Warunki i Zasady

Niniejsza Umowa o świadczenie usług (“Umowa”) zostaje zawarta między Hella Good Marketing (zwanej dalej “Agencją”) a stroną wskazaną w odpowiednim formularzu zamówienia (“Klient” lub “Ty”), włączonym tutaj przez to odniesienie (razem z wszelkimi następującymi formularzami dostarczonymi przez Klienta, “Formularz Zamówienia”) i dotyczy zakupu wszystkich Usług Marketingowych i Usług Raportowania (zwanych dalej zbiorczo “Usługami SEO”), zamówionych przez Klienta.

Definicje

 • SEO – Optymalizacja dla Wyszukiwarek: Proces poprawiania pozycji w wynikach wyszukiwania.
 • OSO – Organiczne Usługi Wyszukiwania: Proces maksymalizowania organicznej zawartości witryny w celu potencjalnego zwiększenia pozycji w wyszukiwarkach.
 • FTP – Protokół Transferu Plików: Standardowy protokół sieciowy używany do kopiowania pliku z jednego hosta na drugi w sieci opartej na TCP/IP, takiej jak Internet. Twoja witryna może być dostosowywana za pomocą tej metody.
 • PSM – Płatna Reklama Wyszukiwarki: Optymalizacja płatnych reklam zakupionych za opłatą u dostawcy reklamy.
 • SMS – Usługi Mediów Społecznościowych: Proces poprawiania wartości “marki” w mediach społecznościowych w celu zwiększenia widoczności profili społecznościowych i świadomości marki.
 1. OKRES I ROZWIĄZANIE UMOWY Niniejsza Umowa będzie obowiązywać od daty określonej na Formularzu Zamówienia. Umowę tę można rozwiązać z przyczyn wymienionych w piśmie złożonym przez którąkolwiek ze stron, z zastrzeżeniem okresu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania powiadomienia. Agencja może rozwiązać tę Umowę (i) natychmiast, jeśli Klient nie ureguluje żadnych opłat zgodnie z niniejszą Umową; lub (ii) jeśli Klient nie współpracuje z Agencją lub utrudnia jej możliwość świadczenia Usług SEO na mocy niniejszej Umowy. Klient zobowiązany jest uregulować wszelkie zaległe faktury oraz wszystkie inne kwoty należne Agencji na mocy niniejszej Umowy (lub związane z odpowiednimi Usługami). Oprócz obowiązku dokonywania płatności zgodnie z wyraźnymi postanowieniami niniejszej Umowy, jeżeli Klient zorganizuje osobę trzecią do świadczenia Usług w trakcie Okresu Powiadomienia, Klient zobowiązany jest zapłacić Agencji kwotę równą wynagrodzeniu, które Agencja otrzymałaby, gdyby świadczyła Usługi przez ten okres.
 2. USŁUGI SEO (a) W ramach świadczenia Usług Organicznego Pozycjonowania (OSO), Agencja opracuje plan mający na celu zwiększenie widoczności Strony internetowej(-ych) Klienta i poprawę pozycji w wynikach wyszukiwania w odniesieniu do fraz związanych z działalnością Klienta, a także dostarczy związane z programem strategie i taktyczne zalecenia.(b) Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi OSO mogą wymagać modyfikacji na Stronie internetowej(-ych), które mogą obejmować zmiany w tytułach strony, metadanych, treści, strukturze, linkach i innych czynnikach wpływających na wyższą widoczność w indeksie i pozycję fraz kluczowych.(c) Klient będzie odpowiedzialny za udostępnienie odpowiedniego personelu do współpracy z Agencją przy wdrażaniu zaleceń w ramach Usług OSO.(d) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie, utrzymanie i zarządzanie wszystkimi aspektami Strony internetowej. (e) Agencja będzie posiadać prawo do optymalizacji wyszukiwarkowej wdrożonej na stronach internetowych, platformach lub aplikacjach do momentu zakończenia i uregulowania wszystkich prac.
 3. ROZWÓJ STRON INTERNETOWYCH (a) Prawo autorskie. Klient zachowuje prawo do danych, plików i grafik dostarczonych przez Klienta. Klient gwarantuje, że posiada wszelkie prawa, zgody i prawa autorskie do wszystkich dostarczonych informacji, i w pełni zobowiązuje się do zwolnienia Agencję od wszelkich roszczeń, kosztów lub działań dotyczących używania informacji, plików i grafik dostarczonych przez Klienta dla celów świadczonych usług rozwoju stron internetowych. (b) Prawo. Odpowiedzialność za zgodność z przepisami prawa, podatkami i taryfami dotyczącymi stron internetowych leży po stronie Klienta, a Agencja nie udziela w tych sprawach porad prawnych. (c) Kody własnościowe. Jeżeli Agencja napisze niestandardowy kod do strony internetowej lub aplikacji wymaganej przez Klienta, to prawa autorskie do takiego kodu pozostaną w posiadaniu Agencji. W takich przypadkach Agencja autoryzuje Klienta do pełnego korzystania z takiego kodu wyłącznie w ramach własnej działalności, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie. (d) Agencja będzie posiadać prawo do własności intelektualnej wszystkich stron internetowych, platform lub aplikacji online (w tym modyfikacji/niestandardowego kodowania wprowadzanego do otwartych rozwiązań), które są tworzone lub edytowane, do czasu zakończenia wszystkich prac i ich uregulowania. (e) Prosimy o kontakt z firmą 8-digital w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat pakietów zarządzania stronami internetowymi, obejmujących zabezpieczenia hostingu i kopie zapasowe stron internetowych.
