Obchodní Podmínky

Tento Smluvní dokument (“Smlouva”) je tímto uzavřen mezi společností Hella Good Marketing (dále jen “Agentura”) a stranou uvedenou v příslušném objednávkovém formuláři (“Klient” nebo “vy”) začleněným do tohoto dokumentu odkazem (spolu s případnými dalšími přiloženými formuláři předloženými Klientem, “Objednávkový formulář”) a vztahuje se na nákup všech služeb marketingu a prodeje a služeb reportingu (dále společně označovaných jako “SEO služby”), které byly objednány Klientem.

Definice

 • SEO – Search Engine Optimisation: Proces zlepšování hodnocení ve výsledcích vyhledávání.
 • OSO – Organic Seach Services: Proces maximalizace obsahu vašich stránek za účelem potenciálního zvýšení vyššího hodnocení ve vyhledávačích.
 • FTP – File Transfer Protocol: Standardní síťový protokol používaný k kopírování souboru z jednoho hostitele na druhý přes síť založenou na TCP/IP, jako je internet. Vaše webové stránky mohou být upraveny tímto způsobem.
 • PSM – Paid Search Marketing: Optimalizace reklam zakoupených za poplatek od poskytovatele reklam.
 • SMS – Social Media Services: Proces zlepšování hodnoty vaší sociální média “značky” k zvýšení viditelnosti vašich profilů ve sociálních médiích a povědomí o značce.
 1. OBDOBÍ A UKONČENÍ Tato smlouva bude platit od data uvedeného v objednávkovém formuláři. Tuto smlouvu lze ukončit kteroukoli ze stran písemným oznámením druhé straně do třiceti (30) dnů ode dne obdržení oznámení. Tuto smlouvu lze ukončit Agenturou (i) okamžitě, pokud Klient nesplatí jakékoli poplatky dle této smlouvy; nebo (ii) pokud Klient nespolupracuje s Agenturou nebo brání schopnosti Agentury poskytovat služby SEO dle této smlouvy. Klient zaplatí všechny nezaplacené faktury a všechny další částky splatné Agentuře podle této smlouvy (nebo týkající se příslušných služeb). Kromě povinnosti provést platby podle výslovných podmínek této smlouvy, pokud Klient zajistí poskytnutí služeb třetí stranou během oznámeného období, zaplatí Agentuře částku odpovídající odměně, kterou by Agentura obdržela, kdyby poskytovala služby během tohoto období.
 2. SLUŽBY SEO (a) Při poskytování služeb organického vyhledávání (OSO) Agentura vypracuje plán s cílem zvýšit viditelnost webových stránek Klienta a zlepšit jejich umístění ve vyhledávačích ve vztahu k klíčovým slovům relevantním pro podnikání Klienta a poskytne související strategii programu a taktická doporučení. (b) Klient uznává, že služby OSO budou vyžadovat úpravy webových stránek, které mohou zahrnovat změny v názvech stránek, metadatech, obsahu, struktuře, odkazech a dalších faktorech ovlivňujících vyšší viditelnost v indexu a hodnocení klíčových slov. (c) Klient bude odpovědný za poskytnutí vhodného personálu pro spolupráci s Agenturou při provádění doporučení poskytnutých v rámci služeb OSO. (d) Klient bude výhradně odpovědný za provoz, údržbu a správu všech aspektů webových stránek. (e) Agentura bude vlastnit právo na optimalizaci vyhledávače, kterou implementuje na webových stránkách, platformách nebo aplikacích, dokud nebude veškerá práce dokončena a zaplacena.
 3. WEB DEVELOPMENT (a) Copyright. Klient si ponechává právo na data, soubory a grafiku poskytnutou Klientem. Klient zaručuje, že vlastní všechna práva, povolení a autorská práva ke všem poskytnutým informacím a plně ručí za všechny nároky, náklady nebo kroky týkající se používání informací, souborů a grafiky dodané Klientem pro použití Agenturou v rámci poskytovaných webových vývojových služeb. (b) Právo. Klient je zodpovědný za dodržování zákonů, daní a tarifů týkajících se webových stránek a Agentura v těchto záležitostech nenabízí právní rady. (c) Vlastní kód. Pokud Agentura napíše vlastní kód pro webové stránky nebo aplikaci vyžadovanou Klientem, autorská práva k takovému kódu zůstanou u Agentury. V takovém případě Agentura pověří Klienta plným využitím tohoto kódu pouze v rámci jeho vlastního podnikání, pokud není písemně dohodnuto jinak. (d) Agentura bude vlastnit právo k IP všech online webových stránek, platforem nebo aplikací (včetně úprav/vlastního kódu provedeného na řešeních s otevřeným kódem), které jsou budovány nebo upravovány, dokud nebude veškerá práce na nich dokončena a zaplacena. (e) Pro více informací o balíčcích správy webových stránek včetně zabezpečení hostingu a zálohování webových stránek kontaktujte společnost 8-digital.
