Käyttöehdot

Tämä Palvelusopimus (”Sopimus”) on täten tehty Hella Good Marketingin (”Toimisto”) ja tilauslomakkeessa määritetyn osapuolen (”Asiakas” tai ”sinä”), joka sisällytetään tähän viittaamalla (yhdessä Asiakkaan toimittamien mahdollisten myöhempään liitettävien lomakkeiden kanssa, ”Tilauslomake”) ja se koskee kaikkien Asiakkaan tilaamien markkinointi- ja myyntipalvelujen ja raportointipalvelujen (jäljempänä yhteisesti ”SEO-palvelut”) ostoa.

Määritelmät

 • SEO – Hakukoneoptimointi: Prosessi, jolla pyritään parantamaan sijoitusta hakutuloksissa
 • OSO – Orgaaniset hakupalvelut: Prosessi, jossa pyritään maksimoimaan sivustosi orgaaninen sisältö mahdollisen korkeamman sijoituksen saavuttamiseksi hakukoneissa.
 • FTP – Tiedostonsiirtoprotokolla: Tiedostonsiirtoprotokolla (FTP) on standardi verkkoprotokolla, jota käytetään tiedoston kopioimiseen yhdestä isännästä toiseen TCP/IP-pohjaisessa verkossa, kuten Internetissä. Verkkosivustoasi voidaan muokata tämän menetelmän avulla.
 • PSM – Maksullinen hakumarkkinointi: Mainosten optimointi, jotka on ostettu maksua vastaan mainosisännän toimesta.
 • SMS – Sosiaalisen median palvelut: Prosessi, jolla parannetaan sosiaalisen median ”brändi” -arvoa lisäämällä näkyvyyttä sosiaalisen median profiileissa ja bränditietoisuutta.
 1. AIKA JA PURKAMINEN Tämä sopimus tulee voimaan tilauslomakkeessa määritellyn aikakehyksen mukaisesti. Jompikumpi osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Toimisto voi irtisanoa tämän sopimuksen (i) välittömästi, jos asiakas laiminlyö maksamasta mitään tämän sopimuksen mukaisia maksuja; tai (ii) jos asiakas ei yhteistyössä toimiston kanssa tai estää toimiston kykyä suorittaa tämän sopimuksen mukaisia SEO-palveluita. Asiakkaan on maksettava kaikki erääntyneet laskut ja muut tämän sopimuksen mukaiset summat (tai kyseisten palvelujen osalta). Lisäksi sen velvollisuutena on suorittaa maksut tämän sopimuksen nimenomaisten ehtojen mukaisesti, jos asiakas järjestää kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluja ilmoituskauden aikana; tällöin on maksettava toimistolle summa, joka vastaa palkkiota, jonka toimisto olisi saanut, jos se olisi tarjonnut palveluja tuona aikana.
 2. SEO-PALVELUT (a) Suorittaessaan Orgaanisia hakupalveluita (OSO), toimisto laatii suunnitelman, jonka tarkoituksena on lisätä asiakkaan verkkosivuston näkyvyyttä ja parantaa sivuston hakusijoitusta hakutuloksissa asiakkaan liiketoimintaan liittyvillä hakutermeillä, sekä antaa siihen liittyviä ohjelman strategiaa ja taktisia suosituksia. (b) Asiakas myöntää, että OSO-palvelujen suorittaminen edellyttää muutoksia verkkosivustoon, mikä voi sisältää muutoksia sivuston otsikoihin, metatietoihin, kopioon, rakenteeseen, linkkeihin ja muihin tekijöihin, jotka vaikuttavat korkeampaan indeksinäkyvyyteen ja avainsanarankkaukseen. (c) Asiakas on vastuussa asianmukaisen henkilöstön tarjoamisesta toimiston kanssa suositusten toteuttamiseksi OSO-palvelujen osana. (d) Asiakas on yksin vastuussa kaikista verkkosivuston näkökohdista, toiminnasta ja ylläpidosta. (e) Toimisto omistaa oikeuden hakukoneoptimointiin, jonka se toteuttaa verkkosivustoilla, alustoilla tai sovelluksissa, kunnes kaikki työ on suoritettu ja maksettu.
 3. VERKKOKEHITYS (a) Tekijänoikeus. Asiakas säilyttää oikeuden tietoihin, tiedostoihin ja grafiikkaan, jotka asiakas toimittaa. Asiakas takaa, että hänellä on kaikki oikeudet, luvat ja tekijänoikeudet kaikkiin toimittamiinsa tietoihin, tiedostoihin ja grafiikkaan, ja vapauttaa täysin toimiston kaikista vaatimuksista, kuluista tai toimista, jotka liittyvät tietojen, tiedostojen ja grafiikan käyttöön, jotka asiakas on toimittanut toimiston käytettäväksi sopimukseen kuuluvien verkkokehityspalvelujen osalta. (b) Laki. Asiakkaan vastuulla on noudattaa lakeja, veroja ja tulleja, jotka liittyvät verkkosivustoihin, eikä toimisto tarjoa oikeudellisia neuvoja näissä asioissa. (c) Yksinoikeudellinen koodi. Jos toimisto kirjoittaa räätälöityä koodia verkkosivustolle tai sovellukselle, jonka asiakas vaatii, tekijänoikeus tällaiseen koodiin säilyy toimistolla. Tällöin toimisto valtuuttaa asiakkaan täysimääräiseen koodin käyttöön oman liiketoimintansa rajoissa vain, ellei kirjallisesti toisin sovita. (d) Toimisto omistaa oikeuden kaikkien verkossa olevien verkkosivustojen, alustojen tai sovellusten IP:hen (mukaan lukien avoimen lähdekoodin ratkaisuihin tehtyjen muutosten/raätälöidyn koodauksen) niiden rakentamisen tai muokkaamisen ajaksi, kunnes kaikki työ on suoritettu ja maksettu. (e) Ota yhteyttä 8-digitaliin lisätietojen saamiseksi verkkosivustojen hallintapaketeista, joissa sisältyy verkkosivustojen hostingin turvallisuus ja varmuuskopiot.