 4. OPŁATY; OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZWROTÓW I OPŁAT ZA ANULOWANIE (a) Klient zobowiązuje się zapłacić Agencji wszelkie opłaty, o których mowa w Formularzu Zamówienia. (b) Wynagrodzenie i zlecenia będą przeglądane co roku lub w każdym przypadku istotnych zmian w wymaganiach Klienta. Każda uzgodniona recenzja powinna być potwierdzona na piśmie przez obie strony. Jeżeli wynagrodzenie Agencji stanowi opłatę za przewidywany czas potrzebny na świadczenie Usług, Agencja zastrzega sobie prawo do corocznego rozliczenia i dostosowania opłaty do rzeczywistego czasu poświęconego. (c) Jeżeli Klient i Agencja nie są w stanie uzgodnić wynagrodzenia przed datą przeglądu rocznego, wynagrodzenie wcześniej stosowane będzie nadal płatne do czasu osiągnięcia porozumienia, po czym dokonana zostanie konieczna równowaga płatnicza, lub do czasu zakończenia Umowy. (d) Agencja będzie wystawiać faktury miesięcznie, a warunki płatności to 30 dni od daty każdej faktury. Jeżeli Klient nie ureguluje żadnej faktury w ciągu 10 dni od daty wymagalności, Agencja ma prawo wstrzymać świadczenie Usług. (e) Chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie, wszelkie opłaty lub prowizje będą wystawiane i płatne w walucie, w jakiej Agencja ponosi te koszty. (f) W przypadku, gdy Klient będzie potrzebował dodatkowych usług poza pierwotnie uzgodnionym zakresem, strony zobowiązują się do negocjacji w dobrej wierze w odniesieniu do warunków, warunków i wynagrodzenia za te dodatkowe usługi. (g) Wydatki związane z podróżami i inne wydatki poniesione przez Agencję lub jej pracowników na pisemne wcześniejsze życzenie Klienta lub poniesione poza zakresem normalnych obowiązków Agencji będą naliczane Klientowi na koszty. (h) Fakt, że w koncie występuje pytanie odnośnie do pojedynczej pozycji, nie wpływa na termin płatności za saldo konta. (i) Brak numeru zamówienia klienta lub innego numeru zadania nie stanowi ważnego powodu do nieuiszczenia płatności. (j) Wszystkie opłaty, koszty i inne kwoty do faktury dla Klienta są wyłączone z podatku od wartości dodanej lub innych lokalnych podatków od sprzedaży lub innych opłat lub cłów, które zostaną dodane do wszystkich faktur zgodnie z obowiązującą stawką, jeżeli wymaga tego prawo. (k) Agencja zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek od wszystkich zaległych kwot w wysokości wyższej niż lokalna stawka odsetek lub stawka bazowa Banku Anglii + 2%.
 5. OBOWIĄZKI KLIENTA W celu świadczenia tych usług Klient zgadza się:
  1. Udostępnić Agencji dostęp FTP do swoich stron internetowych w celu wgrywania nowych stron i dokonywania zmian w celu optymalizacji Usług SEO lub uzyskania zatwierdzenia od strony trzeciej.
  2. Zezwolić Agencji na korzystanie ze wszystkich logotypów, znaków towarowych, obrazów ze strony internetowej Klienta itp., w celu tworzenia stron informacyjnych i innych niezbędnych działań według uznania Agencji w zakresie pozycjonowania i optymalizacji dla wyszukiwarek.
  3. Jeżeli strona internetowa(-e) Klienta ma niewielką zawartość tekstową, Klient zobowiązuje się dostarczyć dodatkową istotną zawartość tekstową w formie elektronicznej w celu tworzenia dodatkowych stron internetowych. Klient zgadza się dostarczyć treści, na przykład 200-500 słów „artykułów” dotyczących każdej z fraz kluczowych.
 6. WYSZUKIWARKI INTERNETOWE (a) Chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie, zgodnie z praktyką branżową, umowy Agencji z wyszukiwarkami internetowymi i innymi dostawcami dla płatnych usług marketingu opartego na wynikach są zawierane zgodnie z obowiązującymi standardowymi warunkami, warunkami i umowami dostawcy/wyszukiwarki. Agencja działa jako główny w stosunkach z wszystkimi dostawcami/wyszukiwarkami i innymi dostawcami, chyba że lokalne przepisy stanowią inaczej. W odniesieniu do umieszczania reklam, prawa i obowiązki między Klientem a Agencją będą odpowiadały tym, które występują między Agencją a różnymi dostawcami/wyszukiwarkami na mocy tych warunków i umów. W związku z tym Klient uznaje i akceptuje: (i) że warunki i stawki mogą ulec zmianie zgodnie z umowami zawartymi przez różnych dostawców/wyszukiwarki i (ii) że Klient będzie przestrzegał wszystkich standardowych warunków handlowych wyszukiwarek internetowych i innych dostawców. (b) Klient zobowiązuje się do zwolnienia Agencję i odpowiedniego dostawcę/wyszukiwarkę od odpowiedzialności za wszelkie naruszenie warunków przez Klienta, do którego dojdzie w wyniku jakiegokolwiek działania lub zaniechania Klienta.