 4. POPLATKY; OMEZENÍ VRÁCENÍ PENĚZ A STORNOVACÍ POPLATKY (a) Klient souhlasí s tím, že Agentuře zaplatí veškeré poplatky uvedené v objednávkovém formuláři. (b) Odměny a úkoly budou každoročně přezkoumány nebo kdykoli dojde k podstatným změnám požadavků Klienta. Jakékoli dohodnuté přezkoumání bude písemně potvrzeno oběma stranami. Pokud je odměna Agentury založena na předpokládaném čase potřebném k poskytování služeb, má Agentura právo každých šest měsíců přezkoumat a upravit odměnu tak, aby odrážela skutečný čas strávený. (c) Pokud Klient a Agentura nemohou dohodnout odměnu před datem splatnosti každoročního přezkoumání, platí se odměna, která byla platná předtím, dokud nedojde k dohodě, v kterém případě bude provedena příslušná vyrovnání nebo do doby ukončení smlouvy. (d) Agentura bude fakturovat měsíčně a platební podmínky jsou 30 dní ode dne každé faktury. Pokud Klient nesplatí jakoukoliv fakturu do 10 dnů od termínu splatnosti, má Agentura právo pozastavit poskytování služeb. (e) Pokud není písemně dohodnuto jinak, všechny platby poplatků nebo provizí budou fakturovány a placeny v měně, ve které Agentura tyto náklady bude nést. (f) V případě, že Klient požaduje jakékoli další služby mimo původně dohodnutý rozsah, strany se shodnou na podmínkách, podmínkách a odměně za tyto další služby. (g) Cestovní a s tím spojené náklady a všechny další out-of-pocket náklady, které vzniknou na žádost Klienta nebo mimo rozsah běžných povinností Agentury, budou Klientovi účtovány za náklady. (h) Existence dotazu na jednotlivou položku v účtu nebude mít vliv na termín splatnosti zůstatku účtu. (i) Absence jakéhokoli čísla objednávky Klienta nebo jiného čísla zakázky nebude představovat platný důvod pro neplatbu. (j) Všechny poplatky, náklady a všechny ostatní částky, které mají být Klientovi fakturovány, jsou bez DPH nebo jiných místních daní nebo jiných daní nebo poplatků, které budou přidány ke všem fakturám v platné sazbě, pokud to vyžaduje zákon. (k) Agentura si vyhrazuje právo účtovat úroky z prodlených částek ve vyšší z lokálně platné úrokové sazby nebo základní sazby Bank of England + 2%.
 5. ODPOVĚDNOST KLIENTA Za účelem poskytování těchto služeb Klient souhlasí:
  1. Poskytnout Agentuře přístup přes FTP ke svým webovým stránkám pro nahrávání nových stránek a provádění změn za účelem optimalizace služeb SEO nebo schválení prostřednictvím třetí strany.
  2. Oprávnit Agenturu k používání všech log, ochranných známek, obrázků webových stránek atd., Klienta pro vytváření informačních stránek a dalších účelů, které jsou považovány za nezbytné Agenturou pro pozicionování a optimalizaci ve vyhledávačích.
  3. Pokud jsou webové stránky Klienta chudé na textový obsah, Klient poskytne další relevantní textový obsah ve elektronickém formátu za účelem vytváření dalších webových stránek. Klient souhlasí s poskytnutím obsahu, například “článků” o délce 200 až 500 slov o každém klíčovém slově.
 6. VYHLEDÁVAČE (a) Pokud není stranami písemně dohodnuto jinak v souladu s obvyklým průmyslovým postupem, smlouvy agentury se vyhledávači a dalšími dodavateli pro placený marketingový výzkum klientů jsou uzavírány v souladu s aktuálními standardními podmínkami, smlouvami a kontrakty vyhledávače/dodavatele. Agentura bude jednat jako hlavní subjekt ve vztahu ke všem vyhledávačům/dodavatelům a všem ostatním dodavatelům, pokud nejsou místními zákony stanoveno jinak. Pokud jde o umístění všech inzerátů, práva a povinnosti mezi klientem a agenturou budou odpovídat těm mezi agenturou a různými vyhledávači/dodavateli podle těchto podmínek a smluv. Klient proto uznává a přijímá: (i) že se podmínky a sazby mohou revidovat v souladu s dohodami uzavřenými s různými vyhledávači/dodavateli a (ii) že všechny standardní obchodní podmínky vyhledávačů a dalších dodavatelů budou klientem dodržovány. (b) Klient bude agenturu a příslušného vyhledávače/dodavatele plněním odškodňovat za porušení jakýchkoli podmínek vyhledávače/dodavatele, ke kterému dojde v důsledku jednání či opomenutí klienta.