 4. MAKSUT; RAJOITUKSET PALAUTUKSILLE JA PERUUTUSMAKSUT (a) Asiakas sitoutuu maksamaan toimistolle kaikki tilauslomakkeessa mainitut maksut. (b) Palkkiot ja tehtävät tarkistetaan vuosittain tai milloin tahansa asiakkaan vaatimusten merkittävien muutosten tapahtuessa. Mahdollisesta sopimuksesta suoritetusta ajasta riippuen toimistolla on oikeus tasata ja säätää maksua joka kuudes kuukausi heijastamaan toteutunutta aikaa. (c) Jos asiakas ja toimisto eivät pysty sopimaan palkkiosta ennen vuotuista tarkastuspäivää, aiemmin sovellettava palkkio säilyy maksettavana siihen saakka, kunnes sopimus saavutetaan, minkä jälkeen tarvittava tasapainottava maksu suoritetaan tai kunnes sopimus päättyy. (d) Toimisto laskuttaa kuukausittain, ja maksuehdot ovat 30 päivää laskun päivämäärästä. Jos asiakas ei maksa mitään laskua 10 päivän kuluessa eräpäivästä, toimistolla on oikeus keskeyttää palvelut. (e) Ellei toisin sovita kirjallisesti, kaikki palkkiot tai komissiomaksut laskutetaan ja maksetaan valuutassa, jossa toimisto aiheuttaa nämä kustannukset. (f) Jos asiakas tarvitsee lisäpalveluja alkuperäisen sovitun laajuuden ulkopuolella, osapuolet sopivat neuvottelevansa vilpittömästi näiden lisäpalvelujen ehtoista, ehdoista ja korvauksista. (g) Asiakkaan ennakkoa kirjallisesti pyytämät matka- ja siihen liittyvät kulut sekä muut toimiston normaalitehtävien ulkopuolella aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta kustannusten mukaisesti. (h) Yhden erän kysymisen olemassaolo ei vaikuta tilin kokonaissaldon eräpäivään. (i) Asiakkaan ostotilausnumeroa tai muuta työnumeroa koskevan kysymyksen puuttuminen ei ole pätevä syy maksujen laiminlyönnille. (j) Kaikki asiakkaalle laskutettavat maksut, kustannukset ja muut summat ovat arvonlisäverosta tai muista paikallisista myynti- tai muista veroista tai maksuista vapaat, ja ne lisätään kaikkiin laskuihin sovellettavalla verokannalla, jos se on lain mukaan vaadittua. (k) Toimistolla on oikeus periä korkoa kaikista erääntyneistä määristä sovellettavasta paikallisesta korosta tai Englannin keskuspankin peruskorosta + 2 %:n korkeammalla korolla.
 5. Asiakkaan VASTUUT Näiden palvelujen tarjoamisen tarkoituksessa asiakas sitoutuu:
  1. Antaa toimistolle FTP-pääsyn verkkosivustoilleen uusien sivujen lataamista ja SEO-palvelujen optimointia tai hyväksymistä varten kolmannen osapuolen kautta.
  2. Valtuuttaa toimiston käyttämään kaikkia asiakkaan logoja, tavaramerkkejä, verkkosivuston kuvia jne. tiedotussivujen luomiseen ja muihin käyttötarkoituksiin, jotka toimisto katsoo tarpeellisiksi hakukoneiden sijoittelun ja optimoinnin kannalta.
  3. Jos asiakkaan verkkosivusto(t) ovat niukasti tekstisisältöisiä, asiakkaan on toimitettava lisää asiaankuuluvaa tekstisisältöä sähköisessä muodossa lisäsivujen luomista varten. Asiakas sitoutuu toimittamaan sisältöä, esimerkiksi 200–500 sanan ”artikkeleita” kustakin avainsanastaan.
 6. HAKUKONEET (a) Elleivät osapuolet toisin sovi kirjallisesti, alan tavanomaisen käytännön mukaisesti, viraston sopimukset hakukoneiden ja muiden toimittajien kanssa Asiakkaiden maksullisesta hakumarkkinoinnista tehdään hakukoneen/toimittajan voimassa olevien vakioehtojen ja sopimusten mukaisesti. Virasto toimii päämiehenä asioidessaan kaikkien hakukoneiden/toimittajien ja kaikkien muiden toimittajien kanssa, ellei paikalliset lait toisin määrää. Kaikkien mainosten sijoittamisen osalta Tilaajan ja Välitystoimiston väliset oikeudet ja velvollisuudet vastaavat viraston ja eri hakukoneiden/toimittajien välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia näillä ehdoilla ja sopimuksilla. Vastaavasti Asiakas tiedostaa ja hyväksyy: (i) että ehtoja ja hintoja voidaan tarkistaa asianomaisten eri hakukoneiden/toimittajien tekemien sopimusten mukaisesti ja (ii) että kaikki hakukoneiden ja muiden toimittajien vakiokaupan ehdot joita asiakas noudattaa. (b) Asiakas korvaa viraston ja asianomaisen hakukoneen/toimittajan kaikista hakukoneen/toimittajaehtojen rikkomuksista, jotka johtuvat asiakkaan toimista tai laiminlyönneistä.