 7. USTALENIA KLIENTA Klient rozumie, potwierdza i zgadza się, że:
  1. Agencja nie ma kontroli nad polityką wyszukiwarek internetowych ani katalogów dotyczącą typu stron i/lub treści, które obecnie lub w przyszłości akceptują. Strony internetowe Klienta mogą zostać wyłączone z dowolnej wyszukiwarki lub katalogu w dowolnym momencie, według wyłącznej decyzji danej wyszukiwarki lub katalogu. Agencja ponownie przesłać te strony, które zostały wyłączone z indeksu.
  2. Niektóre wyszukiwarki i katalogi mogą potrzebować nawet dwóch (2) do czterech (4) miesięcy, a w niektórych przypadkach dłużej, po przesłaniu, aby umieścić strony internetowe Klienta w wynikach wyszukiwania.
  3. Czasami wyszukiwarki i katalogi mogą zaprzestać akceptowania zgłoszeń na nieokreślony czas.
  4. Czasami wyszukiwarki i katalogi mogą usunąć listowanie bez widocznego lub przewidywalnego powodu. Często listowanie pojawi się ponownie bez dodatkowych zgłoszeń. Jeśli listowanie nie pojawi się ponownie, Agencja ponownie zgłosi stronę internetową(-e) zgodnie z obecną polityką danej wyszukiwarki lub katalogu.
  5. Niektóre wyszukiwarki i katalogi oferują płatne usługi przyspieszonego umieszczania. Agencja zachęca Klienta do skorzystania z tych usług przyspieszonego umieszczania. Klient ponosi wszystkie opłaty za usługi przyspieszonego umieszczania, chyba że wskazano inaczej w Formularzu Zamówienia.
 8. ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ Agencja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonywane na stronie internetowej(-ych) Klienta przez inne strony, które mają negatywny wpływ na rankingi w wyszukiwarkach lub katalogach stron internetowych Klienta.
 9. DODATKOWE USŁUGI Dodatkowe usługi, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie lub w Formularzu Zamówienia, będą świadczone za dodatkową opłatą do wysokości £65 za godzinę. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za nadpisywanie pracy związanej z Usługami SEO na stronie internetowej(-ych) Klienta. Klientowi będzie naliczana dodatkowa opłata za odbudowę meta-tagów, słów kluczowych, treści itp., opartą na stawce do £65 za godzinę.
 10. DEZINDEMNIZACJA Klient zobowiązuje się do zwolnienia i ochrony Agencję (oraz jej filie, stowarzyszenia, urzędników, agentów, współmarketerów lub innych partnerów oraz pracowników) od wszelkich roszczeń, szkód, odpowiedzialności, kosztów i wydatków (w tym, lecz nie tylko, rozsądnych opłat prawnych i wszelkich związanych z tym kosztów i wydatków), poniesionych przez Agencję w wyniku jakiegokolwiek roszczenia, orzeczenia lub postanowienia przeciwko Agencji związane z lub wynikające z (a) jakiejkolwiek fotografii, ilustracji, grafiki, klipów dźwiękowych, klipów wideo, tekstu, danych lub jakiejkolwiek innej informacji, treści, wyświetlania lub materiału (niezależnie od tego, czy jest to napisane, graficzne, dźwiękowe czy inne), dostarczonej przez Klienta Agencji („Treść Klienta”), lub (b) roszczenia, że korzystanie przez Agencję z Treści Klienta narusza prawa własności intelektualnej strony trzeciej. Aby zakwalifikować się do takiej obrony i płatności, Agencja musi: (i) niezwłocznie powiadomić Klienta o roszczeniu; oraz (ii) pozwolić Klientowi kontrolować i w pełni współpracować z Klientem w obronie i wszystkich związanych negocjacjach.
 11. ODRZUCENIE WSZYSTKICH INNYCH GWARANCJI Agencja nie może zagwarantować, że Usługi SEO spełnią oczekiwania lub wymagania Klienta. Całe ryzyko związane z jakością i wydajnością spoczywa na Kliencie. O ile w tym porozumieniu nie określono inaczej, Agencja świadczy swoje usługi „takie, jakie są”, bez żadnych gwarancji. Strony ustalają, że (a) ograniczone gwarancje określone w tej sekcji są jedynymi i wyłącznymi gwarancjami świadczone przez każdą ze stron i (b) każda ze stron odrzuca wszystkie inne gwarancje, wyraźne lub domniemane, w tym, lecz nie tylko, domniemane gwarancje handlowości i przydatności do określonego celu, związane z tym porozumieniem, wykonywaniem lub niemożnością wykonania na jego mocy, treścią i systemem obliczeniowym oraz dystrybucji każdej ze stron. Jeśli którykolwiek postanowienie niniejszego porozumienia będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, to postanowienie to będzie uznane za możliwe do odseparowania od porozumienia i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