 7. POZNÁMKY KLIENtA Klient rozumí, uznává a souhlasí s tím, že:
  1. Agentura nemá kontrolu nad politikou vyhledávačů nebo adresářů v souvislosti s typem stránek a/nebo obsahem, který nyní nebo v budoucnu přijímají. Webové stránky klienta mohou být kdykoli vyloučeny z jakéhokoli vyhledávače nebo adresáře na výhradní uvážení vyhledávače nebo adresáře. Agentura znovu zašle ty stránky, které byly vyřazeny z indexu.
  2. Některé vyhledávače a adresáře mohou trvat až dva (2) až čtyři (4) měsíce, a v některých případech déle, po podání, než zařadí webové stránky klienta.
  3. Občas vyhledávače a adresáře přestanou přijímat přihlášky na neurčito.
  4. Občas vyhledávače a adresáře vypustí záznamy zcela bez zjevného nebo předvídatelného důvodu. Často se záznamy znovu „objeví“ bez dalších přihlášek. Pokud se záznam neobjeví, agentura znovu zašle webové stránky na základě aktuální politiky dotčeného vyhledávače nebo adresáře.
  5. Některé vyhledávače a adresáře nabízejí zrychlené služby za poplatek. Agentura klienta vyzývá, aby využil těchto zrychlených služeb. Klient je zodpovědný za všechny poplatky za zrychlené služby, pokud není v objednávkovém formuláři uvedeno jinak.
 8. ZMĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH Agentura není zodpovědná za změny provedené na webových stránkách klienta jinými stranami, které negativně ovlivňují hodnocení klientových webových stránek ve vyhledávačích nebo adresářích.
 9. DODATEČNÉ SLUŽBYDodatečné služby, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu nebo v objednávkovém formuláři, budou poskytovány za účast až do £65 za hodinu. Agentura nenese odpovědnost za přepsání práce služeb SEO na webových stránkách klienta. Klientovi bude účtován dodatečný poplatek za rekonstrukci meta tagů, klíčových slov, obsahu atd. na základě hodinové sazby až do £65 za hodinu.
 10. ODŠKODNĚNÍ Klient bude odškodňovat a udržovat agenturu (a její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, úředníky, zástupce, spolubranded partnery nebo jiné partnery a zaměstnance) od jakýchkoli a všech nároků, škod, odpovědnosti, nákladů a výloh (včetně, ale neomezujíc se na rozumné náklady na právní zastoupení a veškeré související náklady a výlohy), které agentura utrpí v důsledku jakéhokoli nároku, rozsudku nebo rozhodnutí proti agentuře v souvislosti s (a) jakýmkoli fotografiemi, ilustracemi, grafikou, zvukovými klipy, video klipy, textem, daty nebo jakýmikoli dalšími informacemi, obsahem, displejem nebo materiálem (ať už písemným, grafickým, zvukovým nebo jiným způsobem), které klient poskytl agentuře (dále jen „klientský obsah“), nebo (b) nároku, že použití klientského obsahu agenturou porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany. Aby klient splnil podmínky pro tuto obranu a platbu, agentura musí: (i) poskytnout klientovi okamžité písemné oznámení o nároku; a (ii) umožnit klientovi kontrolu a plně spolupracovat s klientem při obraně a veškerých souvisejících jednáních.
 11. ODMÍTNUTÍ VŠECH DALŠÍCH ZÁRUKAgentura nemůže zaručit, že služby SEO budou splňovat očekávání nebo požadavky klienta. Celkové riziko ohledně kvality a výkonu nese klient. Kromě jiného specifikovaného v tomto dohodě agentura poskytuje své služby „jak jsou“ a bez jakékoli záruky jakéhokoli druhu. Strany souhlasí, že (a) omezené záruky uvedené v této části jsou jedinými a výhradními zárukami poskytnutými každou stranou, a (b) každá strana odmítá veškeré ostatní záruky, vyjádřené nebo předpokládané, včetně, ale neomezujíc se na předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, týkající se této dohody, výkonu nebo neschopnosti plnit podle této dohody, obsahu a počítačového a distribučního systému každé strany. Pokud by některé ustanovení této dohody bylo nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, toto ustanovení se považuje za odstranitelné z dohody a neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.