 7. Asiakas KIITOKSET Asiakas ymmärtää, hyväksyy ja hyväksyy seuraavat asiat:
  1. Toimistolla ei ole valvontaa hakukoneiden tai hakemistojen politiikasta koskien hyväksyttyjä sivustoja ja/tai sisältöä nyt tai tulevaisuudessa. Asiakkaan verkkosivusto(t) voidaan sulkea pois mistä tahansa hakukoneesta tai hakemistosta milloin tahansa yksinomaan kyseisen hakukoneen tai hakemiston harkinnan mukaan. Toimisto uudelleenjättää ne sivut, jotka on poistettu indeksistä.
  2. Joidenkin hakukoneiden ja hakemistojen voi kestää kaksi (2) neljään (4) kuukautta, ja joissakin tapauksissa kauemmin, sivuston listaukseen sen jättämisen jälkeen.
  3. Toisinaan hakukoneet ja hakemistot voivat lopettaa hakemusten vastaanottamisen määrittelemättömäksi ajaksi.
  4. Toisinaan hakukoneet ja hakemistot saattavat poistaa listauksia ilmeisestä tai ennakoimattomasta syystä. Usein listaukset ”ilmestyvät” uudelleen ilman lisähakemuksia. Jos listaus ei ilmesty uudelleen, toimisto uudelleenjättää verkkosivuston(t) kyseisen hakukoneen tai hakemiston nykyisten käytäntöjen mukaisesti.
  5. Jotkin hakukoneet ja hakemistot tarjoavat maksullisia nopeutettuja listauspalveluja. Toimisto kannustaa asiakasta hyödyntämään näitä nopeutettuja palveluja. Asiakas vastaa kaikista nopeutettujen palvelujen maksuista, ellei toisin mainita tilauslomakkeessa.
 8. VERKKOSIVUSTON MUUTOKSET Toimisto ei vastaa muutoksista, jotka on tehty asiakkaan verkkosivustoon kolmansien osapuolten toimesta ja jotka vaikuttavat haitallisesti hakukoneiden tai hakemistojen sijoituksiin asiakkaan verkkosivustolla.
 9. LISÄPALVELUTPalveluja, joita ei ole lueteltu tässä tai tilauslomakkeessa, tarjotaan enintään 65 punnan tunnihintaan. Toimisto ei ole vastuussa siitä, jos asiakas ylikirjoittaa SEO-palveluiden työn omalla verkkosivustollaan. Asiakkaalta veloitetaan lisämaksu meta-tietojen, avainsanojen, sisällön jne. uudelleenrakentamisesta tunnihinnan mukaan, enintään 65 puntaa tunnilta.
 10. VAKUUTUS Asiakas sitoutuu korvaamaan ja vapauttamaan toimiston (ja sen tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, virkailijat, edustajat, co-branding-kumppanit tai muut yhteistyökumppanit ja työntekijät) kaikista vaatimuksista, vahingoista, vastuista, kuluista ja menoista (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, kohtuulliset oikeudelliset maksut ja kaikki siihen liittyvät kulut ja menot), jotka aiheutuvat toimiston puolelle tehdystä vaatimuksesta, tuomiosta tai ratkaisusta, joka liittyy tai johtuu (a) kaikista valokuvista, kuvituksista, grafiikoista, äänileikkeistä, videoleikkeistä, teksteistä, tiedoista tai muista tiedoista, sisällöistä tai materiaaleista (oli sitten kirjallista, graafista, ääni- tai muuta laatua) jotka asiakas toimittaa toimistolle (jäljempänä ”asiakkaan sisältö”), tai (b) vaateesta, että toimiston käyttö asiakkaan sisällöstä loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Saadakseen tämän puolustuksen ja korvauksen toimiston on: (i) ilmoitettava asiakkaalle viipymättä vaateesta kirjallisesti; ja (ii) annettava asiakkaalle mahdollisuus hallita ja täysin yhteistyössä asiakkaan kanssa puolustuksessa ja kaikissa siihen liittyvissä neuvotteluissa.
 11. KAIKISTA MUISTA TAKUUKORVAUKSISTA LUOVUTUS Toimisto ei voi taata, että SEO-palvelut vastaavat asiakkaan odotuksia tai vaatimuksia. Koko riski laadusta ja suorituskyvystä on asiakkaan. Ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä, toimisto tarjoaa palvelunsa ”sellaisenaan” ja ilman mitään takuuta. Osapuolet sopivat, että (a) tässä osiossa määritellyt rajoitetut takuut ovat kunkin osapuolen ainoat ja yksinomaiset takuut ja (b) kumpikin osapuoli kieltäytyy kaikista muista takuista, olivatpa ne sitten nimenomaisia tai epäsuoria, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, nimenomaiset takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, liittyen tähän sopimukseen, suoritukseen tai suorituskyvyttömyyteen tämän sopimuksen mukaisesti, sisältöön ja kunkin osapuolen tietojärjestelmiin ja jakeluun. Jos tämän sopimuksen mikä tahansa ehto katsotaan laittomaksi, mitättömäksi tai jostain syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto katsotaan erottuvaksi sopimuksesta eikä se vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.