 12. OGARNICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W żadnym wypadku Agencja nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za żadne pośrednie, specjalne, wzorcowe czy następcze szkody, w tym jakiejkolwiek domniemanej gwarancji handlowej lub przydatności do określonego celu, a w szczególności za roszczenia o awarię oprogramowania znajdującego się na serwerach Klienta, czy też domniemane gwarancje wynikające z obrotu czy wykonania lub niewykonania zgodnie z umową, utracone zyski, niezależnie od tego, czy można je było przewidzieć, czy też domniemane roszczenia o naruszenie gwarancji, umowy, zaniedbanie czy też rękojmi świadczonej w ramach niniejszej umowy, utrata danych lub jakiekolwiek inne świadczenie wynikające z niniejszej umowy, nawet jeśli strona została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód i niezależnie od tego, czy środek naprawczy jest zgodny z jego istotnym przeznaczeniem. Nie będą udzielane zwroty. Agencja nie daje żadnej gwarancji, czy to wyraźnie, czy też domniemanej, w odniesieniu do jakichkolwiek produktów stron trzecich, treści stron trzecich lub oprogramowania, sprzętu lub sprzętu komputerowego uzyskiwanego od stron trzecich. Klient ponosi odpowiedzialność za sporządzenie kopii zapasowej całego systemu i ponowne zainstalowanie w przypadku awarii oprogramowania.
 13. Gdzie agencja wykonuje prace projektowe lub niestandardowe kodowanie, wszelkie prawa własności intelektualnej pozostaną własnością 8 Digital do czasu pełnej zapłaty za wszelką pracę.
 14. REPREZENTACJE KLIENTA Klient składa następujące oświadczenia i gwarancje na rzecz Agencji:
  1. Klient oświadcza wobec Agencji i bezwarunkowo gwarantuje, że wszelkie elementy tekstu, grafiki, zdjęć, projektów, znaków towarowych lub innych dzieł sztuki dostarczone Agencji są własnością Klienta lub że Klient ma zgodę prawowitego właściciela do korzystania z każdego z tych elementów, oraz zobowiązuje się do zwolnienia, obrony i ochrony Agencję i jej podwykonawców od wszelkich roszczeń lub pozwów wynikających z korzystania z takich elementów dostarczonych przez Klienta.
  2. Klient gwarantuje, że wszelkie elementy tekstu, grafiki, zdjęć, projektów, znaków towarowych lub innych dzieł sztuki dostarczone Agencji w celu umieszczenia na powyższej stronie internetowej są własnością Klienta, lub że Klient uzyskał zgodę od prawowitego właściciela(-i) do korzystania z każdego z tych elementów, oraz zobowiązuje się do zwolnienia, obrony i ochrony Agencję i jej podwykonawców od wszelkiej odpowiedzialności lub roszczeń wynikających z korzystania z takich elementów.
  3. Od czasu do czasu rządy mogą ustanawiać prawa i nakładać podatki oraz cła dotyczące handlu elektronicznego w Internecie. Klient zgadza się, że Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za przestrzeganie takich praw, podatków i ceł, oraz zobowiązuje się do zwolnienia, obrony i ochrony Agencję i jej podwykonawców od wszelkich roszczeń, pozwów, kar, podatków lub ceł wynikających z korzystania przez Klienta z handlu elektronicznego w Internecie.
 15. CONFIDENTIALITY Strony zgadzają się zachować w ścisłej tajemnicy Własne lub Poufne Informacje drugiej strony. “Własne lub Poufne Informacje” obejmują, lecz nie są ograniczone do, pisemnych lub ustnych umów, tajemnic przemysłowych, know-how, metod prowadzenia biznesu, polityki biznesowej, notatek, raportów, rekordów, informacji przechowywanych komputerowo, notatek lub informacji finansowych. Własne lub Poufne Informacje nie obejmują żadnych informacji, które: (i) są lub stają się powszechnie znane publicznie w inny sposób niż przez naruszenie zobowiązań strony odbierającej; (ii) były wcześniej znane stronie odbierającej lub zostały jej prawidłowo przekazane przez osobę trzecią; (iii) zostały niezależnie opracowane przez stronę odbierającą; lub (iv) podlegają ujawnieniu na podstawie decyzji sądu lub innego legalnego procesu. Strony zobowiązują się nie udostępniać Własnych lub Poufnych Informacji drugiej stronie w żadnej formie osobom trzecim ani nie używać Własnych lub Poufnych Informacji drugiej strony do celów innych niż określone w niniejszej Umowie. Własne lub Poufne Informacje każdej strony pozostaną wyłączną własnością tej strony. Strony zgadzają się, że w przypadku użycia lub ujawnienia przez drugą stronę Własnych lub Poufnych Informacji w sposób inny niż specjalnie przewidziano w niniejszej Umowie, strona nieujawniająca może mieć prawo do środków zaskarżeniowych. Pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia tej Umowy, Agencja i Klient uznają i zgadzają się, że ich zobowiązania dotyczące poufności Własnych lub Poufnych Informacji będą obowiązywały przez łączny okres trzech (3) lat od daty wejścia w życie.