 12. OMEZENÁ ODPOVĚDNOST V žádném případě neodpovídá agentura klientovi za nepřímé, zvláštní, příkladné nebo následné škody, včetně jakékoli předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel a zejména za tvrzení o selhání jakéhokoli softwaru obsaženého na serverech klienta nebo vlastněných klientem nebo předpokládané záruky vyplývající z průběhu obchodu nebo výkonu, ztráty zisku, ať už jsou předvídatelné nebo údajné na základě porušení záruky, smlouvy, nedbalosti nebo přísné odpovědnosti, vyplývající z této dohody, ztráty dat nebo jakékoli plnění podle této dohody, i kdyby bylo upozorněno na možnost takových škod a bez ohledu na selhání podstatného účelu jakékoli poskytnuté omezené nápravy v této dohodě. Neposkytnou se žádné vrácení peněz. Agentura nedává žádnou záruku jakéhokoli druhu, ať už vyjádřenou nebo předpokládanou, týkající se produktů třetích stran, obsahu třetích stran nebo jakéhokoli softwaru, zařízení nebo hardwaru získaného od třetích stran. Klient je odpovědný za zálohu celého systému a znovuinstalaci v případě selhání softwaru.
 13. Kde agentura provádí designovou práci nebo zakázkový kód, všechna práva duševního vlastnictví zůstanou u 8 Digital, dokud nebude veškerá práce zaplacena v plné výši.
 14. REPREZENTACE KLIENRA Klient poskytuje následující reprezentace a záruky ve prospěch agentury:
  1. Klient prohlašuje agentuře a bezpodmínečně zaručuje, že jakékoli prvky textu, grafiky, fotografií, designů, ochranných známek nebo jiných uměleckých děl poskytnutých agentuře vlastní klient, nebo že klient má povolení od oprávněného vlastníka k používání každého z těchto prvků, a bude ochraňovat a bránit agenturu a její subdodavatele před jakýmkoli nárokem nebo žalobou vyplývající z používání takových prvků poskytnutých klientem.
  2. Klient zaručuje, že jakékoli prvky textu, grafiky, fotografií, designů, ochranných známek nebo jiných uměleckých děl poskytnutých agentuře pro začlenění na webovou stránku vlastní klient, nebo že klient získal povolení od oprávněného vlastníka(ků) k používání každého z těchto prvků, a bude ochraňovat a bránit agenturu a její subdodavatele před jakýmkoli nárokem nebo žalobou vyplývající z používání takových prvků.
  3. Čas od času mohou vlády schvalovat zákony a ukládat daně a cla ovlivňující elektronický obchod na internetu. Klient souhlasí s tím, že klient je plně zodpovědný za dodržování takových zákonů, daní a cel, a bude ochraňovat a bránit agenturu a její subdodavatele před jakýmkoli nárokem, žalobou, pokutou, daní nebo clem vyplývajícím z uplatňování klientova provozu elektronického obchodu na internetu.
 15. CONFIDENTIALITY Strany se zavazují zachovávat přísnou důvěrnost ohledně Vlastních nebo Důvěrných informací druhé strany. “Vlastní nebo Důvěrné informace” zahrnují, ale nejsou omezeny na písemné nebo ústní smlouvy, obchodní tajemství, know-how, obchodní metody, obchodní politiky, záznamy, zápisy, informace uchované v počítačích, poznámky nebo finanční informace. Vlastní nebo Důvěrné informace nezahrnují žádné informace, které: (i) jsou nebo se stávají obecně známými veřejností jiným způsobem než porušením povinností přijímající strany; (ii) byly předtím známy přijímající straně nebo oprávněně obdrženy přijímající stranou od třetí strany; (iii) jsou nezávisle vyvinuty přijímající stranou; nebo (iv) jsou předmětem zveřejnění na základě soudního nařízení nebo jiného zákonného procesu. Strany souhlasí, že nebudou dávat dostupné Vlastní nebo Důvěrné informace druhé straně v jakémkoli tvaru třetí straně ani používat Vlastní nebo Důvěrné informace druhé strany k jakémukoli účelu jinému než je specifikováno v tomto ujednání. Vlastní nebo důvěrné informace každé strany zůstanou výhradním vlastnictvím této strany. Strany souhlasí, že v případě použití nebo zveřejnění druhou stranou jinak než je specificky stanoveno v tomto ujednání, může být nedovolující strana oprávněna k nápravným opatřením. Bez ohledu na zrušení nebo vypršení tohoto ujednání agentura a klient uznávají a souhlasí s tím, že jejich povinnosti ohledně důvěrných informací zůstanou v platnosti po dobu celkových tří (3) let ode dne účinnosti.