 12. RAJOITETTU VASTUU Toimisto ei missään tapauksessa ole vastuussa asiakkaalle välillisistä, erityisistä, esimerkillisistä tai seurauksellisista vahingoista, mukaan lukien kaikki kaupalliseen myyntikelpoisuuteen tai tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuuden epäillyt takuut tai kaupan käytäntöjen, suorituksen tai tämän sopimuksen perusteella väitetystä takuun rikkomisesta aiheutuvat epäillyt takuut, voitot, olivatpa ne ennustettavissa tai perustuivatpa ne takuun, sopimuksen, huolimattomuuden tai tiukan vastuun rikkomukseen, jotka syntyvät tämän sopimuksen nojalla, tiedon menetys tai suoritus tämän sopimuksen nojalla, vaikka osapuoli olisi saanut tiedon tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja huolimatta siitä, että tämän rajoitetun korjauskeinon oleellinen tarkoitus ei ole onnistunut. Hyvityksiä ei ole. Toimisto ei anna minkäänlaista takuuta kolmansien osapuolten tuotteista, kolmansien osapuolten sisällöstä tai mistään kolmansilta osapuolilta saatavista ohjelmistoista, laitteista tai laitteistoista. Asiakas vastaa koko järjestelmän varmuuskopioinnista ja ohjelmiston epäonnistumisesta uudelleenasentamisesta.
 13. Siinä tapauksessa, että toimisto suorittaa suunnittelutyötä tai räätälöityä koodausta, kaikki immateriaalioikeudet pysyvät 8 Digitalilla, kunnes kaikki työ on maksettu kokonaisuudessaan.
 14. Asiakkaan EDUSTUKSET Asiakas tekee toimiston hyväksi seuraavat edustukset ja takuut:
  1. Asiakas edustaa toimistolle ja takaa ehdottomasti, että kaikki tekstielementit, grafiikat, valokuvat, suunnittelut, tavaramerkit tai muut taiteelliset työt, jotka on toimitettu toimistolle, ovat asiakkaan omaisuutta tai että asiakkaalla on lupa käyttää jokaista näistä elementeistä oikeudenmukaisen omistajan luvalla, ja että asiakas vapauttaa, suojaa ja puolustaa toimistoa ja sen alihankkijoita mahdollisista vaateista tai kanteista, jotka johtuvat asiakkaan toimittamien tällaisten elementtien käytöstä.
  2. Asiakas takaa, että kaikki tekstielementit, grafiikat, valokuvat, suunnittelut, tavaramerkit tai muut taiteelliset työt, jotka on toimitettu toimistolle verkkosivustoa varten, ovat asiakkaan omaisuutta tai että asiakkaalla on lupa käyttää jokaista näistä elementeistä oikeudenmukaisen omistajan luvalla. Asiakas vapauttaa, suojaa ja puolustaa toimistoa ja sen alihankkijoita kaikesta vastuusta tai kanteesta, joka johtuu näiden elementtien käytöstä.
  3. Ajoittain hallitukset voivat säätää lakeja ja määrätä veroja ja tulleja vaikuttamaan Internetin sähköiseen kauppaan. Asiakas hyväksyy, että asiakas on yksin vastuussa näiden lakien, verojen ja tullien noudattamisesta ja vapauttaa, suojaa ja puolustaa toimistoa ja sen alihankkijoita mahdollisista vaateista, kanteista, rangaistuksista, veroista tai tulleista, jotka johtuvat asiakkaan harjoittamasta Internetin sähköisestä kaupasta.
 15. LUOTTAMUKSELLISUUS Osapuolet sopivat pitävänsä toistensa omia tai luottamuksellisia tietoja ehdottomassa luottamuksessa. ”Omat tai luottamukselliset tiedot” sisältävät, mutta eivät rajoitu kirjallisiin tai suullisiin sopimuksiin, liikesalaisuuksiin, know-howiin, liiketoimintamenetelmiin, liiketoimintakäytäntöihin, muistioihin, raportteihin, tietueisiin, tietokoneelle tallennettuun tietoon, muistiinpanoihin tai taloudellisiin tietoihin. Omat tai luottamukselliset tiedot eivät sisällä mitään tietoa, joka: (i) on tai tulee yleisesti tiedoksi yleisölle millä tahansa muulla tavalla kuin vastaanottavan osapuolen velvoitteiden rikkomisesta; (ii) oli aikaisemmin tiedossa vastaanottavalle osapuolelle tai vastaanottavalle osapuolelle oikeutetusti kolmannelta osapuolelta; (iii) on itsenäisesti kehitetty vastaanottavan osapuolen toimesta; tai (iv) on paljastettava tuomioistuimen määräyksen tai muun laillisen menettelyn nojalla. Osapuolet sopivat olla tekemättä toistensa omia tai luottamuksellisia tietoja saataville millään tavalla kolmannelle osapuolelle tai käyttämättä toistensa omia tai luottamuksellisia tietoja muuhun tarkoitukseen kuin mitä tässä sopimuksessa on määritelty. Kummankin osapuolen omat tai luottamukselliset tiedot säilyvät kunkin osapuolen yksinomaisena omaisuutena. Osapuolet sopivat, että mikäli toinen osapuoli käyttää tai paljastaa toisen osapuolen omia tai luottamuksellisia tietoja muulla tavalla kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti säädetään, paljastamaton osapuoli voi olla oikeutettu oikeudellisiin keinoihin. Tämän sopimuksen päättymisestä tai umpeutumisesta huolimatta toimisto ja asiakas tunnustavat ja sopivat, että heidän velvollisuutensa pitää omat tai luottamukselliset tiedot salaisina jatkuu kolme (3) vuotta sopimuksen voimaantulopäivästä.