 16. Ochrona Danych: Wszystkie informacje zebrane od klienta lub dla niego będą przestrzegane zgodnie z warunkami poufności tej umowy i zgodnie z przepisami o ochronie danych. Takie informacje będą przechowywane przez 8-Digital wyłącznie przez okres obowiązywania niniejszej umowy. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie ustawy o ochronie danych w odniesieniu do wszystkich informacji, które 8-Digital zbiera i dostarcza Klientowi w trakcie realizacji umowy.
 17. NIEZDOŁANIE DO WYKONANIA Żadna ze stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności za opóźnienie lub niemożność wykonania swoich zobowiązań, jeżeli to opóźnienie lub niezdolność wynika z okoliczności poza kontrolą danej strony, w tym, lecz nie tylko, zdarzeń losowych, sporów przemysłowych, zamieszek cywilnych, strajków (poza strajkami pracowników danej strony lub pracowników jej podwykonawców) lub lokautów, lub niemożności uzyskania materiałów źródłowych. Strona taka będzie uprawniona do rozsądnego przedłużenia terminu na wykonanie takich zobowiązań.
 18. STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI Agencja, wykonując świadczenie w ramach tej Umowy, będzie uważana za niezależnego kontrahenta, i żadne postanowienie niniejszej Umowy nie stanowi zatrudnienia, wspólnego przedsięwzięcia ani partnerstwa. Klient nie podejmuje się w ramach tej Umowy, Formularza Zamówienia ani w inny sposób wykonywania jakiegokolwiek zobowiązania Agencji, czy to na mocy przepisów, czy umowy. Agencję nie można w żaden sposób uważać za agenta Klienta lub działać w imieniu Klienta w jakimkolwiek zakresie, niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy.
 19. POWIADOMIENIE I PŁATNOŚCI Każde powiadomienie wymagane w ramach niniejszej Umowy powinno być sporządzone na piśmie i dostarczone osobiście do drugiej strony na podane adresy zamieszczone w Formularzu Zamówienia. Każda ze stron może zmienić swój adres, na który mają być wysyłane powiadomienia lub płatności, poprzez pisemne powiadomienie drugiej stronie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 20. USTAWODAWSTWO Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii, a sądy Anglii i Walii mają jurysdykcję nieekskluzywną.
 21. WIĄZĄCA UMOWA DLA PRZYSZŁYCH STRON Postanowienia Umowy są wiążące i korzystne dla Stron niniejszej Umowy, ich spadkobierców, administratorów, następców i cesjonariuszy.
 22. PRZENOSZALNOŚĆ Klient nie może przenosić niniejszej Umowy ani praw i obowiązków z niej wynikających na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Agencji. Agencja zastrzega sobie prawo do przypisywania podwykonawców do tego projektu w miarę potrzeb w celu zapewnienia terminowego zakończenia.
 23. WYRZECZENIE SIĘ Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiejkolwiek usterki nie będzie traktowane jako zrzeczenie się wcześniejszej lub późniejszej usterki tej samej lub innych postanowień niniejszej Umowy.
 24. INTEGRACJA Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia Stron, uchyla i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między Stronami i jest zamierzone jako ostateczne wyrażenie ich Umowy. Nie może być modyfikowane ani poprawiane, chyba że na piśmie podpisane przez Strony niniejszej Umowy i odniesienie się do niej w sposób szczególny. Niniejsza Umowa ma pierwszeństwo przed innymi dokumentami, które mogą być sprzeczne z niniejszą Umową.
 25. BRAMKI PRZECIW AUTOROWI Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie będzie interpretowane przeciwko żadnej ze Stron z powodu tego, że taka Strona lub jej przedstawiciel prawny sporządziła takie postanowienie.
 26. SPORY W przypadku wszelkich sporów wynikających z Umowy strony będą próbowały je rozstrzygnąć poprzez negocjacje. W tym celu podejmą wszelkie możliwe starania, aby się konsultować lub negocjować między sobą, w dobrej wierze i, rozpoznając swoje wspólne interesy, postarają się osiągnąć sprawiedliwe i równoważne porozumienie zadowalające obie strony. Negocjacje prowadzone będą między odpowiednimi kierowniczymi pracownikami stron, którzy udzielili upoważnienia do rozstrzygania sporów.
 27. PRZECZYTANO I ZROZUMIANO Każda ze Stron oświadcza, że przeczytała i zrozumiała niniejszą Umowę i zgadza się być związana jej postanowieniami.