 16. OCHRANA ÚDAJŮ: Všechny informace shromážděné od nebo pro klienta budou podléhat důvěrnostním podmínkám tohoto ujednání a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů. Takové informace budou uchovávány 8-Digital pouze po dobu platnosti tohoto kontraktu. Klient bude nesejmutelně odpovědný za dodržování zákona o ochraně údajů pro všechny informace, které 8-Digital shromažďuje a poskytuje klientovi v průběhu provádění objednané práce.
 17. NESCHOPNOST PLNĚNÍ Žádná ze stran nebude odpovědná za zpoždění nebo za nesplnění svých povinností, pokud toto zpoždění nebo nesplnění je způsobeno okolnostmi mimo kontrolu strany, včetně, ale ne omezeně na přírodní katastrofy, průmyslové spory, občanské nepokoje, stávky (kromě stávek zaměstnanců této strany nebo zaměstnanců subdodavatele této strany) nebo výlukami nebo nemožností získání zdrojového materiálu. Taková strana bude oprávněna k rozumnému prodloužení lhůty pro plnění těchto povinností.
 18. VZÁJEMNÝ VZTAH STRAN Agentura se při plnění tohoto ujednání považuje za nezávislého dodavatele a nic zde obsaženého nepředstavuje zaměstnání, sdružení na společném podniku nebo partnerství. Klient tímto ujednáním, objednávkovým formulářem nebo jinak nesejmutelně nepřebírá žádnou povinnost agentury, ať už na základě nařízení nebo smlouvy. Agentura není v žádném případě považována za zástupce klienta nebo za to, že jedná jako zástupce klienta v jakékoli oblasti, bez ohledu na jakákoliv ustanovení tohoto ujednání.
 19. NOTICE AND PAYMENT Veškerá oznámení, která mají být poskytnuta podle tohoto ujednání, musí být provedena písemně a doručena osobně druhé určené straně na adresy uvedené v objednávkovém formuláři. Každá strana může změnit svou adresu, kam mají být oznámení nebo platba zaslány, písemným oznámením druhé straně podle libovolné ustanovení tohoto odstavce.
 20. JURISDIKCE Toto ujednání bude podléhat a vykládat se v souladu s právem Anglie a Walesu, jejichž soudy Anglie a Walesu budou mít nevýhradní pravomoc.
 21. UJEDNÁNÍ VÁZANÉ NA NÁSTUPCE Ustanovení tohoto ujednání budou závazná a budou sloužit k užitku smluvních stran, jejich dědiců, správců, nástupců a nástupců.
 22. CESTITELNOST Klient nemůže přiřadit toto ujednání ani práva a povinnosti z něj vyplývající žádné třetí straně bez předchozího výslovného písemného souhlasu agentury. Agentura si vyhrazuje právo přiřazovat subdodavatele podle potřeby k tomuto projektu za účelem zajištění jeho včasného dokončení.
 23. ODPUŠTĚNÍ Žádné odpuštění žádné ze stran jakékoli porušení nebude považováno za odpuštění předchozího nebo následného porušení stejného nebo jiného ustanovení tohoto ujednání.
 24. INTEGRACE Toto ujednání představuje celkové porozumění smluvních stran a ruší a nahrazuje všechna předchozí ujednání mezi smluvními stranami a má být považováno za konečný výraz jejich dohody. Nebude měněno nebo upravováno, pokud není písemně podepsáno oběma smluvními stranami a explicitně odkazuje na toto ujednání. Toto ujednání má přednost před jakýmikoli jinými dokumenty, které by mohly být v rozporu s tímto ujednáním.
 25. ŽÁDNÝ VÝKLAD PROTI AUTOROVI Žádné ustanovení tohoto ujednání nebude vykládáno proti jakékoli straně jen proto, že tato strana nebo její právní zástupce vypracovala takové ustanovení.
 26. SPORY V případě sporu vyplývajícího z tohoto ujednání se strany pokusí vyřešit jej prostřednictvím jednání. K tomu účelu vynaloží své maximální úsilí na konzultace nebo vyjednávání navzájem, v dobré víře a s uznáním svých vzájemných zájmů s cílem dosáhnout spravedlivého a rovnocenného uskutečnění uspokojivého pro obě strany. Jednání budou vedena mezi příslušnými výkonnými pracovníky stran, kteří dostali pravomoc řešit spory.
 27. PŘEČTENO A POCHOPENO Každá ze stran potvrzuje, že přečetla a porozuměla tomuto ujednání a souhlasí s jeho podmínkami.