 16. TIETOSUOJA: Kaikki asiakkaalta kerätty tiedot tai asiakkaan puolesta säilytettävät tiedot ovat tämän sopimuksen luottamuksellisuusehtojen alaisia ja tietosuojalakien mukaisia. Tällaisia tietoja säilytetään ainoastaan 8-Digitalin toimesta tämän sopimuksen voimassaoloaikana. Asiakas on täysin vastuussa kaikkien tietosuojalain noudattamisesta kaikista tiedoista, jotka 8-Digital kerää ja toimittaa asiakkaalle sopimustyön suorittamisen yhteydessä.
 17. SUORITUSKYVYN PUUTTUMINEN Mikään osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä tai velvoitteidensa laiminlyönnistä, jos viivästys tai laiminlyönti aiheutuu kyseisen osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista olosuhteista, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta Jumalan teot, työselkkaus, kansalaishäiriöt, lakot (paitsi jos ne ovat kyseisen osapuolen työntekijöiden tai sen alihankkijan työntekijöiden lakkoja) tai sulkeutumiset tai lähdeaineiston hankkimisen mahdottomuus. Kyseinen osapuoli on oikeutettu kohtuulliseen lisäaikaan tällaisten velvoitteiden suorittamiseksi.
 18. OSAPUOLTEN SUHDE Toimisto suorittaessaan tämän sopimuksen mukaista suoritusta katsotaan itsenäiseksi sopimussuhteessa, eikä tässä ole mitään, mikä muodostaisi tämän järjestelyn työsuhteen, yhteisyrityksen tai kumppanuuden. Asiakas ei tällä sopimuksella, tilauslomakkeella tai muuten velvoitu suorittamaan mitään toimiston velvoitetta, oli se säännöksillä tai sopimuksella. Toimistoa ei missään tapauksessa tule tulkita asiakkaan asiamieheksi tai toimivan asiakkaan asiamiehenä, riippumatta tämän sopimuksen muista ehdoista.
 19. ILMOITUS JA MAKSU Kaikki tässä sopimuksessa vaaditut ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava henkilökohtaisesti toiselle määritetylle osapuolelle tilauslomakkeessa ilmoitetuissa osoitteissa. Kumpikin osapuoli voi muuttaa ilmoituksen tai maksun lähettämiseen osoitettaan ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle tämän kohdan mukaisesti kirjallisesti.
 20. TOIMIVALTA Tämä sopimus on voimassa ja sitä tulkitaan Englannin ja Walesin lain mukaisesti, jonka Englannin ja Walesin tuomioistuimet ovat toimivaltaisia.
 21. SOPIMUS SITOVANA PERILLISILLE Sopimuksen määräykset ovat sitovia ja niillä on vaikutusta sopimuksen osapuolten perillisille, hallinnoijille, seuraajille ja luovuttajille.
 22. SIIRRETTÄVYYS Asiakas ei saa siirtää tätä sopimusta tai sen oikeuksia ja velvollisuuksia millekään kolmannelle osapuolelle ilman toimiston ennakkokirjallista hyväksyntää. Toimistolla on oikeus siirtää alihankkijoita tarvittaessa tähän projektiin varmistaakseen sen aikataulussa pysymisen.
 23. LUOPUMINEN Mikään osapuolen luopuminen mistä tahansa rikkomuksesta ei katsota luopumiseksi aikaisemmasta tai myöhemmästä saman tai muiden tämän sopimuksen määräysten rikkomuksesta.
 24. INTEGROINTI Tämä sopimus muodostaa osapuolten koko ymmärryksen ja kumoaa ja korvaa kaikki aikaisemmat osapuolten väliset sopimukset. Se on tarkoitettu niiden sopimuksen lopulliseksi ilmaisemiseksi. Sitä ei saa muuttaa tai muuttaa muutoin kuin kirjallisesti, osapuolten allekirjoittamalla ja nimenomaisesti viittaamalla tähän sopimukseen. Tämä sopimus menee muiden tämän sopimuksen kanssa ristiriitaisissa tapauksissa tämän sopimuksen edelle.
 25. ÄLÄ TULKITSE AUTORIA VASTAAN Tämän sopimuksen määräystä ei tule tulkita minkään osapuolen eduksi, koska tällainen osapuoli tai sen laillinen edustaja on laatinut kyseisen määräyksen.
 26. KIISTAT Mikäli tästä sopimuksesta aiheutuu kiista, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan sen neuvotteluin. Tähän tarkoitukseen he käyttävät parhaansa mukaan neuvotteluita tai neuvotteluja keskenään, hyvässä uskossa ja tunnustaen molempien osapuolten keskinäiset edut, yrittäen saavuttaa oikeudenmukaisen ja tasapainoisen ratkaisun, joka on molempien osapuolten tyydyttävä. Neuvottelut käydään osapuolten välillä, jotka ovat antaneet toisilleen valtuudet kiistojen ratkaisemiseksi.
 27. LUE JA YMMÄRRÄ Kumpikin osapuoli myöntää, että se on lukenut ja ymmärtänyt tämän sopimuksen ja suostuu sitoutumaan sen ehtoihin ja määräyksiin.

