, názvech a popisech klienta, seznamech, obsahu, datech a datových kanálech týkajících se produktů klienta („Nabídky“), jak jsou zobrazeny u kteréhokoli Search Partnera nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného propagačního umístění poskytnutého agenturou, nebo (ii) dokončí a odešle registrační formulář klienta do šedesáti (60) dnů od kliknutí na webové stránky prostřednictvím hypertextových odkazů obsažených v Nabídce klienta, jak jsou zobrazeny u kteréhokoli Search Partnera nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného propagačního umístění poskytnutého agenturou. „Měsíční prodeje“ znamenají čistou částku v eurech produktů objednaných kvalifikovanými zákazníky během kalendářního měsíce. Měsíční prodeje se počítají s vyloučením podvodně provedených objednávek identifikovaných písemně klientem do pěti (5) dnů od data podvodně provedené objednávky, nákladů na přepravu a balení, pojištění a daní.
 3. Zodpovědnost klienta
  1. Klient bude výlučně odpovědný za sledování, provoz, údržbu a správu obsahu webových stránek. Klient zajistí, že navigace zpět na původní webovou stránku Search Partnera, ať už prostřednictvím konkrétního ukazatele nebo odkazu, tlačítka „zpět“ v internetovém prohlížeči, zavření aktivního okna nebo jiného návratového mechanismu, nebude přerušena klientem prostřednictvím použití jakéhokoli prostředního obrazovky nebo jiného zařízení, které uživatel explicitně nevyžádal, včetně, ale neomezujíc se na použití jakéhokoli vyskakovacího okna nebo jakéhokoli jiného podobného zařízení.
  2. Klient bude výlučně odpovědný za poskytování a/nebo schvalování relevantních a vhodných nabídek, aby agentura mohla usilovat o správu a optimalizaci umístění nabídek ve vyhledávačích. Klient souhlasí a uznává, že Search Partner může ve svém výhradním uvážení odmítnout zobrazit nebo nadále zobrazovat kteroukoli z nabídek klienta, a že ani agentura, ani Search Partner nebudou za takový odmítnutí odpovědni.
  3. Klient bude výlučně odpovědný za všechny aspekty vztahu se všemi osobami a/nebo subjekty, které nakupují produkty nebo podávají registraci, v závislosti na případě, včetně, ale neomezujíc se na:
   1. stanovování všech cen za produkty;
   2. přijímání, zpracování a plnění objednávek na produkty;
   3. inkasování platby, včetně všech daní nebo dalších poplatků splatných od kvalifikovaných zákazníků;
   4. řízení vrácených produktů a stornování;
   5. zajišťování, aby prodej všech produktů probíhal v souladu se všemi příslušnými zákony (včetně zákonů o kontrole exportu);
   6. stanovování všech politik týkajících se zákaznické služby, záruky a/nebo provozu;
   7. přijímání a zpracování registrací;
   8. plnění všech závazků nebo povinností vyplývajících z každé dokončené registrace;
   9. zajišťování, aby každá registrace a informace získaná při zpracování každé registrace byla získána a používána v souladu se všemi příslušnými zákony.
  4. Klient poskytne agentuře informace o prodeji a marketingu týkající se produktů, jak jsou k dispozici kdykoliv, aby pomohl agentuře při budování vztahů se Search Partnery.
  5. Klient poskytne rozumnou spolupráci s ohledem na úsilí agentury o: (i) zlepšení sledování a hlášení relevantních informací, včetně, ale neomezeně na počet kliknutí a dat o konverzi a/nebo nákupy provedené kvalifikovanými zákazníky, a (ii) implementaci a testování technologických aplikací používaných k propojení webových stránek se Search Partnery. Agentura poskytne klientovi jednoznačný pixel („Image Tag“) ve formátu jednoho na jednoho (1×1) pro sledování agenturou. Klient nebude přijímat žádná opatření vůči tomuto Image Tagu, která by mohla narušit schopnost agentury provádět své činnosti podle této smlouvy, a poskytne agentuře rozumný předstih o každém opatření, které se s největší pravděpodobností bude mít takový účinek. Pokud je odměna agentury založena na akcích kvalifikovaných zákazníků, a pokud klient modifikuje, upraví, smaže, zakáže, nesplní nebo provede jakékoli jiné opatření vůči Image Tagům poskytnutým klientovi agenturou, klient souhlasí s tím, že agentuře zaplatí za každý den nebo proporcionální část jakéhokoli dne, během kterého byla narušena schopnost agentury sledovat taková data, průměrnou částku v eurech odměny, kterou agentura a Search Partneři vydělali každý den během sedmidenního období okamžitě předcházejícího období, během něhož byla narušena schopnost agentury sledovat tato data.
  6. Klient bude chránit jakékoli hesla, přístupové kódy, uživatelská ID nebo jiné přihlašovací informace (společně „Hesla“), které jsou klientovi poskytnuty pro přístup k online nástrojům pro správu programu a hlášení agentury. V případě, že klient poskytne tato Hesla třetí straně, klient (i) zaváže každou takovou třetí stranu k podepsání písemné dohody o mlčenlivosti, která třetí stranu zavazuje k povinnostem mlčenlivosti shodným s těmi, které jsou klientovi uvaleny touto smlouvou; a (ii) bude odpovědný za všechna opatření přijatá touto třetí stranou v souvislosti nebo vztahující se k přístupu této třetí strany k online nástrojům pro správu programu a hlášení agentury. Klient s výjimkou specificky stanoveného v této smlouvě nebude sdělovat nebo dávat k dispozici Hesla klienta nikomu jinému než oprávněným zaměstnancům klienta.