Media Społecznościowe

 • a) Przy wykonywaniu Usług Mediów Społecznościowych (SMS), agencja opracuje plan mający na celu poprawę widoczności profilu biznesowego klienta na wybranych platformach mediów społecznościowych.
 • b) Klient uznaje, że Usługi Mediów Społecznościowych będą wymagały umożliwienia agencji publikowania treści w imieniu klienta na wybranych platformach mediów społecznościowych objętych usługą, celem wpływania na widoczność i ranking profilu klienta.
 • c) Klient będzie odpowiedzialny za udostępnienie agencji niezbędnych danych logowania do publikowania treści oraz za dostarczenie kopii i/lub informacji koniecznych do zapewnienia pełnej skuteczności publikacji.
 • d) Klient zachowuje pełną odpowiedzialność za utrzymanie swojego profilu w mediach społecznościowych oraz za wszystkie linki i treści zawarte w nim.

DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE PŁATNYCH USŁUG MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

W przypadku, gdy Klient mianuje Agencję do świadczenia usług płatnego marketingu w wyszukiwarkach (PSM Services), zastosowanie znajdą warunki niniejszej Hella Good Marketing.

 1. Usługi Wykonywane usługi PSM obejmują:
  1. aktywne zarządzanie, monitorowanie, śledzenie i pomiar programów marketingu w wyszukiwarkach oraz promowanie produktów i/lub usług Klienta (“Produkty“) na Stronie internetowej (i wszelkich następców lub stron zastępczych);
  2. zarządzanie relacjami i płatnościami do właścicieli, operatorów i/lub administratorów odpowiednich wyszukiwarek lub katalogów (“Search Partners“);
  3. zarządzanie ceną ofertową, warunkami listy, miesięcznym wydatkiem, dodawaniem i usuwaniem pozycji, tworzeniem nowych ofert i zmianą kwot ofertowych;
  4. świadczenie, monitorowanie i utrzymanie niezbędnych aplikacji technologicznych wymaganych do połączenia Strony internetowej z Search Partners; oraz
  5. śledzenie i raportowanie określonych metryk, w tym liczby kliknięć, danych dotyczących konwersji sprzedaży i pomiarów ROI, a także, jeśli dotyczy opłat Agencji, śledzenie i raportowanie charakteru i wolumenu wszystkich istotnych działań, zidentyfikowanych w Umowie o świadczenie usług (MSA) przez Kwalifikowanych Klientów (zdefiniowanych poniżej).
 2. Płatność za Usługi PSM(a) Opłaty określone w Umowie o Świadczenie Usług są wyłączone z wszelkich opłat za dostęp do interfejsu programowego aplikacji (API) lub podobnych, które Search Partner może pobierać od Agencji w związku z programem marketingu w wyszukiwarkach Klienta. Agencja zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta (a Klient zgadza się zapłacić) kwotę takich opłat. W przypadku, gdy taki Search Partner pobiera określoną opłatę za każde kliknięcie, ta opłata zostanie rozliczona z Klientem przez Agencję. W przypadkach, gdy Search Partner pobiera od Agencji stałą opłatę za dostęp do API, Agencja przeniesie wszystkie takie opłaty za dostęp do API na swoich klientów PSM proporcjonalnie. Dla jasności, w takich przypadkach Agencja dołoży wszelkich rozsądnych starań, aby ustalić przybliżony koszt efektywny API na kliknięcie dla wszystkich odpowiednich klientów. Następnie każdemu takiemu klientowi zostanie naliczona jego proporcjonalna część kosztów API. (b) “Kwalifikowany Klient” oznacza każdą osobę lub podmiot, który (i) składa zamówienie na Produkty ze Strony internetowej w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od kliknięcia na Stronę internetową za pośrednictwem hiperłączy zawartych w słowach kluczowych, tytułach i opisach Klienta, ofertach Klienta, danych i przesyłkach danych dotyczących Produktów Klienta (słowa kluczowe, tytuły i opisy, oferty, treści, dane i przesyłki danych dotyczących Produktów Klienta) wyświetlanych z dowolnym Search Partner lub za pośrednictwem dowolnej innej promocyjnej lokalizacji dostarczonej przez Agencję lub (ii) uzupełnia i przesyła formularz rejestracyjny Klienta w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od kliknięcia na Stronę internetową za pośrednictwem hiperłączy zawartych w Ofertach Klienta wyświetlanych z dowolnym Search Partner lub za pośrednictwem dowolnej innej promocyjnej lokalizacji dostarczonej przez Agencję. “Miesięczna Sprzedaż” oznacza netto kwotę w euro zamówionych Produktów przez Kwalifikowanych Klientów w danym miesiącu kalendarzowym. Miesięczna Sprzedaż będzie obliczana wyłącznie od zamówień fałszywie złożonych, zidentyfikowanych pisemnie przez Klienta w ciągu pięciu (5) dni od daty fałszywie złożonego zamówienia, kosztów transportu i pakowania, ubezpieczenia i podatków.
 3. Obowiązki Klienta