Sosiaalinen media

 • a) Suorittaessaan sosiaalisen median palveluita (SMS) toimisto laatii suunnitelman parantaakseen asiakkaan liiketoimintaprofiilin näkyvyyttä valituilla sosiaalisen median sivustoilla.
 • b) Asiakas myöntää, että sosiaalisen median palveluiden käyttö edellyttää asiakasta antamaan toimistolle luvan tehdä julkaisuja asiakkaan puolesta valituilla sosiaalisen median sivustoilla vaikuttaakseen asiakkaan profiilin näkyvyyteen ja sijoitukseen.
 • c) Asiakas on vastuussa tarjoamastaan kirjautumistiedosta julkaisujen tekemiseksi ja myös tarvittavan kopion ja/tai tiedon toimittamisesta, jotta toimisto voi varmistaa julkaisujen täyden tehokkuuden.
 • d) Asiakas säilyttää täyden vastuun sosiaalisen median profiilistaan ja kaikista siinä olevista linkeistä ja sisällöstä.

MAKSULLISIA HAKUMARKKINOINTIPALVELUJA KOSKEVAT LISÄKÄYTTÖEHDOT

Kun Asiakas määrää Välitystoimiston tarjoamaan maksullisia hakumarkkinointipalveluita (”PSM-palvelut”), sovelletaan tämän Hella Good Marketingin ehtoja.