Sociální Média

 • a) Při poskytování služeb sociálních médií (SMS) agentura vypracuje plán s cílem zlepšit viditelnost firemního profilu klienta na vybraných sociálních mediálních platformách.
 • b) Klient uznává, že služby sociálních médií vyžadují, aby klient umožnil agentuře publikovat příspěvky jménem klienta na sociálních mediálních platformách zahrnutých ve službě, aby ovlivnil viditelnost a hodnocení klientova profilu.
 • c) Klient je zodpovědný za poskytnutí agentuře potřebných přihlašovacích údajů pro publikování příspěvků a také za poskytnutí kopie a/nebo informací nezbytných pro to, aby bylo zajištěno, že příspěvky budou plně účinné.
 • d) Klient si ponechává plnou odpovědnost za udržování svého profilu na sociálních médiích a všech odkazů a obsahu v něm obsažených.

DODATKOVÉ PODMÍNKY A UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE PLACENÝCH MARKETINGOVÝCH SLUŽEB V HLEDÁNÍ

Kde klient pověří agenturu poskytnutím placených marketingových služeb ve vyhledávačích (“PSM služby“), budou se uplatňovat podmínky této dohody od Hella Good Marketing.

 1. Služby Při poskytování služeb PSM bude agentura:
  1. aktivně spravovat, monitorovat, sledovat a měřit programy marketingu ve vyhledávačích a propagovat marketing produktů nebo služeb klienta (“Produkty“) na webových stránkách (a všechny nástupnické nebo náhradní webové stránky);
  2. spravovat vztahy a platby vlastníkům, provozovatelům nebo administrátorům příslušných vyhledávačů nebo adresářů (“Partneři ve vyhledávání“);
  3. spravovat cenu nabídky, podmínky zápisu, měsíční výdaje, přidávat a odebírat zápisy, vytvářet nové zápisy a měnit ceny nabídek;
  4. poskytovat, monitorovat a udržovat nezbytné technologické aplikace potřebné k propojení webových stránek s Partnery ve vyhledávání; a
  5. sledovat a hlásit určité metriky, včetně počtu kliknutí, dat o konverzi prodejů a míry návratnosti investic a v případě, že je to relevantní pro poplatky agentury, sledovat a hlásit povahu a objem všech relevantních akcí, jak je stanoveno v MSA kvalifikovanými zákazníky (jak je definováno níže).
 2. Platba za služby PSM (a) Poplatky uvedené ve Smlouvě o službách nezahrnují žádné poplatky za přístup k aplikačnímu programovému rozhraní (“API”) nebo podobné poplatky, které může vyžadovat Partner ve vyhledávání od agentury v souvislosti s programem vyhledávacího marketingu klienta. Agentura si vyhrazuje právo účtovat klientovi (a klient souhlasí s platbou) částku takovýchto poplatků. Kde takoví Partneři ve vyhledávání účtují specifický poplatek za každé kliknutí, tato částka bude agenturou účtována klientovi. V případech, kde Partner ve vyhledávání účtuje agentuře paušální poplatek za přístup k API, agentura přepošle všechny takové poplatky za API svým klientům PSM na proporcionální bázi. Pro upřesnění, agentura bude v takových případech učinit obchodně rozumné kroky k určení přibližné efektivní ceny API na jedno kliknutí pro všechny příslušné klienty. Každému takovému klientovi bude poté účtována jeho proporcionální část nákladů na API. (b)  “Kvalifikovaný zákazník” znamená každou fyzickou nebo právnickou osobu, která (i) provede objednávku produktů z webových stránek do šedesáti (60) dní od kliknutí na webové stránky prostřednictvím hypertextových odkazů obsažených ve klíčových slovech, názvech a popiscích klienta, záznamech, obsahu, údajích a datových zdrojích týkajících se klíčových slov, názvů a popisů klientových produktů, údajích a datových zdrojích týkajících se klíčových slov, názvů a popisů klientových produktů (“Nabídky”) jak je zobrazeno u jakéhokoli Partnera ve vyhledávání nebo prostřednictvím jakékoli jiné propagační pozice poskytované agenturou nebo (ii) dokončí a odešle registrační formulář klienta do šedesáti (60) dní od kliknutí na webové stránky prostřednictvím hypertextových odkazů obsažených v Nabídce klienta, jak je zobrazeno u jakéhokoli Partnera ve vyhledávání nebo prostřednictvím jakékoli jiné propagační pozice poskytované agenturou. “Měsíční prodeje” znamenají čistou částku v eurech produktů objednaných kvalifikovanými zákazníky během kalendářního měsíce. Měsíční prodeje budou počítány bez podvodně provedených objednávek identifikovaných písemně klientem do pěti (5) dní po datu podvodně provedené objednávky, nákladů na dopravu a balení, pojištění a daní.
 3. Zodpovědnost Klienta