  1. Klient będzie wyłącznie odpowiedzialny za monitorowanie, obsługę, utrzymanie i zarządzanie treścią Strony internetowej. Klient będzie zapewniał, że nawigacja z powrotem do strony internetowej źródłowej Search Partnera, czy to za pomocą konkretnej wskazówki lub łącza, przycisku “wstecz” w przeglądarce internetowej, zamknięcia aktywnego okna lub jakiegokolwiek innego mechanizmu powrotu, nie będzie przerywana przez Klienta za pomocą żadnego ekranu pośredniego lub innego urządzenia niezamówionego przez użytkownika, w tym, między innymi, za pomocą jakiegokolwiek wyskakującego okna HTML lub innego podobnego urządzenia.
  2. Klient będzie wyłącznie odpowiedzialny za dostarczanie i/lub zatwierdzanie odpowiednich i stosownych ofert, dzięki czemu Agencja będzie mogła zarządzać i optymalizować pozycje w wyszukiwarkach ofert. Klient zgadza się i uznaje, że Search Partner może, według własnego uznania, odmówić wyświetlania lub kontynuowania wyświetlania dowolnej z ofert Klienta i że ani Agencja, ani żaden Search Partner nie ponoszą odpowiedzialności za takie odmowy.
  3. Klient będzie wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie aspekty relacji ze wszystkimi osobami i/lub podmiotami, które nabywają Produkty lub składają zamówienie, w zależności od przypadku, obejmujące między innymi:
   1. ustalanie wszystkich cen produktów;
   2. akceptacja, przetwarzanie i realizacja zamówień na produkty;
   3. zbieranie płatności, w tym wszystkich podatków lub innych opłat należnych od kwalifikowanych klientów;
   4. zarządzanie zwróconymi produktami i anulowaniami;
   5. zapewnienie, że sprzedaż wszystkich produktów odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem (w tym prawem dotyczącym kontroli eksportu);
   6. ustalanie wszystkich zasad obsługi klienta, gwarancji i/lub polityk operacyjnych;
   7. akceptacja i przetwarzanie rejestracji;
   8. spełnienie wszystkich zobowiązań lub obowiązków wynikających z każdej ukończonej rejestracji;
   9. zapewnienie, że każda rejestracja i informacje gromadzone podczas przetwarzania każdej rejestracji są pozyskiwane i używane zgodnie z obowiązującym prawem.
  4. Klient dostarczy Agencji informacje dotyczące sprzedaży i marketingu dotyczące Produktów, takie jakie są dostępne od czasu do czasu, aby pomóc Agencji w nawiązywaniu relacji z Partnerami Wyszukiwania.
  5. Klient udzieli rozsądnej współpracy w zakresie działań Agencji mających na celu: (i) poprawę śledzenia i raportowania istotnych informacji, w tym, lecz nie tylko, liczby kliknięć, danych dotyczących konwersji sprzedaży i/lub zakupów dokonanych lub rejestracji przesłanych przez Kwalifikowanych Klientów oraz (ii) wdrożenie i przetestowanie aplikacji technologicznych używanych do łączenia Stron Internetowych z Partnerami Wyszukiwania. Agencja dostarczy Klientowi jednoosobowy (1×1) jasny piksel („Tag Obrazu”) umożliwiający śledzenie przez Agencję. Klient nie podejmie żadnych działań w odniesieniu do tego Tagu Obrazu, które mogłyby zakłócić zdolność Agencji do prowadzenia działań na podstawie niniejszej Umowy i dostarczy rozsądne zawiadomienie Agencji o jakimkolwiek działaniu, które można rozsądnie oczekiwać, że spowoduje takie skutki. Jeśli wynagrodzenie Agencji jest uzależnione od działań Kwalifikowanych Klientów, a Klient modyfikuje, zmienia, usuwa, dezaktywuje, nie dostarcza lub podejmuje inne działania w odniesieniu do Tagów Obrazu dostarczonych Klientowi przez Agencję, Klient zgadza się zapłacić Agencji za każdy dzień lub proporcjonalną część dnia, w trakcie którego zdolność Agencji do śledzenia takich danych była zakłócona, średnią kwotę euro wynagrodzenia uzyskanego przez Agencję i Partnerów Wyszukiwania dziennie w ciągu siedmiu (7) dni poprzedzających okres, w trakcie którego zdolność Agencji do śledzenia była zakłócona.
  6. Klient będzie chronił hasła, kody dostępu, identyfikatory użytkowników lub inne informacje do logowania (łącznie „Hasła”), dostarczone Klientowi do korzystania z narzędzi zarządzania programem online i raportowania Agencji. W przypadku udostępnienia Klienta takich Haseł jakiejkolwiek trzeciej stronie, Klient zobowiązuje się (i) zobowiązać każdą taką trzecią stronę do podpisania pisemnej umowy o poufności, która zobowiązuje tę trzecią stronę do obowiązków poufności zgodnych z tymi narzuconymi Klientowi w niniejszej Umowie; oraz (ii) ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności podjęte przez taką trzecią stronę w związku lub związane z dostępem tej trzeciej strony do narzędzi zarządzania programem online i raportowania Agencji. Z wyjątkiem wyraźnie określonych postanowień niniejszej Umowy, Klient nie ujawni ani nie udostępni swoich Haseł klientom poza uprawnionym personelem Klienta.