 1. Palvelut Suorittaessaan PSM-palveluita toimisto:
  1. hallinnoi, seuraa, seuraa ja mittaa proaktiivisesti hakukoneiden markkinointiohjelmia ja edistää Asiakkaan tuotteiden ja/tai palveluiden (“Tuotteet”) markkinointia Verkkosivustoilla (ja kaikilla siihen liittyvillä tai korvaavilla sivustoilla);
  2. hoitaa suhteet ja maksut asianmukaisten hakukoneiden tai hakemistojen omistajiin, ylläpitäjiin ja/tai hallinnoijiin (“Hakukumppanit”);
  3. hallinnoi tarjoushintoja, listausehtoja, kuukausittaista kulutusta, listojen lisäämistä ja poistamista, uusien listojen luomista ja tarjousmäärien muuttamista;
  4. tuo, seuraa ja ylläpitää tarvittavia teknologia-sovelluksia, joita tarvitaan Verkkosivuston liittämiseksi Hakukumppaneihin; ja
  5. seuraa ja raportoi tiettyjä mittareita, mukaan lukien napsautusten määrä, myyntikonversiodata ja ROI-mittaukset ja tarvittaessa toimiston palkkioiden osalta seuraa ja raportoi kaikkien asiaankuuluvien toimien luonne ja määrä, kuten MSA:ssa määritelty pätevien asiakkaiden (alla määritetty) toimesta.
 2. Maksu PSM-palveluista (a) Palvelusopimuksessa määritellyt maksut eivät sisällä mahdollisia sovellusohjelmointirajapinnan (“API”) käyttömaksuja tai vastaavia maksuja, jotka Hakukumppani voi veloittaa Toimistolta Asiakkaan hakumarkkinointiohjelman yhteydessä. Toimisto pidättää oikeuden veloittaa Asiakasta (ja Asiakas suostuu maksamaan) tällaiset maksut. Jos tällaiset Hakukumppanit veloittavat erityisen napsautuskustannuksen, kyseiset kustannukset laskutetaan Asiakkaalle Toimiston toimesta. Tapauksissa, joissa Hakukumppani veloittaa Toimistolta kiinteän maksun API-pääsystä, Toimisto siirtää kaikki tällaiset API-maksut edelleen PSM-asiakkailleen suhteessaan. Tässä tapauksessa Toimisto pyrkii kaupallisesti kohtuullisin ponnisteluin määrittämään likimääräisen tehokkaan API-kustannuksen napsautusta kohden kaikille asiaankuuluville asiakkaille. Kullekin asiakkaalle veloitetaan sitten sen osuus API-kustannuksista. (b) ”Pätevä asiakas” tarkoittaa henkilöä tai organisaatiota, joka (i) tekee tilauksen Tuotteista Verkkosivustoilla kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa napsauttamisesta Verkkosivustoihin asiakkaan hakusanojen, otsikoiden ja kuvausten, listojen, sisällön, asiakkaan Tuotteisiin liittyvien tietojen ja tietovirtojen hyperlinkeistä, kuvauksista, listoista, sisällöistä, tiedoista ja tiedonsiirtovirroista (“Tarjoukset”) näkyvissä olevan Hakukumppanin tai minkä tahansa muun Toimiston tarjoaman markkinointipaikan kautta tai (ii) täyttää ja lähettää Asiakkaan rekisteröintilomakkeen kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa napsauttamisesta Verkkosivustoihin Asiakkaan Tarjouksen hyperlinkeistä näkyvissä olevan Hakukumppanin tai minkä tahansa muun Toimiston tarjoaman markkinointipaikan kautta. ”Kuukausimyynti” tarkoittaa pätevien asiakkaiden kalenterikuukauden aikana tilaamien Tuotteiden nettomäärää. Kuukausimyynti lasketaan pois lukien Asiakkaan kirjallisesti viiden (5) päivän kuluessa petollisesti tehdystä tilauksesta ilmoitetut petollisesti tehtyjen tilausten kuljetus- ja pakkauskustannukset, vakuutukset ja verot.
 3. Asiakkaan velvollisuudet
  1. Asiakas on yksin vastuussa verkkosivuston sisällön seurannasta, käytöstä, ylläpidosta ja hallinnasta. Asiakas varmistaa, että paluu alkuperäiselle hakukumppanin verkkosivulle, oli se sitten tietty osoitin tai linkki, ”takaisin” -painike internet-selaimessa, aktiivisen ikkunan sulkeminen tai mikä tahansa muu paluumekanismi, ei keskeydy Asiakkaan toimesta käyttämällä mitään välimerkkiä tai muuta laitetta, jota käyttäjä ei ole erityisesti pyytänyt, mukaan lukien ilman rajoitusta HTML-popup-ikkuna tai vastaava laite.
  2. Asiakas on yksin vastuussa tarjoamisesta ja/tai hyväksymisestä asiaankuuluvia ja sopivia tarjouksia, jotta Toimisto voi pyrkiä hallitsemaan ja optimoimaan hakukoneiden sijoittelua tarjouksille. Asiakas suostuu ja myöntää, että Hakukumppani voi yksinomaisessa harkinnassaan kieltäytyä näyttämästä tai jatkamasta näyttämistä Asiakkaan tarjouksia, eikä kumpikaan Toimisto tai mikään Hakukumppani ole vastuussa tällaisesta kieltäytymisestä.
  3. Asiakas on yksin vastuussa kaikista suhteista kaikkiin henkilöihin ja/tai organisaatioihin, jotka ostavat Tuotteita tai lähettävät rekisteröinnin, mukaan lukien ilman rajoitusta:
   1. kaikkien Tuotteiden hinnoittelusta;
   2. Tuotteiden tilausten vastaanottamisesta, käsittelystä ja täyttämisestä;
   3. maksujen keräämisestä, mukaan lukien kaikki päteville asiakkaille maksettavat verot tai muut maksut;
   4. palautettujen Tuotteiden ja peruutusten hallinnasta;
   5. varmistaen, että kaikki Tuotteiden myynti tapahtuu kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti (mukaan lukien vientirajoituslait);
   6. kaikkien asiakaspalvelu-, takuu- ja/tai toimintakäytäntöjen määrittämisestä;
   7. rekisteröintien vastaanottamisesta ja käsittelystä;
   8. kaikkien suoritettujen rekisteröintien seurauksena syntyvien sitoumusten tai velvoitteiden täyttämisestä;
   9. varmistaen, että jokainen rekisteröinti ja rekisteröinnin käsittelyssä kerätty tieto hankitaan ja käytetään kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti.
  4. Asiakkaan tulee toimittaa Toimistolle myynti- ja markkinointitietoja, jotka liittyvät Tuotteisiin ja jotka ovat saatavilla aika ajoin, jotta Toimisto voi auttaa sen suhteiden muodostamisessa Hakukumppaneiden kanssa.
  5. Asiakkaan tulee antaa kohtuullista yhteistyötä koskien Toimiston ponnisteluja: (i) parantaa asiaankuuluvan tiedon seurantaa ja raportointia, mukaan lukien mutta ei rajoittuen napsautusten määrä ja myyntikonversiotiedot ja/tai pätevien asiakkaiden tekemät ostot tai rekisteröinnit ja (ii) toteuttaa ja testata teknologiasovelluksia, joita käytetään Verkkosivuston linkittämiseen Hakukumppaneihin. Toimisto toimittaa Asiakkaalle yksittäisen (1×1) kirkkaan pikselin (”Kuva Tag”) seurantaan. Asiakas ei saa ryhtyä mihinkään toimenpiteeseen tämän Kuva Tagin suhteen, joka estäisi Toimiston kykyä suorittaa toimiaan tämän Sopimuksen mukaisesti, ja Asiakkaan tulee ilmoittaa Toimistolle kohtuullisesta edeltävästä varoituksesta kaikista toimenpiteistä, joiden odotetaan kohtuullisesti vaikuttavan tähän. Jos Toimiston palkkio perustuu pätevien asiakkaiden toimiin, Asiakkaan muuttaessa, muuttaessa, poistaessa, poistaessa, poistamatta tai suorittamatta muita toimenpiteitä Kuva Tagien suhteen, jotka Toimisto on toimittanut Asiakkaalle, Asiakas suostuu maksamaan Toimistolle kultakin päivältä tai sen osalta, mikäli Toimiston kyky seurata tietoja estyy, Toimiston ja Hakukumppanien keskimääräinen päivittäinen ansaintamäärä seitsemän (7) päivän ajanjaksona välittömästi ennen ajanjaksoa, jolloin Toimiston seurantakyky estyi.
  6. Asiakas suojaa kaikki salasanat, pääsylomakkeet, käyttäjätunnukset tai muut kirjautumistiedot (yhteisesti ”Salasanat”), jotka Asiakas on saanut käyttääkseen Toimiston verkkopohjaisten ohjelmanhallinta- ja raportointityökalujen. Jos Asiakas tekee tällaiset Salasanat saataville kolmannelle osapuolelle, Asiakkaan tulee (i) velvoittaa kutakin tällaista kolmatta osapuolta allekirjoittamaan kirjallinen luottamuksellisuussopimus, joka sitoo kyseisen kolmannen osapuolen luottamuksellisuusvelvoitteisiin, jotka ovat yhdenmukaiset tässä asetettujen velvoitteiden kanssa; ja (ii) olla vastuussa kaikista sellaisen kolmannen osapuolen toimenpiteistä, jotka liittyvät tai liittyvät kyseisen kolmannen osapuolen pääsyyn Toimiston verkkopohjaisiin ohjelmanhallinta- ja raportointityökaluihin. Tässä sopimuksessa nimenomaisesti määriteltyjen seikkojen lisäksi Asiakas ei saa paljastaa tai tehdä Asiakkaan Salasanoja saataville muille kuin Asiakkaan valtuuttamille työntekijöille.