  1. Klient bude výhradně zodpovědný za sledování, provozování, udržování a správu obsahu webových stránek. Klient zajistí, že návrat na původní webovou stránku Partnera ve vyhledávání, ať už prostřednictvím konkrétního ukazatele nebo odkazu, tlačítka “zpět” v internetovém prohlížeči, zavíráním aktivního okna nebo jakýmkoli jiným návratovým mechanismem, nebude přerušen klientem prostřednictvím použití jakéhokoli prostředního obrazovky nebo jiného zařízení, které uživatelem explicitně nevyžaduje, včetně, bez omezení, použití jakéhokoli vyskakovacího okna HTML nebo jakéhokoli jiného podobného zařízení.
  2. Klient bude výhradně zodpovědný za poskytování a/nebo schvalování relevantních a vhodných nabídek, aby agentura mohla usilovat o správu a optimalizaci umístění nabídek ve vyhledávačích. Klient souhlasí a uznává, že Partner ve vyhledávání může podle svého výhradního uvážení odmítnout zobrazit nebo nadále zobrazovat jakékoliv nabídky klienta, a že ani agentura, ani žádný Partner ve vyhledávání za takový odmítnutí nenese odpovědnost.
  3. Klient bude výhradně zodpovědný za všechny aspekty vztahu se všemi osobami a/nebo subjekty, které kupují produkty nebo podávají registraci, a to včetně, bez omezení:
   1. stanovení všech cen za produkty;
   2. přijímání, zpracování a plnění objednávek na produkty;
   3. shromažďování platby, včetně všech daní nebo jiných poplatků splatných od kvalifikovaných zákazníků;
   4. správa vrácených produktů a zrušení objednávek;
   5. zajištění, aby prodej všech produktů probíhal v souladu se všemi platnými zákony (včetně zákonů o kontrolách vývozu);
   6. stanovení všech politik týkajících se zákaznického servisu, záruky a/nebo provozu;
   7. přijímání a zpracování registrací;
   8. plnění všech závazků nebo povinností vyplývajících z každé dokončené registrace;
   9. zajištění, aby každá registrace a informace shromážděná při zpracování každé registrace byla získána a používána v souladu se všemi platnými zákony.
  4. Klient poskytne agentuře informace o prodeji a marketingu týkající se Produktů, které jsou k dispozici od času k času, aby pomohl agentuře při navazování vztahů s partnery ve vyhledávání.
  5. Klient poskytne rozumnou spolupráci s ohledem na úsilí agentury: (i) zlepšit sledování a hlášení relevantních informací, včetně, ale neomezeně na počet kliknutí a konverzních údajů a/nebo nákupů provedených nebo registrací podaných kvalifikovanými zákazníky a (ii) implementovat a testovat technologické aplikace používané k propojení webových stránek se partnery ve vyhledávání. Agentura poskytne klientovi jednotkový (1×1) jasný pixel („Obrázkový štítek“) pro sledování agenturou. Klient nebude přijímat žádná opatření ohledně tohoto Obrázkového štítku, která by narušila schopnost agentury provádět své činnosti podle této smlouvy, a poskytne agentuře rozumný předstih o každém opatření, které lze oprávněně očekávat, že bude mít takový účinek. Pokud je odměna agentury založena na akcích kvalifikovaných zákazníků, a pokud klient modifikuje, upravuje, mazá, deaktivuje, nedává do služby nebo provede jakékoliv jiné opatření ohledně Obrázkových štítků poskytnutých klientovi agenturou, klient souhlasí s tím, že agentuře zaplatí za každý den nebo poměrnou část dne, po dobu které je schopnost agentury sledovat taková data omezena, průměrnou částku v eurech odměny, kterou agentura a partneři ve vyhledávání vydělali za den během sedmidenního období bezprostředně před obdobím, kdy byla schopnost agentury sledovat taková data omezena.
  6. Klient bude chránit jakékoliv hesla, přístupové kódy, uživatelské ID nebo jiné přihlašovací informace (společně „Hesla“), které jsou klientovi poskytovány k přístupu k online nástrojům pro správu programů a hlášení agentury. V případě, že klient poskytne tato Hesla jakémukoli třetímu subjektu, klient (i) zaváže každého takového třetího subjektu k uzavření písemné smlouvy o mlčenlivosti, která zavazuje tohoto třetího subjektu k povinnostem mlčenlivosti shodným s těmi, které jsou klientovi uloženy touto smlouvou, a (ii) bude zodpovědný za všechna opatření podniknutá takovým třetím subjektem v souvislosti nebo vztahující se k jeho přístupu k online nástrojům pro správu programů a hlášení agentury. Kromě toho, pokud není v této smlouvě specificky stanoveno jinak, klient nesmí zveřejňovat nebo dávat k dispozici Hesla klienta nikomu jinému než oprávněným zaměstnancům klienta.