Koniec. Tę stronę internetową jest własnością i jest obsługiwana przez Andriya Nikitiuka
Email: andriy.nykytyuk@gmail.com

Table of Content

  HellaGood.Marketing
  Article by author:

  HellaGood.Marketing to dynamiczna siła w cyfrowym krajobrazie, oferująca dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania, które sprawią, że Twoje wysiłki sprzedażowe i marketingowe osiągną bezprecedensowy sukces. Nasza agencja specjalizuje się w trzech branżach: grach, kryptowalutach i e-sporcie, gdzie wnosimy bogatą wiedzę i doskonałe zrozumienie niuansów definiujących te szybko rozwijające się sektory.

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu udoskonaliliśmy naszą wiedzę, aby świadczyć kompleksowe usługi doradcze i wdrożeniowe, które odpowiadają unikalnym potrzebom każdego klienta. Niezależnie od tego, czy jesteś rozwijającym się start-upem z branży gier, który chce znaleźć swoją niszę w branży, czy ugruntowaną platformą kryptograficzną, która chce poszerzyć swój zasięg, mamy narzędzia, spostrzeżenia i strategie, które pomogą Ci osiągnąć swoje cele.

  To, co nas wyróżnia, to niezachwiane dążenie do doskonałości i innowacji. Nie tylko podążamy za trendami; ustawiliśmy je. Wyprzedzając konkurencję i stale dostosowując się do zmieniającego się krajobrazu naszych branż, zapewniamy, że nasi klienci zawsze pozostają w czołówce w swoich dziedzinach.

  W HellaGood.Marketing rozumiemy, że sukces nie polega tylko na posiadaniu zwycięskiej strategii; chodzi także o wykonanie. Dlatego oferujemy pełny pakiet usług zaprojektowanych tak, aby przenieść Twoją wizję od koncepcji do rzeczywistości. Od badań rynku i analizy konkurencji po planowanie i realizację kampanii – jesteśmy z Tobą na każdym kroku, dbając o to, aby Twoja marka wyróżniała się na zatłoczonym rynku.

  Ale na tym nie kończy się nasze dążenie do doskonałości. Wierzymy w wspieranie długoterminowych partnerstw budowanych na zaufaniu, przejrzystości i wzajemnym szacunku. Wybierając HellaGood.Marketing, nie tylko zatrudniasz agencję; zyskujesz oddany zespół profesjonalistów, którzy tak samo jak Ty są zaangażowani w Twój sukces.

  Niezależnie od tego, czy chcesz wprowadzić na rynek nowy, przełomowy produkt, poszerzyć swoją obecność na rynku, czy po prostu przenieść swoje działania marketingowe na wyższy poziom, HellaGood.Marketing posiada wiedzę i pasję, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele. Wyruszmy razem w tę podróż i zdefiniujmy na nowo, jak wygląda sukces w erze cyfrowej.

  Zaktualizowano w dniu 4 Kwiecień 2024