Einde. Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Andriy Nikitiuk
E-mail: andriy.nykytyuk@gmail.com

Table of Content

  HellaGood.Marketing
  Article by author:

  HellaGood.Marketing is een dynamische kracht in het digitale landschap en biedt op maat gemaakte oplossingen om uw verkoop- en marketinginspanningen naar ongekend succes te katapulteren. Ons bureau is gespecialiseerd in een trifecta van industrieën: gaming, crypto en eSports, waar we een schat aan kennis en een scherp begrip van de nuances die deze snelle sectoren definiëren, inbrengen.

  Met jarenlange ervaring hebben we onze expertise aangescherpt om uitgebreide advies- en implementatiediensten te bieden die tegemoetkomen aan de unieke behoeften van elke klant. Of u nu een beginnende gaming-startup bent die uw niche in de branche wil veroveren of een gevestigd cryptoplatform dat uw bereik wil vergroten, wij hebben de tools, inzichten en strategieën om u te helpen uw doelen te bereiken.

  Wat ons onderscheidt is onze niet-aflatende toewijding aan uitmuntendheid en innovatie. Wij volgen niet alleen trends; wij hebben ze ingesteld. Door voorop te blijven lopen en ons voortdurend aan te passen aan het evoluerende landschap van onze industrieën, zorgen we ervoor dat onze klanten altijd voorop blijven lopen in hun respectievelijke vakgebieden.

  Bij HellaGood.Marketing begrijpen we dat succes niet alleen gaat over het hebben van een winnende strategie; het gaat ook om de uitvoering. Daarom bieden wij een volledig dienstenpakket aan, ontworpen om uw visie van concept naar werkelijkheid te brengen. Van marktonderzoek en concurrentieanalyse tot campagneplanning en -uitvoering: wij begeleiden u bij elke stap en zorgen ervoor dat uw merk opvalt op een drukke markt.

  Maar onze toewijding aan uitmuntendheid houdt daar niet op. Wij geloven in het bevorderen van langdurige partnerschappen, gebaseerd op vertrouwen, transparantie en wederzijds respect. Wanneer u voor HellaGood.Marketing kiest, huurt u niet alleen een bureau in; u krijgt een toegewijd team van professionals die net zo geïnvesteerd zijn in uw succes als u.

  Dus of u nu een baanbrekend nieuw product wilt lanceren, uw aanwezigheid op de markt wilt vergroten of gewoon uw marketinginspanningen naar een hoger niveau wilt tillen, HellaGood.Marketing heeft de expertise en de passie om u te helpen uw doelen te bereiken. Laten we samen aan deze reis beginnen en opnieuw definiëren hoe succes eruit ziet in het digitale tijdperk.

  Bijgewerkt op 4 April 2024