Konec. Tyto stránky vlastní a provozuje Andriy Nikitiuk
E-mail: andriy.nykytyuk@gmail.com

Table of Content

  HellaGood.Marketing
  Article by author:

  HellaGood.Marketing představuje dynamickou sílu v digitálním prostředí a nabízí řešení na míru, která katapultují vaše prodejní a marketingové úsilí k nebývalému úspěchu. Naše agentura se specializuje na trifekty odvětví: hry, krypto a eSports, kam přinášíme bohaté znalosti a dobré porozumění nuancím, které definují tato rychle se rozvíjející odvětví.

  S dlouholetými zkušenostmi jsme zdokonalili naše odborné znalosti, abychom mohli poskytovat komplexní konzultační a implementační služby, které uspokojí jedinečné potřeby každého klienta. Ať už jste rozvíjející se herní startup, který si chce vydobýt své místo v oboru, nebo zavedená krypto platforma, která se snaží rozšířit svůj dosah, máme nástroje, postřehy a strategie, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

  To, co nás odlišuje, je náš neochvějný závazek k dokonalosti a inovacím. Nesledujeme jen trendy; nastavíme je. Tím, že si udržujeme náskok a neustále se přizpůsobujeme vyvíjejícímu se prostředí našich průmyslových odvětví, zajišťujeme, že naši klienti vždy zůstanou v popředí svých oborů.

  V HellaGood.Marketing chápeme, že úspěch není jen o vítězné strategii; jde i o provedení. Proto nabízíme kompletní sadu služeb navržených tak, aby převedly vaši vizi od konceptu k realitě. Od průzkumu trhu a analýzy konkurence až po plánování a realizaci kampaní, jsme s vámi na každém kroku a zajišťujeme, aby vaše značka vynikla na přeplněném trhu.

  Náš závazek k dokonalosti tím ale nekončí. Věříme v podporu dlouhodobého partnerství založeného na důvěře, transparentnosti a vzájemném respektu. Když si vyberete HellaGood.Marketing, nenajímáte si jen agenturu; získáváte specializovaný tým profesionálů, kteří jsou investováni do vašeho úspěchu stejně jako vy.

  Ať už tedy chcete uvést na trh převratný nový produkt, rozšířit svou přítomnost na trhu nebo jednoduše posunout své marketingové úsilí na další úroveň, HellaGood.Marketing má odborné znalosti a nadšení, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů. Vydejme se společně na tuto cestu a předefinujme, jak vypadá úspěch v digitálním věku.

  Aktualizováno dne 4 Duben 2024