Loppu. Tämän sivuston omistaa ja ylläpitää Andriy Nikitiuk
Sähköposti: andriy.nykytyuk@gmail.com

Table of Content

  HellaGood.Marketing
  Article by author:

  HellaGood.Marketing on digitaalisen maiseman dynaaminen voima, joka tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja myynti- ja markkinointipyrkimyksiisi ennennäkemättömään menestykseen. Toimistomme on erikoistunut moniin eri toimialoihin: pelaamiseen, krypto- ja eSportseihin, joissa tuomme mukanamme runsaasti tietoa ja syvän ymmärryksen vivahteista, jotka määrittelevät nämä nopeatempoiset sektorit.

  Vuosien kokemuksella olemme hioneet osaamistamme tarjotaksemme kattavia konsultointi- ja toteutuspalveluita, jotka vastaavat jokaisen asiakkaan ainutlaatuisia tarpeita. Olitpa kasvava pelialusta, joka haluaa avata markkinarakoasi alalla, tai vakiintunut krypto-alusta, joka haluaa laajentaa tavoittavuuttasi, meillä on työkalut, oivallukset ja strategiat, jotka auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi.

  Se, mikä erottaa meidät muista, on horjumaton sitoutumisemme huippuosaamiseen ja innovaatioihin. Emme vain seuraa trendejä; asetamme ne. Pysymällä kehityksen kärjessä ja sopeutumalla jatkuvasti toimialojemme kehittyvään maisemaan varmistamme, että asiakkaamme pysyvät aina oman alansa kärjessä.

  HellaGood.Marketingilla ymmärrämme, että menestys ei ole vain voittostrategiaa; kyse on myös toteutuksesta. Siksi tarjoamme täyden valikoiman palveluita, jotka on suunniteltu viemään visiosi konseptista todellisuuteen. Markkinatutkimuksesta ja kilpailija-analyysistä kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen, olemme kanssasi joka vaiheessa ja varmistamme, että brändisi erottuu joukosta täynnä olevalla markkinapaikalla.

  Mutta sitoutumisemme huippuosaamiseen ei lopu tähän. Uskomme luottamukseen, avoimuuteen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvien pitkäaikaisten kumppanuuksien edistämiseen. Kun valitset HellaGood.Marketingin, et vain palkkaa toimistoa; saat omistautuneen ammattilaistiimin, jotka ovat yhtä panostaneet menestykseesi kuin sinäkin.

  Halusitpa siis tuoda markkinoille uraauurtavan uuden tuotteen, laajentaa läsnäoloasi markkinoilla tai vain viedä markkinointiponnistelusi uudelle tasolle, HellaGood.Marketingilla on asiantuntemusta ja intohimoa auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Aloitetaan tämä matka yhdessä ja määritellään uudelleen, miltä menestys näyttää digitaaliaikana.

  Päivitetty 4 Huhtikuu 2024